Kristus

Ruská duchovnosť

Kristov národ

Od 9., 10. st. bola na jednom území vytvorená možnosť, že vznikol vlastný Kristov národ. Národ, ktorému sa dostalo zvláštnej vnútornej národnej schopnosti vnášať Kristovo zjavenie do budúcich storočí. To sa stalo tým, že už v 9. st. sa to, čo ako Kristov impulz ďalej pôsobilo, v Európe diferencovalo, a toto diferencovanie Kristovho impulzu sa prejavuje tým, že sa objavujú duše schopné dať do seba bezprostredne vtiecť impulz Kristovho zjavenia, - a že táto časť, toto diferencovanie Kristovho impulzu bolo premiestnené na východ Európy. Čo bolo vykonané vtedy za patriarchu Photia a za pápeža Mikuláša I., to bolo odsunutie Kristovho impulzu v jeho zvláštnej intenzite na európsky Východ.

Hovoríme tu o tom, čo má trvalú pôsobnosť. Nastala metamorfóza Kristovho impulzu, ktorá sa charakterizuje tým, že príslušníci tohto územia európskeho Východu uchovávali svoje duše otvorené pre ďalej trvajúce vtekanie Kristovho impulzu, pre neustálu, pokračujúcu prítomnosť Kristovho dychu. Došlo k tomu, že táto osobitná metamorfóza bola odsunutá na Východ, a že ruský národ sa tým v najširšom slova zmysle stal vnútri európskej civilizácie národom Kristovým.

Vo východnej Európe, bolo vytvorené teritórium, kde stále žili ľudia, ktorí súvisia priamo s Kristovým impulzom. Takí ľudia, do ktorých duší do istej miery neustále kvapká Kristov impulz. Kristus zostáva neustále prítomný ako vnútorná aura, ktorá preniká myslenie tohto národa, cítenie tohto národa.

Nie je snáď silnejšieho vonkajšieho dôkazu, než taká osobnosť ako Solovjov, najväčší filosof ruského národa v novšej dobe. Čítajte ho a pocítite, ako vteká do neho bezprostredne všetko, čo by bolo možné nazvať Kristovou inšpiráciou. Že táto Kristova inšpirácia pôsobí v jeho duši tak silno, že si celú skladbu aj vonkajšieho sociálneho života človeka myslí usporiadanú tak, že Kristus je kráľom, že neviditeľný Kristus je kráľom vonkajšieho sociálneho spoločenstva, že všetko je preniknuté Kristom, že každé jednotlivé jednanie, ktoré človek uskutočňuje, je vlastne konané tým, že Kristov impulz je činný až do svalov. Najčistejším, najkrajším reprezentantom Kristovho národa je filosof Solovjov.