Kresťanstvo

Poslanie Buddhu na Marse

Christian Rosenkreutz zvolal v 16. st. na konferenciu určitý väčší počet okultistov a predstavil pred ich zrak dva druhy ľudí, ktorí budú musieť existovať. Na jednej strane praktici, ktorí budú vidieť spásu v technike a pod. a úplne za rozplynú v praktickom živote a na druhej strane ľudia nepraktickí pre život ako František z Assisi, ktorí budú žiť len pre vnútorný rozvoj. S tým, že medzi narodením a smrťou sa nemôže zabrániť tomu, aby sa ľudia nerozdelili na tieto dve triedy. Pomoc by mohla prísť iba vtedy, ak sa vytvorí taká výchova, ktorá by neprebiehala medzi narodením a smrťou, ale medzi smrťou a novým narodením. Rosenkruciáni boli postavení pred úlohu, ako pôsobiť z nadzmyslového sveta do jednotlivých ľudí. Najvnútornejším žiakom a priateľom Christiana Rosenkreutza bol Gautama Buddha v duchovnom tele. Na tejto konferencii sa zvestovalo, že Buddha sa premiestni so svojou činnosťou na Mars a v r. 1604 Buddha dokonal podobný čin pre Mars, ako bolo mystérium na Golgote pre Zem. Christian Rosenkreutz poznal, že náuka o nirváne nebola vhodná k podpore pozemskej kultúry zameranej na praktickosť.

To sa ukázalo na Buddhovom žiakovi, Františkovi z Asisi, že táto náuka činí zo svojich adeptov svetu odcudzených ľudí. Čo však z buddhizmu nebolo vhodné k podpore praktického života medzi narodením a smrťou, to malo veľký význam pre podporu duše medzi smrťou a novým narodením. Christian Rosenkreutz uznal, že pre to, čo sa malo stať na Marse ako očista, je najvhodnejšia Buddhova náuka. Ako kedysi božská bytosť lásky, Kristus, prebýval na Zemi, tak vystúpil v 17. st. knieža mieru - Buddha - na Marse, kde vládla vojna a boj, aby tam splnil svoje poslanie. Tam boli duše naladené predovšetkým vojnovo. Veľkú obeť priniesol Buddha na Marse. Môžeme to označiť ako akési ukrižovanie pre Buddhu, keď pôsobil v tomto bojovom prostredí. Buddha vykonal tento čin v službe Christiana Rosenkreutze. Od doby, kedy sa naplnilo mystérium Marsu skrze Buddhu, prijíma človek v dobe medzi smrťou a novým narodením z Marsu iné sily než skôr v dobe úpadku Marsu, keďže po smrti, v kámalóke, je človek v spojení s ostatnými planétami a pobýva v duševnom svete najskôr na Mesiaci, potom je obyvateľom Merkúru, ďalej Venuše, Slnka, Marsu, Jupitera a potom obyvateľom ďalšieho svetového priestoru. Človek si tak prináša z Marsu do nového narodenia nielen iné sily, ale vplyvom, ktorý vykonáva Buddhov duchovný čin, prúdia človeku z Marsu tiež sily - keď sa tu človek oddáva meditácii, aby sa dostal do duchovného sveta. Keď žiak medituje v zmysle Christiana Rosenkreutza, tak prúdia i sily, ktoré zosiela Buddha ako vykupiteľ Marsu na Zemi.

Tak sa nám objavuje Christian Rosenkreutz ako najväčší služobník Ježiša Krista a Buddha ako jeho posol. Buddha sa stal pomocníkom Kristovho impulzu. Slová z Lukášovho evanjelia - Sláva buď na nebesiach a pokoj na Zemi - zaznievajú z Buddhovej bytosti a sú tajuplne vysielané Buddhou z planéty vojny do ľudských duší na Zemi. A tým bolo zabránené rozdeleniu ľudí do dvoch tried, na ľudí ako František z Assisi a na takých, ktorí žijú len pre materializmus. Keby bol Buddha bezprostredne spojený so Zemou, nemohol by sa starať o praktických ľudí, a z druhých by učinil mníchov ako z Františka z Assisi. Jeho vykupiteľským činom sa stalo možné až v dobe medzi smrťou a novým narodením budeme prežívať svoj vývoj na Marse - byť stúpencami Františka z Assisi, bez toho, aby sme tým Zemi niečo odobrali. Každý človek je od 17. st. po určitú dobu behom marsického stavu buddhistom, františkánom. František z Assisi sa od tej doby objavil na Zemi len raz krátko ako dieťa, v detstve zomrel, a od tej doby sa už nevtelil. Je spojený s Buddhovou činnosťou a je jedným z najdôležitejších Buddhových stúpencov na Marse. Bolo zabránené rozpadu ľudstva na dve triedy, takže ľudstvo mohlo zostať spojené. Ľudia, ktorí chcú prežiť ezoterický vývoj, aj keď žijú praktický život, môžu svoj cieľ dosiahnuť tým, že Buddha pôsobí z Marsu a nie zo Zeme. Sily pre zdravý ezoterický život pochádzajú z Buddhovho pôsobenia. Ak sa dnes človek stane meditujúcim, tak je podstatné to, že pri rosenkruciánskom školení nie je človek vytrhnutý zo svojej činnosti, ktorú od neho vyžaduje jeho karma, na Zemi. Rosenkruciánsky ezoterický vývoj je zlúčiteľný s každou životnou situáciou a zamestnaním.