Duchovné bytosti

Náš Anjelský sprievodca
Čo činí Anjel v astrálnom tele
Vzývanie Anjela ako najvyššieho Boha

9. Anjeli - Ochranní duchovia ľudí - Angeloi

Patria k bytostiam tretej trojnosti. Anjeli nás vedú, inšpirujú. Sú hierarchiou bezprostredne sa nachádzajúcou nad človekom, ktoré vedú, riadia a usmerňujú individuálneho človeka. Tak ako vedú Anjeli individuálneho človeka, každý má svojho vodcu, tak sú i bytosti, ktoré vedú národy, ktoré sú mocnejšie ako vodcovia jednotlivého človeka. Vytvárajú zo seba ďalšie bytosti - prírodných duchov vzduchu.

Človek môže klamať, môže si vo svojom vnútornom živote vytvárať a aj vyjadriť predstavy, ktoré nie sú v zhode s vnímaním, so skutočnosťami. U bytostí tretej hierarchie takáto možnosť nie je. Ak by takáto bytosť chcela klamať, potom by musela vo svojom vnútri prežiť niečo, čo by mala vniesť do vonkajšieho sveta iným spôsobom, ako to prežíva. Ale potom by táto bytosť už nemohla vnímať, pretože všetko to, čo tieto bytosti vo svojom vnútri prežívajú je prejavovaním sa, to prechádza hneď aj do vonkajšieho sveta. Ak chcú tieto bytosti seba vôbec prežívať, musia žiť v ríši absolútnej pravdy. Predpokladajme, že by tieto bytosti klamali, to znamená, že by mali vo svojom vnútri niečo, čo by vo svojich prejavoch zmenili tak, že by to nebolo v súlade s týmito prejavmi, potom by to nemohli vnímať, pretože môžu vnímať len svoju vnútornú prirodzenosť. Pod vplyvom lži by boli hneď omámené, prenesené do stavu zatemnenia ich zvyčajného vedomia, ktoré môže žiť len v prejavovaní ich vnútra.Každé odchýlenie od pravdivosti by tieto bytosti omámilo a oslabilo ich vedomie.

To, čo je u človeka vnútorný život je u bytostí tretej trojnosti napĺňanie sa duchom, to čo je u človeka vnímanie, je u nich prejavovanie sa. U Anjelov nachádzame zvláštnosť, že vnímajú vlastne to, čo samy zo seba prejavujú, a že keď sa vrátia do svojho vnútra, nemajú nič také samostatné, v sebe uzavreté ako človek, ale vo svojom vnútri cítia ako sa v nich vylievajú sily a bytosti vyšších hierarchií, ktoré sú nad nimi, cítia sa naplnené, inšpirované duchom vyšších hierarchií. Takže to, čo u človeka nazývame samostatným vnútorným životom, u týchto bytostí nie je. Ak chcú rozvíjať svoje vnútro, ak to, čím sú, chcú myslieť, cítiť a chcieť ako človek, hneď sa to prejaví navonok, nie ako u človeka, ktorý môže v sebe samom uzavrieť svoje myšlienky a pocity a nechať svoje vôľové impulzy neuskutočnené. To, čo v Anjeloch žije ako myšlienky, pokiaľ ich samy vytvárajú, je hneď aj ich vonkajším prejavom. A keď sa prejavovať nechcú, môžu sa do svojho vnútra vrátiť iba tak, že sa vo vnútri opäť naplnia svetom stojacim nad nimi. Anjeli nemôžu v sebe skrývať nič, čo by bolo produktom ich vlastného myslenia alebo cítenia, pretože všetko, čo si vo svojom vnútri vypracujú, sa ukazuje navonok.

Ak chce človek niečo urobiť, premyslí si, aké má byť to, čo chce urobiť. A nepodarí sa nám to, ak sa na fyzickej rovine neobjaví to, čo sme si predstavili, že sa na fyzickej rovine objaviť má. Ak niekto zošíva dva kusy látky, a potom sa mu znovu rozídu, tento čin sa mu nepodaril. Potom je čin nepodarený. Teda ak sa nestane to, čo sme vopred poňali ako predstavu pre fyzickú rovinu, potom si povieme: Čin sa nepodaril. To znamená, ze svojím chcením vychádzame z niečoho, čo sme si vymaľovali na spôsob obrazu, aké to má byť na fyzickej rovine. Tak sa chcenie uskutočňuje u človeka. Avšak u Anjelov tomu tak nie je. V prípade Anjelov všetko spočíva v zámere. Zámer jedného z Anjelov sa môže uskutočniť tým najrôznejším spôsobom, a napriek tomu bude výsledok uplne rovnaký.

Teda v prípade vedomia Anjelov, v prípade chcenia Anjelov záleží výlučne na zámeroch, a tieto zámery sa môžu na fyzickej rovine realizovať tým najrôznejším spôsobom, dokonca aj tým najprotichodnejším. To znamená, že keď má Anjel niečo v úmysle, tak si zaumieni niečo celkom konkrétneho, ale nie tak, že si povie: Na fyzickej rovine to musí vyzerať tak a tak. Ako to bude vyzerať, bude vedieť až vtedy, keď to tu bude. Je tomu tak aj u Elohim. Elohim stvorili svetlo a videli, že je dobré. To znamená, že to, čo je u človeka prvé, predstava toho, čo existuje na fyzickej rovine, to vo vedomí duchovných bytostí stojacich nad človekom nie je to prvé, ale tu je prvým zámer, a to, ako bude prevedený, je úplne iná otázka.

Anjeli sa nemôžu vteľovať do fyzických tiel. Na riadení Zeme - napr. za obdobia starého Egypta - sa mohli podieľať tak, že inšpirovali jasnovidných ľudí vtedajšej doby a cez nich zasahovali do vývoja. Boli bohmi, ktorí viedli egypťanov. Objavovali sa jasnovidným ľuďom v éterickom tele.

Anjeli pod Michaelovým vedením nechávajú do našich duší vplývať tri ideály:
1. Stretnutie s druhým človekom by nemalo byť len stretnutím s jeho vonkajšou podobou, ale tiež s jeho vnútornou, pravou bytosťou.
2. Všetok náboženský život by mal byť budovaný na absolútnej slobode.
3. Človek je schopný uchopovať myslením duchovnú podstatu sveta.

Mladý človek je do 28 rokov pod ochranou Anjelskej bytosti, ktorá ho doprevádza. Potom ho prepúšťa.