Ďalšie témy

Prečo je eurytmia dôležitá práve dnes?

V minulých dobách boli ľudia bez zvláštneho úsilia akosi prirodzene začlenení do sveta, ktorý ich obklopoval. Mnohé veci boli jednoduché a samozrejmé - každodenná činnosť, smerujúca k obžive i hlboko náboženské prežívanie sveta. Osou takého života bolo ritualizované prežívanie ročného kolobehu, úzko späté so životom prírody a v posledných stáročiach i s kresťanskými sviatkami. To všetko behom minulého storočia ustúpilo do pozadia.

Je stále ťažšie svet prežívať. Človek akoby sa stával stále viac bezmocným divákom. A práve v tejto dobe prichádza eurytmia, ktorá je schopná vrátiť človeku možnosť prežívať. Nie vytvárať abstraktné myšlienkové modely. Nie sa utápať v mori citov. Nie bezhlavo konať bez vedomia súvislostí. Spojiť všetky zložky jednej bytosti v jeden celok a dať človeku možnosť znovu sa naučiť vedome prežívať seba samého i svet.