Duchovné bytosti

Prečo existujú temné bytosti?

Bytosti, ktoré sa správne vyvíjajú, sú pre určité úlohy v kozme veľmi málo vhodné. Na ich miesto musia nastúpiť pre tieto úlohy iné bytosti, o ktorých by sme mohli povedať, že zostali vo vývoji pozadu, pretože sa ďalšieho vývoja zriekli. Preto, aby bol nastolený úplný poriadok, celá zákonitosť pozemského vývoja - tak sú povolané k úlohám i bytosti, ktoré sa neprejavujú svetlom, ale temnotou. V istom zmysle bolo zastavenie sa vo vývoji bytostí, ktorých činnosť nám priniesla a prináša veľa nepríjemností, obeťou. Oneskorili sa vo vývoji, aby nám mohli prepožičiavať určité vlastnosti, ale aj možnosť omylu a zla, čím sme však aj dostali možnosť sa dostať nad tento omyl a zlo. Na druhej strane tým, že nejdú s vývojom klesnú a stávajú sa tými najhoršími. Aj v tom, čo by sme mohli nazvať pôvodom zla, vykonávajú tieto bytosti len vôľu Božstva. Tým, že sa činia služobníkmi zla, vykonávajú len vôľu Božstva, ktoré chce okľukou cez zlo vyvinúť silné dobro. Keďže vyššie bytosti nie sú slobodné, vykonávajú vôľu Božstva.

Človeku bola daná možnosť rozvinúť slobodnú vôľu a to je možné len vo svete, kde sme nútení si vyberať minimálne medzi dvoma alternatívami - dobrom a zlom. Človek sa stáva silným, pokiaľ musí namáhať svoje svaly. A práve tak musí dobro, pokiaľ sa má vystupňovať v svätosť, prekonať zlo, ktoré sa mu stavia do cesty. Zlo má za úlohu priviesť ľudstvo na vyšší stupeň. Pre dobro ľudstva boli isté bytosti odvelené. Tieto bytosti neboli najskôr zlé, obetovali sa tým, že sa postavili vývoju do cesty ako prekážky. Môžeme ich nazývať božstvami prekážok, ktoré boli vývojovej dráhe postavené do cesty. Tieto bytosti boli podporovateľmi ľudského vývoja tým, že pôsobili proti normálnemu vývoju. Ale boli vlastne výrobcami zla, pretože išli proti prúdu a tým vznikalo časom zlo.