Ďalšie témy

Podniková / sociálna eurytmia

S rozšírením potreby oživiť sociálne vzťahy vo veľkých pracovných oblastiach (banky, firmy, koncerny ap.) vznikli cvičenia, ktoré svojou podstatou zviditeľňujú procesy na pracoviskách. Pomocou zážitku duša dôjde k vedomému poznaniu kľúčových momentov vo vývoji spolupráce. Človek prežíva sám seba ako nedeliteľnú časť celku, ktorý sa pomocou eurytmie premieňa a vnútorne obohacuje.

Podnikovú eurytmiu založila Annemarie Ehrlich v Holandsku. Je často označovaná ako sociálna eurytmia, pretože nie je orientovaná na umelecký výkon. Eurytmisti pri nej pracujú vo firmách, inštitúciách a obchodných organizáciách na všetkých úrovniach. Vďaka eurytmii sa podporí spolupráca medzi ľuďmi, nové spôsoby práce, iniciatíva a tvorivá invencia na pracoviskách.

Motto Annemarie Ehrlich je: "Umenie je to, čo prináša radosť".

Tým sa ukazuje, prečo ona i jej pokračovatelia majú s odovzdávaním podnikovej eurytmie úspech. V roku 1986 v Holandsku bol založený Ústav pre eurytmiu v priemysle, podnikaní a profesionálnom živote. Mnohým firmám odvtedy pomohla skúsenosť s eurytmiou pri riešení pracovných problémov. Priniesla im novú perspektívu a nový pohľad na spoluprácu. Denne je možné spoločne cvičiť eurytmiu na chodbách, pre manažment je eurytmia zaraďovaná ako súčasť vzdelávania a osobného rozvoja. Cvičením sa obrusujú vyostrené medziľudské vzťahy a podporuje sa tvorivá iniciatíva medzi ľuďmi. V Británii sú také cvičenia označované ako "sociálna" eurytmia.