Kristus


Keby sme Krista neprijali

Znovuvzkriesenie tiel je skutočnosťou. Ale naša duša musí cítiť, že chce znovu povstať voči pozemským zvyškom zhromaždeným Kristom, voči duchovnému telu, ktoré je preniknuté Kristovou silou. Lebo, dajme tomu, že sme živého Krista do seba neprijali. Potom by sme nemohli pristúpiť k tomuto pozemskému telu s jeho vinou a s jeho hriechom a nemohli by sme sa s ním spojiť. Keby sme Krista odmietli, zostali by tu na konci pozemskej doby naše jednotlivé inkarnácie roztrúsené, neboli by zhromaždené Kristom, ktorý celé ľudstvo preduchovňuje.

Ako duša by sme zostali na konci pozemských vekov pripútaní k Zemi. Boli by sme na Zemi pripútaní na to, čo v našich zvyškoch zostáva mŕtve. Naše duše by síce boli v duchu pre seba sebecky oslobodené, ale my by sme nemohli k našim telesným zvyškom. Takéto duše by boli obeťou Lucifera, pretože Lucifer usiluje skrížiť vlastné ciele Zeme, usiluje o to, aby duša nedosiahla svojho pozemského cieľa, chce ich zadržať v duchovnom svete.

A Lucifer pošle do Jupiterskej doby to, čo tu zostalo ako rozptýlené pozemské zvyšky, čo bude na Jupiteri pôsobiť ako mŕtvy zbytok, ktorý potom ako mesiac, ktorý sa však od Jupitera neoddelí, v ňom zostane a neustále bude tieto pozemské zvyšky vynášať nahor. A tieto pozemské zvyšky budú musieť byť na Jupiteri dušami oživované ako duše druhové.