Ďalšie témy

Meditácia k získaniu citu pre eurytmické gestá

U eurytmistu ide o to, aby stále opakovaným prebúdzaním istej duševnej nálady sa stával prístupným pre to, aby sa v ňom rozvíjal cit a zmysel pre výrazné gestá. Aby eurytmista prenikal k tejto jemnej vnímavosti, môže sa venovať meditácii zameranej na príslušné tajomstvo ľudskej organizácie. Toho môžeme dosiahnuť napríklad tým, že budeme meditovať s plnou vrúcnosťou, so silným vnútorným citovým zaujatím to, čo je obsiahnuté v slovách tejto meditácie; tak, aby to, čo budeme meditovať, neboli iba slová alebo abstraktné pojmy, ale aby sa naozaj v nás uskutočnilo, čo stojí v tých slovách:

  Ja vo vnútri svojom hľadám
  pôsobnosť tvorivých síl,
  život tvorivých mocností.
  Moc tiaže z hlbín Zeme
  mi slovom nôh mojich
  oznamuje -
  tvarujúcu moc vzdušných diaľok
  mi spevom rúk mojich
  oznamuje -
  svetelná sila nebeských výšin
  mi hĺbaním hlavy mojej
  oznamuje,
  ako v človeku
  hovorí, spieva, hĺba svet.

Keď prejdeme takouto meditáciou, uvidíme, že budeme môcť o sebe povedať, že sme precitli akoby z vesmírneho spánku do nebeskej ríše eurytmie. Akoby sme precitli z noci do dňa, budeme zakaždým vchádzať do ríše eurytmie, keď v sebe prebudíme túto náladu.