Nový zákon

Antikrist
Čas čísla 666
Zviera so siedmimi hlavami
Čierna mágia

Zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi

Až sa Zem preduchovní, objavia sa dole postavy ľudí vo svojej starej zvieracej podobe. Objaví sa zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Ale vynorí sa aj zvodca ľudí, protivník Kristov, ktorý má veľkú silu, aby ich nepustil späť k Slnku. Ľudia sami nemôžu byť protivníkmi Krista. Môžu len svojimi nepravými silami, premeškať prijatie Kristovho impulzu. Ale takýto protivník existuje: slnečné démonium. Objaví sa, akonáhle je tu niečo, čo mu môže padnúť za korisť. Kým tu bude korisť - ako tu budú ľudia so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi - nie je koho zvádzať, zvodca tu nemá aj čo hľadať. Ale až sa objavia ľudia s takýmito vlohami, potom príde zvodca. Objaví sa ako druhé zviera a zvedie ich! V okamihu, keď Zem prejde do astrálneho stavu, objavuje sa z človeka to, čo v ňom bolo, keď Zem bola ešte obklopená vodným obalom. Vystúpi z neho ľudské zviera. Potom uvidíme, ako sa z vody vynára zviera so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi. Pretože toto zviera nevyužilo zemského vývoja, má to za následok, že teraz môže zo Zeme vystúpiť Sorat, protivník Slnka, zvodca, ktorý sa tak môže priblížiť k človeku a strhnúť ho so všetkou silou do priepasti. Od tejto chvíle vidíme plížiť sa k ľuďom bytosť, ktorá má nesmiernu moc!

Čo robí táto bytosť, aby zviedla ľudí k tak hrozným veciam, ktoré môžeme tušiť? Aby ľudia boli zvedení len k nemorálnosti, k tomu nie je potrebné, aby sa táto obluda, slnečný démon, objavil. Až vtedy, až to, čo v dobrom zmysle vyznačuje bytosti, ktoré ľudskému rodu prinášajú záchranu, až keď sa pudenie k spirituálnemu vzostupu premení v jeho opak, až bude spirituálna sila postavená do služieb nižšieho principu ja, až potom ju bude môcť ľudstvo priviesť k tomu, aby zviera zobrazené s dvomi rohmi, nadobudlo nad ňou moc! Zneužívanie spirituálnych síl súvisí so zvodnou silou zvieraťa s dvomi rohmi. Toto zneužívanie duchovných síl nazývame čiernou mágiou na rozdiel od ich správneho používania, ktoré nazývame bielou mágiou. Tým, že sa ľudstvo rozštiepi, bude sa zároveň pripravovať na to, aby na jednej strane dospievalo do čoraz duchovnejších stavov a tým prenikalo k používaniu duchovných síl, k bielej mágii, a na druhej strane bude sa to, čo spirituálnych síl zneužíva, pripravovať pre najdivejšiu silu čierneho zvieraťa, čiernej mágie. Nakoniec sa ľudstvo rozštiepi na bytosti, ktoré budú prevádzať buď bielu mágiu, alebo čiernu mágiu. V tajomstve čísla 666 alebo Sorata, sa tak ukrýva tajomstvo čiernej mágie. A zvodca k čiernej mágii, k najstrašnejšiemu zločinu vo vývoji Zeme, ktorému sa žiadny iný zločin nemôže vyrovnať, je znázornený apokalyptikom ako dvojrohé zviera.

Tak vystupuje v ďalekej budúcnosti rozštiepenie ľudstva: Kristovi vyvolení, ktorí sa nakoniec stanú bielymi mágmi, a ich protivníci, diví čarodejníci, čierni mágovia, ktorí sa nemôžu odpútať od hmoty a ktorých Apokalyptik popisuje ako tých, ktorí smilnia z hmotou. Preto sa jasnovidnému pohľadu, znázorňuje všetko toto vyčíňanie čiernej mágie, všetko to, čo vzniká spojením človeka so stvrdnutím v hmote, ako obraz veľkého Babylonu, ako spoločenstvo všetkých tých, ktorí sa oddali (prevádzajú) čiernu mágiu, ako obraz strašného sobáša človeka so silami padnutej hmoty. A tak vidíme, ako v ďalekej budúcnosti stoja proti sebe dve sily: na jednej strane tí, ktorí sa stanú obyvateľmi veľkého Babylonu, a na druhej strane tí, ktorí sa pozdvihujú nad hmotu, ktorí sa ako ľudia zjednocujú s tým, čo tu je ako princíp Baránkov. Vidíme, ako na jednej strane sa v Babylone oddeľuje to najčiernejšie, vedené všetkými silami, ktoré odporujú Slnku, Soratom, dvojrohým zvieraťom, a na druhej strane vidíme ľudstvo, ktoré sa vyvinulo z vyvolených, ktorí sa zjednocujú s Kristom, s Baránkom. Svadba Baránka na jednej strane, svadba Babylonu, zanikajúceho Babylonu na strane druhej! A vidíme, ako Babylon klesá do priepasti, a ako vyvolení, ktorí oslavovali svadbu s Baránkom, sa pozdvihujú k vláde nad silami bielej mágie.

