Duchovné bytosti

Nemohli by sme milovať Boha, keby sme boli v Ňom

Bytosti nad Serafmi

Nad človekom stoja bytosti, ktoré sú tak povznesené nad ľudskú prirodzenosť, že nepozostávajú z článkov ako fyzické, éterické telo atď., ale ich článkami sú opäť bytosti. Zatiaľ čo u človeka sú jednotlivé články niečím, čo nemôžeme pokladať za bytosti, iba za celistvé články, tu vystupujeme k takým bytostiam, ktoré nemajú fyzické, éterické telo atď.

Tak ako my žijeme vo fyzickom tele, tak žijú bytosti vyššej vznešenosti tak, že za svoj najnižší článok majú Duchov alebo Ducha formy. My ľudia máme ďalej éterické telo, namiesto ktorého majú tieto bytosti ako druhý článok Duchov pohybu, namiesto astrálneho tela majú Duchov múdrosti, namiesto našej duše cítiacej majú ako svoj štvrtý článok Duchov vôle, namiesto našej duše rozumovej majú ako piaty článok Cherubov, ako šiesty majú, ako my máme dušu vedomú, Serafov.

A ako my hľadíme hore na to, čo si postupne osvojíme až v budúcich dobách, tak hľadia tieto bytosti na to, čo presahuje podstatu hierarchií. Tak, ako hovoríme o našom duchovnom ja, životnom duchu a duchovnom človeku, tak akosi hľadia tieto bytosti zo svojho serafínskeho článku, ako my zo svojej duše vedomej, na praduchovno. Až tam majú tieto bytosti čosi analogické tomu, čo nazývame naším duchovným vnútorným životom.

Je nesmierne ťažké vyvolať predstavy o tom, čo je tu hore nad hierarchiami. Nestačí, aby sme charakterizovali trojicu, ktorá akosi figuruje nad serafmi ako najvyššia bytosť, ako ich manas, buddhi a atman. Kresťanstvo sa pokúšalo nájsť pomenovanie pre túto trojicu v postupnosti Ducha Svätého, Syna a Otca. Môžeme teda povedať, že na siedme miesto by sme dali Ducha Svätého, na ôsme Syna a na deviate Otca.

Božský trojitý život si v jednotlivých planetárnych systémoch vytvára svoje schránky. Tak, ako si to, čo v človeku žije ako manas, buddhi, atman - vytvára schránky vo vedomej, rozumovej, cítiacej duši, astrálnom, éterickom a fyzickom tele, tak putujú priestorom stálice planetárnych systémov ako telá božských bytostí. A pozorujúc život hviezdneho sveta, pozorujeme telá bohov.