Ďalšie témy

Zmysel prípovede znamenia Barana
Zmysel prípovede znamenia Býka
Zmysel prípovede znamenia Blížencov
Zmysel prípovede znamenia Raka
Zmysel prípovede znamenia Leva
Zmysel prípovede znamenia Panny
Zmysel prípovede znamenia Váh
Zmysel prípovede znamenia Škorpióna
Zmysel prípovede znamenia Strelca
Zmysel prípovede znamenia Kozorožca
Zmysel prípovede znamenia Vodnára
Zmysel prípovede znamenia Rýb

Zmysel prípovede znamenia Leva

Keď Slnko vstupuje do znamenia Leva, je sila sveta už prekročená. Do popredia však vstupuje jeho ohnivá stránka - živel tepla. Svetelné vyžarované prechádza v tepelné pôsobenie, ktoré sa prejavuje zrením plodov a semien. Ako živel tepla má dvoje stránky - vonkajšiu zmyslovú a vnútornú nadzmyslovú, tak aj zrenie v prírode má zodpovedať vnútornému, duševnému dozrievaniu, nesenému vnútorným teplom. To vyjadruje nálada Leva v prípovedi.
Celé téma nálady naznačujú prvé dva riadky.

prenikaj mocou zmyslu
stvorené svetové bytie.

Zmysel je tu treba v zmysle - zmyslový aj zmysluplný. Dôraz je však na duchovnom význame, ktorým sa tvorí protiváha k tendencii Leva zameranej k svetu zmyslov, k senzualizmu. Skrze zmyslové vnímanie je však nutné preniknúť k zmyslu vecí, k duchu, v Goetheho podaní, preniknúť k zmyslovo-nadzmyslovému nazeraniu. Z tejto moci zmyslov povstáva svetové bytie, tak ako základ telesného človeka vznikol na starom Saturne práve v oblasti Leva, kde sa utvoril zárodok prvého telesného orgánu človeka - srdce.

Z majestátneho slnečného znamenia Leva vyžaruje zmysel vecí, ktoré má človek uchopiť a preniknúť ním všetko zmyslové - svetlo fyzicky stuhnuté v priestore. Touto mocou zmyslu sa má naplniť celá bytosť človeka, jeho myslenie, cítenie i chcenie. O tom hovorí druhý až štvrtý riadok. Vzťahuje sa k mysleniu, ktoré je obrátené k minulosti

cítiacou bytosťou:
cítenie, ktoré je vlastnou silou srdca, zameranou k prítomnosti;

ku chcenému rozhodnutiu k bytiu:
chcenie, ktoré je vždy obrátené do budúcnosti. Trojčlenný človek má svoj stred v srdci, odkiaľ dychom preniká k hlave - k mysleniu, a krvou do oblasti látkovej výmeny - ku chceniu. K pravému utváraniu života nemožno dospieť len cítením, to je treba vyvažovať myslením a vôľou, aby človek mohol zrieť vo svojom vnútornom aj vonkajšom vývoji. To naznačujú ďalšie dva riadky:

v prúdiacom života zdaní:
Človek sa nemá utápať v prúde každodenného života, ktorý je obyčajným zdaním, ale nachádzať v ňom zmysel a dozrievať tak k múdrosti, ktorá má tento život napĺňať.

vo vládnucej bolesti dozrievania:
Proces zrenia nie je možný bez bolestných zážitkov a skúseností. Len utrpením človek vzniká, vyvíja sa a zreje k vyšším stupňom. Preto sumarizuje:

s mocou zmyslov povstaň!
Zmysel vecí uchopený človekom a mocne napĺňajúci celú jeho bytosť dáva silnieť a zrieť jeho Ja. Tak sa človek môže utvárať a zdokonaľovať silami Leva - v pravom slova zmysle vznikať!