Poznanie

Mexické mystériá

V mexických mystériách sa uskutočňovali zasvätenia, ktoré mali za cieľ usmrtiť časom každé duševné hnutie, a tým aj samostatnosť ja. Títo zasvätenci stáli pod vplyvom démonických mocností. Rudolf Steiner v prednáškach o mexických mystériách podrobne vykreslil čiernomagické zasvätenia. Pritom poukazuje na skutočnosť, ktorej poznanie a venovanie pozornosti má veľký význam pre duchovne sa usilujúcich ľudí. „Múdrosť kozmu, tá je v podstate vo všetkých, dobrých i zlých mystériách, ba doslovne vždy, tá istá, pretože pravda je vždy tá istá. Ide len o to, dostať ju v takej podobe, že sa použije buď v dobrom alebo v zlom zmysle.“ Rozhodujúci je postoj, vnútorné naladenie, s ktorým hlbšie pravdy o vývoji človeka prijímame. V mexických mystériách nebola oznámená žiadna zo spirituálnych múdrostí, ak nebola predtým, za určitých ceremónií, uskutočnená vražda. Ďalšie a vyššie tajomstvá boli zasvätencom oznámené až po ďalších vraždách. Rituálny spôsob vraždy vyvolával celkom určité pocity, ktoré iniciovanému umožňovalo dosahovať stále vyššie tajomstvá.

Tak dosiahol jeden z iniciovaných obzvlášť vysoké poznanie. V prednáškach je označovaný ako jeden z najväčších, ak nie vôbec najväčší čierny mág, akého kedy Zem videla po sebe kráčať. Tento iniciovaný si získal okolo roku 30 po Kristovi takú veľkú moc, žeby mohol duchovne zatemniť vývoj ľudstva vo štvrtej a piatej kultúrnej epoche. Takéto zatemnenie spočívalo v záujmoch ahrimanských, démonických mocností. Oproti tomu zo strany pokročilých mocností boli udalosti vedené tak, že v okamihu Ježišovho krstu v Jordáne v Palestíne, začal na protiľahlej strane Zeme, v Mexiku, boj s čiernomagickým zasvätencom. Individualita menom Vitzliputzli dosiahla taký stupeň zasvätenia, ktorým mohla veľkého čierneho mága na dlhý čas zakliať: „Trojročný boj skončil tým, že Vitzliputzli bol schopný veľkého mága nechať ukrižovať a ukrižovaním zahubiť nielen jeho telo, ale spútať i jeho dušu tak, že bola vo svojom úsilí bezmocná, tak, že poznanie bolo bezmocné, poznanie, ktoré si tento mág Taotlu osvojil, bolo usmrtené“.

V roku 33 po Kr., v tom istom okamihu, ako sa uskutočnilo mystérium na Golgote, -

Americkí a nemeckí geológovia tvrdia, že stanovili presný dátum smrti Ježiša Krista na základe rozboru seizmickej aktivity v okolí Mŕtveho mora. Vedci vyhlásili, že Krista ukrižovali a zomrel v piatok 3. apríla v roku 33 nášho letopočtu. Odborníci porovnali seizmické údaje s textom Nového Zákona a astronomickými pozorovaniami.

- mohol byť najväčší čierny mág pribitý na kríž. Vitzliputzli, ktorý - s pomocou iných zasvätencov - tento čin uskutočnil, bol ako človek vysokým zasvätencom, ktorý bol preduševnený jednou nadzmyslovou bytosťou. Len preniknutím sa touto vyššou bytosťou mohol uskutočniť tento čin, ktorým bolo najväčšiemu čiernemu mágovi zabránené použiť jeho skazonosné sily pre štvrtú kultúrnu epochu. Neskôr pôsobila sila týchto mexických mystérií, i keď zoslabene, ďalej. A s koncom kalijugi sa čierna mágia opäť naplno rozvinula. Je potrebné si ozrejmiť, že na našej Zemi sa neustále odohráva boj medzi zasvätencami bielej mágie a čiernomagickými zasvätencami.

"Základ bielej mágie spočíva v tom, že žiadna spirituálna moc nesmie byť získaná bez obete. Iniciovaný, ktorý si dá za cieľ slúžiť Kristovmu impulzu - bielej mágii -, prežíva procesy smrti a odumierania v sebe. On sám prechádza stále nanovo cez „zomri a buď“. Čierny mág zabíja iných, aby cez procesy umierania a bolesti iných získal múdrosť a tým moc. Tak je Zem bojiskom dvoch navzájom sa protiviacich mocí. Zasvätenci, ktorí sa prenikli Kristovým impulzom, pracujú na preduchovnení Zeme, čiernomagickí zasvätenci sa usilujú o to, aby urobili Zem stále hustejšou a hustejšou, aby sa neoprávnené knieža tohto sveta - Ahriman - stal pánom Zeme. Zem môže byť preduchovnená zasvätencami, ktorí slúžia dobrým mocnostiam, ak sa ľudia zjednotia v spoločnostiach, v ktorých sa bude pestovať spirituálne poznanie. Biela cesta je tá, že sa usilujeme o niečo spoločné, že sa buduje spoločné ja. Človek je povolaný k tomu, aby sa stále viac a viac prenášal do atmosféry dobrých majstrov. Na astrálnej rovine však popri adeptoch a ich žiakoch nachádzame ešte i čiernych mágov s ich žiakmi“.