Kristus

Kristus - Pán karmy

Než pre človeka nastane doba kámalóky - očistca po smrti, vstupuje pred dve postavy. To platí pre západného človeka a pre všetky ľudské bytosti, ktoré boli v posledných tisícročiach spojené so západnou kultúrou. Jednou z nich je Mojžiš, - človek vie, že vstupuje pred Mojžiša, ktorý pred ním drží dosky so zákonom a človek si uvedomuje nakoľko sa až do najhlbšieho vnútra odchýlil od zákona - druhou postavou je Cherub s plamenným mečom, ktorý rozhoduje o tomto odchýlení a do istej miery stanoví karmické konto. To je zážitok, ktorý má človek po smrti pred vstupom do kámalóky. Táto skutočnosť sa v našej dobe mení. V našom veku sa stane pánom karmy Kristus pre všetkých ľudí, ktorí po svojej smrti prežili to, čo bolo vyššie opísané. Kristus nastupuje svoj sudcovský úrad.

Za dobré i zlé skutky, myšlienky musíme prijať karmické vyrovnanie. Pripusťme, že nejaký človek vykonal niečo zlé. Potom musí vykonať niečo dobré, čo vyrovná to zlé. Toto dobro môže vykonať dvomi spôsobmi. Tak, že to pre neho znamená snáď rovnakú námahu, aj keď to bude k dobru len málo ľuďom, alebo tak, že to pre neho znamená rovnakú námahu, aj keď je to k prospechu mnohým ľuďom. Keď sme našli cestu ku Kristovi, potom - aby naše karmické konto bolo v budúcnosti vyrovnané, aby spôsob nášho karmického vyrovnania vyvolal u ľudí čo možno najväčší prospech pre zbytok pozemského vývoja - o to sa bude starať ten, ktorý sa stane v našej dobe pánom karmy - Kristus. S týmto prenesením sudcovského úradu nad ľudskými skutkami na Krista je spojené i to, že Kristus tiež zasahuje do ľudských dejín. Nie do fyzického tela, ale pre tých, ktorí budú získavať stále viac schopnosť vnímať Krista, pre tých bude Kristus stále viac zasahovať do osudov pozemského ľudstva. Budú to napr. tí, ktorí vykonajú nejaký čin. Potom budú cítiť nutkanie - a od 20. st. bude takých ľudí v budúcich troch tisícročiach pribúdať - odstúpiť od svojho činu. Lebo im vyvstane niečo ako pozoruhodný snový obraz. V ňom budú akoby snovo vidieť niečo, čo vyzerá tak, akoby to bol ich vlastný čin. Ale nebudú si môcť spomenúť, že niekedy to učinili. Tí, ktorí sa nepripravovali k tomu, že niečo podobného nastane vo vývoji ľudstva, to budú môcť považovať za fantáziu alebo prejav chorej duše. Ale tí, ktorí sa pripravili prostredníctvom duchovnej vedy budú vedieť, že to sú nové schopnosti ľudí, ktoré umožňujú nazerať do duchovného sveta. A budú vedieť, že obraz, ktorý vstúpi pred ich dušu, je predzvesťou karmického činu, ktorý raz musí nastať, aby bolo zjednané vyrovnanie toho, čo sme učinili. Budú vidieť ako v snovom obraze vyrovnávajúci čin, ktorý sa musí v budúcnosti stať.

Kristus sa objaví na Zemi vo svojou sudcovskom úrade ako pán karmy, už predom tušený tými, ktorí maľovali Krista Posledného súdu.