A pretože vyvolení tieto duchovné sily nielen spoznávajú, ale dokážu s nimi magicky zaobchádzať, budú môcť pripraviť to, čo majú vštiepiť Zemi pre jej budúce planetárne vtelenie, pre Jupiter. Načrtávajú veľké základné obrysy budúceho Jupitera. Vidíme, ako zo sily bielych mágov vyrastajú prípravné podoby, ktoré sa majú objaviť v ďalšom vtelení Zeme, na Jupiteri. Vidíme, ako sa z bielej mágie povznáša "Nový Jeruzalem"! Predtým však musí byť vyvrhnuté to, čo je charakterizované Soratom - číslom 666. Vylúči sa to, čo prepadlo princípu dvojrohého zvieraťa a tým zatvrdlo v zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Sila, ktorou slnečný génius týchtoi vyvržencov premôže, ktorá ich vženie do priepasti, táto sila sa nazýva: tvár slnečného génia. A tvárou slnečného génia je Michael, ktorý ako zástupca slnečného génia prekoná zviera s dvomi rohmi, zvodcu, ktorý sa tiež nazýva veľký drak. To je zobrazované obrazom (ako sa to javí jasnovidcovi) Michaela, ktorý má kľúče, stojí u Boha a drží spútané odporujúce sily. Takto sa v kresťansko-rosenkruciánskej ezoterike charakterizuje vylúčenie tých, ktorí patria k 666, a premoženie draka, zvodcu.

Ako sa jasnovidcovi astrálne javí človek pred svojím zostupom na Zem ako fyzická bytosť? Človek sa objavil v štyroch typoch svojej skupinovej duše, v podobe leva, orla, býka a človeka. S týmito štyrmi typmi skupinovej duše sa stretávame skôr, než človek vstúpil do fyzickej úrovne, ako sa zindividualizoval. Tieto typické podoby, ktoré človek mal predtým, ako zostúpil do fyzického tela, nie sú na dnešnom fyzickom človeku viditeľné, sú v moci duše, sú vtesnané ako guma do ľudskej formy. V skutočnosti je to tak, že ešte dnes vidíme, keď sa človek neovláda, keď jeho duša mlčí, buď preto, že spí, alebo že je v nejakom viac alebo menej nevedomom stave, potom aj dnes ešte vidíme, ako z neho vystupuje príslušný zvierací druh. Ale človek prekonal tento zvierací druh hlavne tým, že zostúpil na fyzickú úroveň. Kedy bola človeku daná schopnosť, aby prekonal zvierací typ na astrálnej úrovni?

V prvých štyroch obdobiach atlantského vývoja bol človek ešte úplne skupinovou dušou. V piatom období vznikol prvý impulz k jástvu. Máme teda v Atlantíde štyri vývojové stupne, v ktorých človek postupuje najskôr ako skupinová duša, a každej zo štyroch prvých atlantských rás zodpovedá jedna z typických zvieracích podôb - lev, orol, býk a človek. To prechádza do človeka v piatom období, tu sa tieto typické podoby strácajú. Teraz si predstavte, že človek sa vo svojej terajšej podobe preniká Kristovým princípom a tým stále viac prekonáva zvierackosť. Keď sa nepreniká Kristovým princípom, potom zvierackosť neprekoná. Štyri typické hlavy: lev, orol, býk a človek - zostanú niečím, čo zasa nadobudne svoju podobu, akonáhle to zasa bude môcť vzniknúť. A k tomu sa pripájajú ešte tri iné postavy, podoby troch posledných rás atlantského vývoja, kedy človek už začínal byť človekom. Ak človek pracoval vo svojej duši na tom, aby táto zvierackost zmizla, zostanú mu aj tieto tri postavy.

