Ďalšie témy

Cvičenie I-A-O

V eurytmických prednáškach Rudolf Steiner uvádza: Ak vyslovíme (a), budeme toto (a) pociťovať, pokiaľ pociťujeme aspoň trochu zdravo, ako to, čo vychádza z nášho vnútra, keď sa ocitáme v nejakom stave údivu, úžasu. Človek, ktorý sa čuduje, čuduje sám sebe, svojej pravej bytosti, človek žasnúci nad sebou, teda vlastne človek na najvyššom, ideálnom stupni svojho rozvoja, tento človek - to je (a). (A) je človek na najvyššom stupni svojej dokonalosti. (A) je uctievanie, vzývanie, úplná úcta a oddanosť. Máme tu teda hlásku (a), ktorá charakterizuje stav ľudského vedomia na začiatku vývoja, stav inštinktívneho vedomia, kedy bol človek bezprostredne spojený s duchovným svetom a prežíval sa v jednote s ním. A znamená: som otvorený svetu, úžasnem nad ním, oddávam sa mu, (duchovný) svet ma vťahuje do seba.

V (i) človek obhajuje sám seba, utvrdzuje sám seba, (i) je ponorenie sa do najhlbšieho vnútra, je stredom bytosti, je to smerovaním k centru, je uvedomenie si seba samého, je to situácia, v ktorej sa nachádzame v súčasnej fáze vývoja.

(O) je rýdzi údiv a úžas. (O) nás uvádza do intímnejšieho pomeru k tomu, čo vnímáme. (O) je objímanie, znamená všetko s láskou obsiahnuť. V (o) objímam svet, kým v (a) som bol vyťahovaný svetom k úžasu bez svojho pričinenia, v (o) svet objímam a v láske sa s ním spájam na základe vlastného rozhodnutia. (O) je budúci stav nášho vedomia, stav intuície, v ktorej sa vedome spojíme so svetom, s jeho duchom. Toto cvičenie sa obvykle nevykonáva v tomto poradí, teda ako A-I-O, ale cvičiaci vychádza zo seba, zo súčasnej situácie svojho vedomia: (I) a v ďalšom kroku sa vracia k minulosti: (A), aby potom prešiel k budúcemu stavu: (O), teda I-A-O. Cvičenie vykonávame tak, že príslušné hlásky vyslovujeme a vnútorne prežívame ich popísanú kvalitu, pre zvýšenie účinnosti ich môžeme sprevádzať tiež príslušnými eurytmickými gestami. V ďalšej fáze cvičenia, vykonávanom potom trebárs aj na verejnosti, vyslovujeme hlásky len vnútorne, v duchu; a v duchu, v imaginácii, tiež môžeme vykonávať náležité eurytmické gestá. Teda:

I - som tu, som v sebe, som to ja.
A - užasnem nad svetom, oddávam sa mu.
O - v láske objímam svet, spájam sa s ním.

Toto cvičenie má ešte jeden aspekt, má ešte vystupňovanie. (I) je označenie Ježiša Krista, ktorý v Jánovom Zjavení (Zjv 1,8) hovorí:

"Ja som Alfa a Omega (...) ten, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde."

Teda:

           I                                       A                                         O
      Ja som                                alfa                                   omega
Kristus vo mne                   na počiatku                           i na konci