Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

Zrkadlenie astrálnej bytosti

Keďže elementárny a zmyslový svet sú zrkadlením duchovného sveta, musíme aj éterické a fyzické telo považovať za zrkadlenie astrálnej bytosti človeka. V éterickom a fyzickom tele však panujú sily, ktoré pochádzajú od luciferských a ahrimanských bytostí. Keďže tieto bytosti sú duchovného pôvodu, je prirodzené, že v oblasti fyzického a éterického tela samotného nájdeme určitý druh astrálnej bytosti človeka. Duchovnému nazeraniu, ktoré obrazy nadzmyslového vedomia len prijíma, bez toho, aby dokázalo porozumieť ich významu, sa môže ľahko stať, že túto astrálnu zložku fyzického a éterického tela bude považovať za astrálne telo samotné. Toto astrálne telo je však práve tým článkom ľudskej bytosti, ktorý sa vo svojej pôsobnosti obracia proti zákonitosti, ktoré človeku v poriadku sveta popravde prislúcha. Zámeny a zmätenie v tejto oblasti sú možné o to ľahšie, že pre bežné ľudské vedomie je znalosť astrálnej bytosti duše sprvu úplne nemožná. Táto znalosť však ešte nie je dostupná ani pre prvý stupeň nadzmyslového vedomia. Človek tohto vedomia dosiahne, ak sa prežíva vo svojom éterickom tele. V éterickom tele však vníma zrkadlové obrazy svojho iného ja a horného sveta, ku ktorému patrí. Vníma tak éterický zrkadlový obraz svojho astrálneho tela s luciferskými a ahrimanskými bytosťami, ktoré sa v ňom nachádzajú.

Ani ja, ktoré človek oslovuje ako svoju bytosť v bežnom živote, nie je pravým Ja, ale zrkadlením pravého Ja vo fyzickom svete. Pre éterické nazeranie sa tak éterické zrkadlenie astrálneho tela môže stať ilúziou pravého astrálneho tela. V ďalšom priebehu vžívania sa do horného sveta dospieva nadzmyslové vedomie tiež na to, že získava pravdivý názor na povahu zrkadlenia horného sveta v dolnom svete s ohľadom na ľudskú bytosť. Predovšetkým sa tu ukazuje, že éterické telo, ktoré na sebe človek nesie v súčasnom pozemskom živote, nie je pravým zrkadlovým obrazom toho, čomu zodpovedá v hornom svete. Je zrkadlovým obrazom, zmeneným pôsobnosťou luciferských a ahrimanských bytostí. Vzhľadom na povahu pozemskej bytosti, v ktorej uvedené bytosti pôsobia, sa duchovný praobraz éterického tela v pozemskom človeku ani nemôže dokonale zrkadliť. Keď nadzmyslové vedomie sleduje svoju cestu za hranice Zeme do oblasti, v ktorej je možné dokonalé zrkadlenie praobrazu éterického tela, vidí, že sa ocitá v dávnej minulosti pred súčasným zemským stavom, ba aj za mesačným stavom, ktorý mu predchádzal a ten zase zo stavu slnečného. Počas slnečného stavu bolo éterické telo človeka čistým zrkadlením duchovných dejov a bytostí sveta, v ktorých má toto telo svoj pôvod. Nadzmyslovému vedomiu sa ukazuje, že tieto bytosti pozostávajú len z múdrosti. Tak možno povedať, že počas slnečného obdobia Zeme človek v pradávnej minulosti prijal svoje éterické telo ako číre zrkadlenie bytostí kozmickej múdrosti. Počas nasledujúceho mesačného a zemského období sa potom toto éterické telo zmenilo a stalo sa tým, čím v súčasnosti v ľudskej bytosti je.