Poznanie

Mediálny človek

Musíme rozlišovať medzi mediálnym človekom v najširšom zmysle a medzi tým, čo sa vo vlastnom zmysle slova nazýva médiom. Lebo v podstate sme my všetci médiá, ak vezmeme výraz médium v ​​najširšom slova zmysle. Sme duševno-duchovní ľudia, než zostúpime do pozemského sveta. To, čím sme v duchovnom svete, je vtelené v tom, čím sme tu vo fyzickom svete. Vo fyzickom svete sme médiom pre nášho vlastného ducha. Ak vezmeme teda slovo médium v najširšom slova zmysle, mohli by sme každú bytosť označiť v nejakom ohľade za médium. To nie je mienené, keď sa v bežnom zmysle hovorí o mediálnom človeku. Mediálny človek v tomto svete, je človek, ktorý rozvinul isté partie mozgu tak, že môžu byť vypojené z celku jeho bytosti. Takže v určitých chvíľach tu u média nie sú ako základ pre činnosť ja práve tie mozgové partie, ktoré túto činnosť ja obzvlášť podporujú.

Keď sebe náležite povieme ja, keď svoje ja náležite uvedieme do vedomia, opiera sa tento vývoj ja o zvláštne časti mozgu. Tieto časti mozgu sa vypínajú u toho, kto je médiom. Isté bytosti tým dostanú chuť vliezť do týchto častí mozgu miesto ľudského ja. A takéto médium sa potom stáva nositeľom bytostí, ktoré by vlastne mali preniesť civilizáciu do budúcnosti. Ak teda tieto bytosti niekde zaregistrujú mozog, ktorý v určitú chvíľu nie je obývaný svojím ja, dostanú nesmiernu chuť do tohto mozgu sa ponoriť. A keď je nejaké médium v ​​tranze, ako sa hovorí, keď je teda mozog vypnutý, vlezie taká bytosť, ktorá je pod ahrimanským vplyvom a ktorá by mala civilizáciu preniesť do budúcich čias, do mozgu a taký človek potom v túto chvíľu nie je nositeľom ľudského ja, ale nositeľom elementárnej bytosti, ktorá v kozme zanedbáva svoju povinnosť.

Povinnosťou takej bytosti v kozme je pozerať sa, ako ľudia píšu. Ľudia píšu tými istými silami, ktoré sú ukotvené v mozgových partiách. Namiesto aby tieto bytosti iba prizerali, ako to inak vždy musia robiť, dávajú pozor, kde je nejaký mediálny mozog, ktorý sa dá vypnúť. Potom doň vojdú a to, čo ako umenie písma už vyvinuli svojím prihliadaním, vnášajú do súčasného ľudského sveta. Tieto bytosti teda za pomoci mediálnych ľudí premietajú do súčasnosti niečo, čo by vzhľadom na svoje poslanie mali vlastne vnášať do budúcnosti. Mediumizmus je založený na tom, že to, čo má byť ako schopnosti vytvorené v budúcnosti, sa chaotickým spôsobom vytvára už v súčasnosti. Odtiaľ pramení prorocký charakter mediálnej bytosti, odtiaľ sa berie tá jej fascinácia. Je to niečo, čo pracuje dokonalejšie než súčasný človek. Je to sem však vnášané bytosťami tohto druhu. Tieto bytosti sú na jednej strane skutočnými výtvormi ahrimanských bytostí. Ahrimanské bytosti existujú vo vesmíre ako bytosti s inteligenciou vysoko presahujúcou ľudstvo. Akonáhle sa vo svete bezprostredne susediacim s naším svetom - alebo tiež, keď vyvinieme zrenie, v tomto fyzickom svete - dostaneme k týmto ahrimanským bytostiam, sme udivení ich vynikajúcou inteligenciou. Sú oveľa inteligentnejší, než môže byť ktorýkoľvek človek. Čo do inteligencie sú to ozajstní nadľudia.