Človek

Rytmy článkov ľudskej bytosti
Niekoľkonásobné narodenie človeka
Vzťah planét k článkom človeka
Vzťah národnej duše a jednotlivých článkov

Články ľudskej prirodzenosti

Človek sa vyvíja tým, že svojím ja pretvára tri články - astrálne, éterické, a fyzické telo. Ešte rozoznávame dušu cítiacu, - dušu rozumovú, a dušu vedomú. Až v duši vedomej začína vedomé pretváranie. Ja začína vedome pracovať na pretváraní. V duši vedomej vyvíja ja najprv duchovné ja (manas), v duši rozumovej vyvíja životného ducha (buddhi). Napokon v duši cítiacej duchovného človeka - atman. Tak dostaneme celkom deväť článkov ľudskej prirodzenosti. Pre vonkajší pohľad väzia dva články ľudskej prirodzenosti - astrálne telo a duša cítiaca - doslova navzájom v sebe ako meč v pošve. Duša cítiaca tkvie v astrálnom tele tak, že obe nám pripadajú ako jediný článok. Práve v takomto vzťahu je aj duchovné ja a duša vedomá. Tým sa nám počet deviatich článkov zmenšuje na sedem. Môžeme teraz vypočítať sedem článkov:

 • 1. Fyzické telo
 • 2. Éterické (životné) telo
 • 3. Astrálne telo, v ktorom väzí duša cítiaca
 • 4. Ja
 • 5. Manas (duša vedomá, duchovné ja)
 • 6. Buddhi (životný duch)
 • 7. Atman (duchovný človek)

Takáto je vnútorná súvislosť ľudskej prirodzenosti, ktorá má v skutočnosti deväť článkov, pričom však dvakrát dva spadajú v jedno. Preto rozoznávame trikrát tri - deväť článkov, ktorých počet sa zmenšuje naznačeným splynutím z deviatich na sedem. Musíme však v týchto siedmich poznávať deväť, inak by sme dospeli iba k teoretickému nazeraniu.

Deväť článkov ľudskej bytosti:

 • 1. Fyzické telo
 • 2. Éterické telo
 • 3. Astrálne telo
 • 4. Duša cítiaca
 • 5. Duša rozumová
 • 6. Duša vedomá
 • 7. Duchovné ja (manas)
 • 8. Životný duch (buddhi)
 • 9. Duchovný človek (atman)

Keď chceme získať pojem o celom človeku, musíme o ňom uvažovať v tom zmysle, že je zostavený z uvedených častí. Fyzické telo je vybudované z látok fyzického sveta tak, že táto stavba je usporiadaná so zreteľom na mysliace ja. Je prestúpené životodarnou silou a stáva sa tak telom éterickým. Otvára sa zmyslovými orgánmi von a stáva sa telom astrálnym. Duša cítiaca ho prestupuje a zjednocuje sa s ním. Duša cítiaca neprijíma iba dojmy z vonkajšieho sveta v podobe vnemov, má svoj vlastný život, ktorý je z druhej strany oplodňovaný myslením, ako z prvej strany zmyslovými vnemami. Tak sa stáva dušou rozumovou. K tomu dochádza tým, že sa otvára smerom hore k intuíciám, ako je smerom dole otvorená vnemom. Tým sa z nej stáva duša vedomá. Umožnené je to tým, že duchovný svet v nej vytvára intuitívne ústrojenstvo, ako jej fyzický svet vytvára fyzické ústrojenstvo. Ako jej zmysly poskytujú prostredníctvom astrálneho tela vnemy, tak jej duch poskytuje prostredníctvom intuitívneho ústrojenstva intuície. Tým je spätý duchovný človek s dušou vedomou v jednotu, ako je tomu u fyzického tela s dušou cítiacou prostredníctvom astrálneho tela. Duša vedomá a duchovné ja tvoria jednotu. V tejto jednote žije duchovný človek v podobe životného ducha, ako éterické telo poskytuje základ pre telesný život astrálneho tela. A ako sa fyzické telo do seba uzatvára vo fyzickej koži, tak sa uzatvára duchovný človek v duchovnej schránke.