Kristus

Vytváranie článkov pre Kristovu bytosť

Pri svojom duchovnom bádaní poukazuje Rudolf Steiner na spôsob vytvárania schránok pre Kristovu bytosť. Tento proces musí byť uzavretý do konca vývoja Zeme, aby sa Kristus mohol spojiť s ľudstvom do jedného organizmu. Aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ, musí ľudstvo vyvinúť vo svojej duši morálnou prácou na sebe samom predovšetkým tri vlastnosti, z ktorých sa potom môžu vyvinúť tri nadzmyslové články pre Kristovu bytosť.

Prvý - astrálny - vznikne zo všetkých pocitov obdivu (zbožného úžasu) voči všetkému duchovnému v človeku a v živote. Zo všetkých impulzov lásky a súcitu sa tvorí druhý, éterický článok. A zo všetkých činov, ktoré pochádzajú z podnetov svedomia, vznikne akýsi druh fyzicko-nadzmyslového článku, ktorý vytvorí pre Krista vnútorný priestor, v ktorom v ľudstve môže pôsobiť ako jeho nové skupinové Ja. Tak sa uskutoční budúca evolúcia ľudstva pomocou spolupráce morálnych impulzov ľudí s Kristovým impulzom. Ľudstvo pred sebou perspektívne vidíme ako veľkú organickú štruktúru. Keď ľudia pochopia, že ich konanie vytvára tento ohromný organizmus, ich impulzy vyvolané ich vlastnými činmi sa budú formovať do týchto článkov, a ľudia tak budú tvoriť už počas zemského vývoja základ pre veľké spoločenstvo, ktorá môže byť preniknuté Kristovým impulzom, prestúpené Kristom.

Táto veľká perspektíva budúcnosti, ktorá zahŕňa celú druhú polovicu zemského vývoja, sa musí účinne rozvíjať už v súčasnej perióde, v dobe na začiatku zjavenia Krista v éterickom svete. Lebo keď sa dnes človek vedome obracia na duchovný svet a buduje v sebe vzťah k nemu na základe čistej nálady úžasu a úcty, pomôže tým bytosti Krišnu-Ježiša, aby sa astrálna svetelná aura okolo Krista stala ešte silnejšou a žiarivejšou. A keď ľudia budú prinášať svoju nesebeckú lásku duchu, ktorého spoznajú pomocou duchovnej vedy vo všetkých bytostiach a veciach okolo seba, potom môžu posilniť éterický článok. A všetky činy, ktoré dnes pochádzajú z ich síl svedomia, ktoré sa budú premieňať v nadchádzajúcich časoch stále viac vo videnie karmy a osudu, povedú ľudí k tomu, aby spolupracovali na vytváraní duchovnej sféry okolo éterického Krista, o čo dnes usiluje vo svete hraničiacim so Zemou Michael.