Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)

Všetok náš styk s hmotou je ilúziou, májou. V skutočnosti je to duch, s ktorým nadväzujeme nejaký styk. Spôsob, ako nadväzujeme styk s duchom vo vode, keď si umývame ruky, je taký, ak dokážeme citlivo pozorovať život, že na celú náladu človeka má veľký vplyv, ako často si umýva ruky. Sú povahy, ktoré si s veľkou obľubou umývajú ruky. Ak majú na rukách nejakú nečistotu, nemôžu inak ako si ju umyť. Sú to povahy, ktoré určitým spôsobom majú alebo nadobúdajú určitý vzťah - najmä k svojmu okoliu. Tento vzťah sa potom neobmedzuje len na hmotnosť, ale je to, akoby jemné sily v hmote začínali pôsobiť na človeka, keď takto opísaným spôsobom dojednáva vzťah medzi svojimi rukami a živlom vody. Takí ľudia sa stávajú v živote - a síce v zdravom zmysle - senzibilnejšími, senzitívnejšími povahami, citlivejšie pozorujú napr. ak je v ich blízkosti človek brutálny alebo dobromyseľný. Zatiaľ čo ľudia, ktorí na svojich rukách strpia špinu, sú v živote hrubšími povahami, a zreteľne prejavujú, že medzi sebou a intímnejšími vzťahmi k svojmu okoliu stavajú niečo ako steny.

Môžeme to pozorovať aj etnograficky. Prechádzajte krajinami a pozorujte ľudí. Dá sa povedať: Tu alebo tam si ľudia viac umývajú ruky. Skúmajte vzťahy medzi ľuďmi: ako úplne iný postoj má navzájom priateľ k priateľovi, známy k známemu v krajinách, kde sa viac umývajú ruky, než v krajinách, kde ľudia stavajú múr tým, že si umývajú ruky menej často.

Jasnozrivý človek vníma, ako duchovno - duševný prvok jemne prestupuje ruky. Je nadväzovaný vzťah vody najmä k rukám. Menej sa to javí vzhľadom k ľudskej tvári - a najmenej k ostatným častiam povrchu ľudského tela. Nesmie sa to ale chápať tak, že je to opozícia proti kúpaniu, ale má to osvetliť príslušné pomery. Je správne, aby vzťah, vyvolávaný medzi človekom a okolím - najmä medzi astrálnym telom človeka a okolím, bol zdravo ovplyvňovaný pomerom rúk k vode. Keď ale niekto myslí materialisticky a vo svojich myšlienkach lipne na hmote, potom si myslí: Čo prospieva rukám, to je dobré aj pre ostatné telo, - a neprizerá k rozdielu, ktorý v tejto jemnosti je.