Ďalšie témy

Jednoduche meditačné vety, v ktorých je skrytá sila

Ja som

V tejto vete tkvie tajomstvo terajšieho ľudského bytia. Človek môže pohrúžením sa do "Ja som" pocítiť v sebe silu, ktorá ho do terajšej podoby vytvorila. Je to duševná tvorivá sila, ktorá z duševného vytvára telesné. Musí to "Ja som" myslieť a pri tom súčasne prežívať v sebe niečo ako teším sa, že ako samotná bytosť môžem spolupôsobiť na svet. Keď sa to všetko zmestí v jeden jediný vnútorný akt vedomia a pritom človek súčasne svoju celú silu vedomia preloží do krajiny čela a pod ním ležiacej vnútornej časti mozgu, potom sa prenesie do vyššieho sveta, z ktorého došlo k vytvoreniu čela.

Ono myslí

Predstavuje silu z vyšších svetov, ktorou bola vytvorená podoba ľudského ústrojenstva reči. Treba svoje vedomie sústreďovať do krajiny hrtanu, potom bude človek prežívať tvorivú duševnú silu, ktorá utvorila orgány reči. Až sa žiak môže dožiť toho, ako z toho "Ono myslí" vychádzajú žiarenia, ktoré sú akoby východiskom duchovnej hudobnej harmónie, ktoré ho napĺňajú pocitom posvätnej zbožnosti a súčasne silou. Žiakovi sa dostane tušenie o sile, ktorá ako božská duchovná sila preteká vesmírom a ktorá usporadúva všetky veci podľa miery, čísla a váhy.

Ona cíti

I tu sa človek povznáša k príslušným silám vyšších svetov. Pri tomto "Ona cíti" sa človek musí celým vedomím sústrediť len na ramená a ruky. Potom mu bude prúdiť z myšlienky "Ona cíti" vnútorný život plný blaženosti, ktorý sa nedá popísať. Tento pocit možno označiť ako lásku k činnému bytiu. Človek tým nadobúda vedomie, ako tvorivá láska prúdi svetovým priestorom a ako sa jej činom vnáša do všetkého oživujúci dych. Táto sila nás vzpriamila.

On chce

Keď sa človek celým svojím myslením, cítením a chcením ponorí do tejto myšlienky, a pritom svoje vedomie sústredí na celý vonkajší povrch kože, prenesie sa časom do vysokých tvorivých síl tohto "On chce". Sú to tie sily nadzmyslových svetov, ktorými sa zmyslovým svetom dostáva ich tvaru a podoby. Keď bude človek vytrvalý, bude vo vnútornom prežívaní tejto myšlienky pociťovať niečo, ako by bol vyzdvihnutý nad všetko zmyslové – telesné bytie a pozeral dolu na pole zmyslového tvorenia, aby naň pôsobil, ako je to primerané božským myšlienkam získaným v duchovných svetoch. Sila vychádzajúca z tejto myšlienky je blažené prenesenie sa do čistej duchovnosti a získanie vedomia, že človek môže zmyslovému svetu prinášať z vyšších svetov to, čo tento svet potrebuje. Ezoterik bude musieť v tomto pohrúžení sa do tejto silovej myšlienky súčasne obrátiť svoju pozornosť na dej dýchania a tento dej vedome pretvárať z jeho nevedomej činnosti k vedomému konaniu. Tieto sily vytvorili dýchaciu sústavu. Príslušným obrátením pozornosti k dýchaciemu deju napomáha pozdvihnutiu do vyšších tvorivých svetových oblastí.

Po čase by mal človek tušiť to, čo si mal už predtým osvojiť štúdiom. Že Zem prešla vo vývoji rôznymi stupňami a tieto predchádzajúce stavy sa v neskorších obdobiach určitým spôsobom opakujú. Tak sa v pozemskom stave opakuje stav saturnský, slnečný a mesačný. Opakovanie stavu saturnského zodpovedá tvoreniu toho "On chce" na vonkajšej schránke človeka. Opakovanie slnečného stavu zodpovedá tvoreniu onoho "Ono myslí" na ústrojenstve reči. Vidíme, ako človek opúšťa svoje nazeranie na telo ako iba stvorenú bytosť v zmyslovom svete a ako sa vžíva do nazerania do vyšších svetov, v ktorých sú sily, ktoré tvorivo pracujú na človeku. A tak sa stávajú pojmy ako Saturn, Slnko, Mesiac živým nazeraním a prežívaním. Je však potrebné si uvedomiť, že to čo tu bolo podané, bolo dané len na začiatok a všetko to musí byť prepracované s všetkou energiou. Až potom môže človek dostať ďalšie cvičenie, ktoré z tušiaceho cítenia vyšších svetov činia čím ďalej viac určitý spôsob prežívania.

ONO - ONA - ON

"Ono" je slovom sily pre svetové myslenie - pre ony bytosti vo vyšších svetoch, ktorým je tvorivé myslenie vlastné v tom istom stupni, ako je pod nimi stojacim ľuďom vlastné zmyslové vnímanie.
"Ona" je slovom sily pre svetovú dušu, ktorá v sebe chová cítenie, ktoré z nej prúdi, pričom ľudské cítenie vteká podnecovaním zvonku. Svetové cítenie je tvorivá svetová láska, ktorou veci vstupujú do bytia.
"On" je slovom sily pre svetovú vôľu ( Boh ), tiež pre svetového Ducha, ktorého vôľa pôsobí zo seba, pričom vôľa človeka je určovaná pre svoje pôsobenie vonkajším svetom. "On" je tvorivá prasila sveta.