Ako sa teda objaví na preduchovnelej Zemi človek, ktorý počas našej doby neprijal Kristov princíp? Objaví sa v materialite, ukáže sa opäť v podobách, z ktorých vzišiel. Mal tieto zvieracie podoby a ešte k nim tri pribral. Čo by bolo mohlo zvierackost prekonať, toho nevyužil. Zvieractvo opäť vyvstane, a to v siedmich podobách. Ako sa kedysi v Atlantíde vynorili hlavy, zvierací človek, tak sa z premenenej, astrálnej Zeme vynorí sedem takých typických hláv. A bude sa opakovať výjav, ktorý sa odohral vtedy. Duchovný človek bol tu vo svojom zárodku, ale nemohol ešte vytvoriť individuálnu podobu. Vyvíjal ony štyri zvieracie hlavy. I pre vtedajšiu dobu sa znázorňuje človek vo svojom zárodku ako žena, ktorá rodí duchovného človeka. Tiež človek budúcnosti sa spodobuje ženou, rodiacou duchovného človeka. Ale to, čo zostane v telesnosti, bude mať na vedľajšej Zemi podobu zvieraťa so siedmimi hlavami. Ako tu existovali štyri hlavy pred tým, ako človek mohol zvierackost prekonať, tak sa objavujú tí, ktorí zotrvali vo zvierackosti, ako celé spoločenstvo, ako zviera so siedmimi hlavami. Tak sa teda skutočne raz v budúcnosti ukáže, až sa Zem spojí so Slnkom, že hore bude preduchovnelá Zeme, a dole všetko to, čo neprijalo duchovný princíp. A zase sa objavia zvieracie hlavy, ktoré tu kedysi existovali, lenže teraz tu budú v nevhodnú dobu. Predtým tu boli v správnom čase, v čase prípravy, teraz to budú odporcovia poriadku.

Vidíme teda, že teraz z astrálneho mora vystupuje - pretože aj Slnko sa zastralizuje - netvor so siedmimi hlavami, ako kedysi vystúpilo z úrovne fyzickej. Všetko, čo má v človeku základ z éterického tela, nazývame v mysterijnej reči, ktorú používa aj Apokalyptik, "hlavou", pretože to vyvoláva typickú formu hlavy, akou je hlava leva, keď vidíme to jasnozrivo. V tom pôsobia éterické sily. Keď sledujeme atlantský vývoj, vidíme, že vtedy bolo éterické telo ešte mimo hlavy. Čo sa v človeku buduje éterickými silami, nazýva sa v reči apokalyptika hlavou. Tým je teda myslené to, čo sa javí jasnozrivému pohľadu zvlášť ako hlava. Čo je však niektorým článkom éterického tela vytvorené v človeku fyzicky, to sa nazýva rohom. To, čo napr. bolo v človeku fyzicky vytvorené tým, že kedysi prešiel onou rasou atlantskej doby, v ktorej tu existoval typovo lev ako skupinová duša, to sa nazýva rohom. Rohom nazývame teda fyzickú časť, ktorá pochádza od niektorej časti éterického tela. Rohom je napr. orgán, ktorý je vonkajším fyzickým prejavom niečoho éterického. Všetky fyzické orgány človeka sú vlastne zhutnelými éterickými orgánmi.

Pozrime sa napr. na ľudské srdce, dnes je fyzickým orgánom. Je zhustením éterického orgánu. Toto dnešné ľudské srdce vzniklo vtedy, keď človek prechádzal skupinovou duševnosťou, označovanou ako lev. Srdce je teda rohom levej hlavy, lebo keď éterické telo vyspelo natoľko, že sa človek objavil v skupinovej duši, ktorú symbolizuje levia hlava, vytvoril sa zárodok, z ktorého sa neskôr stalo fyzické srdce. Z tohto základu levieho človeka vznikol začiatok dnešného ľudského fyzického srdca. Zatiaľ čo teda vznik éterického tela odvodzujeme od premeny jednej hlavy v inú, od pripojenia jednej hlavy k druhej, chápeme ľudské fyzické telo ako pripojenie jedného rohu k druhému.

Ľudské éterické telo pozostáva z hláv a ľudské fyzické telo z rohov. To je reč mystérií. Všetky orgány človeka boli vytvorené z éterického tela, sú teda samými rohmi. Apokalyptik hovorí: "Tu je múdrosť". Tejto múdrosti, ktorú Apokalyptik vložil do zjavu sedemhlavého zvieraťa s desiatimi rohmi, pochopíme až vtedy, keď budeme dôkladne premýšľať o tom, čím je vlastne v reči mystérií roh vzhľadom ku hlave. Uvidíme, že bytosti, ktoré si zachovajú týchto sedem hláv, pretože sa zastavili vo vývoji, skutočne nadobudnú v priepasti fyzické telo s desiatimi zatvrdnutými fyzickými telesnými orgánmi.

