Duchovné bytosti

Rezignácia Cherubov - oneskorené bytosti

2. Cherubovia - Duchovia harmónie

Pre tieto bytosti už vlastne v tomto svete neexistuje žiadne vhodné prirovnanie. Možno tu nanajvýš použiť príklad ľudí, ktorí na nás pôsobia takým dojmom, že ich múdrosť pôsobí neosobne, že ich múdrosť sa javí ako kvet a plod zrelého života. Vyvolávajú v nás, aj keď iba nejasné, tušenie toho, čo na nás pôsobí z nášho duchovného okolia, keď sa pozdvihneme k tretiemu stupňu jasnovidnosti. V západnej ezoterike sa týmto bytostiam hovorí cherubovia. Charakterizovať ich je mimoriadne ťažké, pretože čím vyššie stúpame, o to ťažšie je nájsť v obyčajnom živote vlastnosti, ktorými by sme mohli vystihnúť výšku, veľkosť a vznešenosť bytostí tejto hierarchie. Prúdi k nám z týchto bytostí múdrosť, ktorá sa nazhromaždila sa za milióny rokov svetového vývoja.

Ak by Duchovia vôle dávali len impulzy k pohybu, každá planéta by išla svojou vlastnou cestou. Tak to však nie je, ale každá planéta sa riadi podľa celého systému. Pohyb je riadený tak, aby v celom planetárnom systéme panoval poriadok. Súlad pohybov jednej planéty s druhou, skutočnosť, že pri pohybe jednej planéty sa berie ohľad na pohyb druhej planéty, to zodpovedá činnosti Cherubov. Riadenie spoločného pohybu systému zodpovedá činnosti Cherubov. A každý planetárny systém so svojou stálicou, ktorá je akosi hlavným vodcom pod riadením Cherubov, je v istom vzťahu k iným planetárnym systémom, ktoré patria iným stáliciam. Dorozumieva sa o svojom mieste v priestore a o svojom význame so svojimi susednými systémami tak, ako sa jednotliví ľudia navzájom dohovárajú o svojich spoločných činoch. Tak ako ľudia zakladajú sociálny systém na vzájomnosti, tak existuje aj vzájomnosť planetárnych systémov. Od stálice k stálici pôsobí vzájomné dorozumievanie, tým sa uskutočňuje kozmos.