Ďalšie témy

Podmienky pre ezoterné školenie

1. - jasná a pokojná myseľ
- istota vo vnímaní a cítení
- zdravý pohľad na všetky životné okolnosti
- bezpečne sa vyznať v živote
- dať veciam pokojne prehovárať, aby na mňa pôsobili
- snažiť sa vyrovnať so životom
- vyhýbať sa všetkému prepiatemu a jednostrannému vo svojich úsudkoch a pocitoch - triezvosť

2. - vnímať sa ako článok celku života
- som spoluzodpovedný za všetko dianie

3. - myšlienky a pocity majú význam pre svet ako činy
- ak sa zdokonaľujem, nekonám niečo len pre seba, ale i pre svet
- všetko vnútorné je rovnako skutočné, ako vonkajšie

4. - vlastná bytosť človeka neleží v niečom vonkajšom, ale vnútornom
- pociťovať sa ako duševno-duchovná bytosť
- nájsť stred medzi predpismi vonkajších podmienok, a medzi tým, čo uznám za vhodné
- nevnucovať svojmu okoliu niečo, čo nemôže pochopiť
- zriecť sa snahy konať len to, čo je moje okolie schopné uznávať
- učiť sa od okolia, aby som zistil, čo na moju dušu blahodárne pôsobí
- tým v sebe vyviniem duchovné váhy - na jednej strane týchto váh leží otvorené srdce pre potreby vonkajšieho sveta, na druhej vnútorná pevnosť a neotrasiteľná vytrvalosť.

5. - stálosť v plnení prijatého rozhodnutia
- žiaka nesmie nič odradiť od prijatého úmyslu, iba ak zistí, že sa nachádza v zajatí omylu
- v každom rozhodnutí je sila a ak aj hneď nevedie k výsledku, i vtedy do istej miery účinkuje
- na úspechu záleží len tam, kde koná človek zo žiadostivosti
- všetky činy zo žiadostivosti sú pre vyšší svet bezcenné
- láska k určitému konaniu
- neochabnúť v presadzovaní svojho rozhodnutia ani napriek opakujúcim sa neúspechom
- a potom dospejem tam, kde už nebudem čakať na vonkajšie plody svojich skutkov, ale nájdem uspokojenie v samotných skutkoch
- naučím sa obetovať svoje činy, ba celú svoju bytosť svetu, nech prijme svet túto obeť akokoľvek

6. - vyvinúť pocit vďaky voči všetkému, čoho sa mi dostáva
- musím vedieť, že naša existencia je darom mnohých bytostí
- musím vedieť za čo ďakujem ostatným ľuďom
- kto sa týmto myšlienkam nevie oddať, u toho sa nevyvinie všeobjímajúca láska, ktorá je potrebná na dosiahnutie vyššieho poznania
- čo nemám rád, nemôže sa mi zjaviť
- a každé zjavenie ma musí naplniť vďakou, lebo sa ním stávam bohatším

7. - všetky podmienky musia splynúť v siedmej: život treba ponímať neprestajne tak, ako si to tieto podmienky žiadajú
- tým dá žiak svojmu životu celistvosť
- jednotlivé prejavy môjho života budú v súzvuku, nie v protiklade - budem pripravený na pokoj, ktorý musím dosiahnuť počas prvých krokov v ezoternom školení

- ak niečo neviem pochopiť, neposudzovať a neodsudzovať - zachovať priestor pre neskoršie pochopenie
- schopný zbožnosti - hľadieť zbožne na to, čo sa predo mnou otvára
- práca a zbožný cit
- láska k práci vedie vpred, nie láska k úspechu
- najmenej bude úspešná práca, ktorá bude chcieť smerovať k samotnému úspechu
- najmenej dopredu povedie učenie sa bez zbožného zahĺbenia
- ak žiak hľadá zdravé myslenie a sebaistý úsudok, nemá svoju zbožnosť narúšať pochybovačnosťou a nedôverou
- netreba si při každej informácii hneď tvoriť názor
- poznaniu sa vďačí za pokojné načúvanie a spracovaniu počutého, nie osobnému úsudku