Človek postupne rozvíjal štyri skupinové duše v štyroch základných rasách atlantskej doby. Pretože rasy stále zostávajú. Preto aj zostali štyri hlavy, naznačujúce skupinové duše na začiatku piateho atlantského kultúrneho obdobia. Toto štvorhlavé zviera máme v sebe. V tej istej dobe, kedy sa začínal človek zhusťovať zo stavu éterického do fyzického, vytváral si primerane svojej štvorskupinovej duši štvoro rozličných telesných článkov. A tým, že sa jeho skoršie vedomie skupinovej duše premenilo vo vedomie individuálne, tým splynula v človeku na začiatku piateho obdobia jeho predchádzajúca štvornosť. Nosí tieto štyri hlavy v sebe. Tie sa zlúčili v jeho hlave, ktorá vznikala. Hlava človeka, ako sa vyvíjala počas piateho obdobia, sa skladá z oných štyroch skupinových hláv. Primerane týmto štyrom hlavám má človek štyri časti svojho fyzického tela. To sú teda predovšetkým ony štyri rohy, takže si môžete predstaviť, že človek mal štyri zvieracie hlavy (iba posledná z nich je už zviera-človek), pretože bol éterickým človekom.

Mal štyri hlavy, a každá sústava síl, zodpovedajúca jednej z týchto hláv, vytvárala fyzické orgány. Jednotlivé orgány fyzického človeka sú zhusteniny príslušných článkov éterického tela. Čo vo fyzickom tele zodpovedá telu éterickému, nazývame rohom. Roh je zatvrdnuté zhustenie. Človek v tej podobe, akým sa stal práve v štvrtom období atlantského veku, bol vyobrazený ako zviera so štyrmi hlavami a štyrmi rohmi. Teraz sa vyvíjal ďalej v individuálneho človeka. To začalo v blízkosti dnešného Írska. Tromi poslednými obdobiami prechádzal človek tak, že vyvíjal zárodok ľudského ja. Ak sledujete zvonka fyzický vývoj človeka v tejto dobe, uvidíte, že už nevytvára zvieracie telo, ale že postúpil na úroveň človeka. Zdokonaľoval postupne svoju ľudskosť, až prijal Kristov princíp. Keď pozrieme na dnešného človeka, môžeme povedať: Kedysi nebýval takým, akým je dnes. Aby sa mohol takýmto stať, musel prejsť štyrmi zvieracími skupinovými dušami, musel byť vtelený v telách, ktoré zodpovedajú dnešnej podobe leva, orla, býka a človeka. Potom človek vystupoval vyššie a čoraz viac nadobúdal ľudskej podoby. Podobnosť s predchádzajúcou skupinovou dušou zmizla. Nakoniec sa človek stal podobný človeku, nemá už zvieraciu podobu.

Keď sa pozeráme na vonkajšiu ľudskú podobu ako na zhustený éterický prvok, tu na štvrtom atlantskom stupni máme k štyrom hlavám skupinových duší štyri rohy. V posledných troch atlantských obdobiach začína sa však vo fyzickom prvku všetko vyvíjať dvojmo. Na každom stupni, kedy sa mala vytvoriť ďalšia hlava skupinovej duše, vytvorila sa fyzická časť človeka dvojmo, mužsky a žensky. V prvých štyroch stupňoch je človek výtvorom so štyrmi hlavami, éterická zhustenina so štyrmi rohmi. Potom dostáva ďalšie tri hlavy, ktoré nie sú viditeľné, pretože prešli do vonkajšej podoby človeka, preto sa navonok neprejavujú. Tieto tri éterické hlavy, najdôležitejšie hlavy človeka, môže vidieť len jasnovidec, a medzi nimi ďalšie dve, ktoré sú ako tieň vedľa človeka, ako dvojitý tieň. Keď nastala atlantská potopa, máme teda sedem hláv duchovných skupinových duší, z ktorých tri posledné hlavy sa javia vždy tak, že majú svoj fyzický prejav v dvojitej podobe - ako mužský a ženský. Z toho vidíte, že na konci atlantskej doby mala celá skupinová duševnosť človeka sedem hláv a desať rohov, hoci posledné hlavy zostali neviditeľné. Prvé štyri hlavy nemajú oddelené mužské a ženské rohy, posledné tri majú ale mužský a ženský prvok oddelený.

Týchto sedem hláv a desať rohov má človek v sebe. Prijatím Kristovho princípu ich teraz musí, spracovať tak, aby boli doslova zahladené (zničené). Lebo zakaždým, keď človek dnes zomrie, je v jeho astrálnom tele dobre vidieť sedem hláv a desať rohov. Tie sú udržiavané pohromade ako utváraný kaučuk. Dajme tomu, že by sa človek zatvrdil v našej dobe voči Kristovmu princípu, že by prešiel aj časom veľkej vojny všetkých proti všetkým, bez toho, aby mal zážitok Krista, že by zavrhol Krista. Potom by sa, až Zem prejde do astrálnej úrovne, náhle objavilo v starej podobe to, čím tento človek bol, k čomu priviedol to, čo mal premeniť. Objavilo by sa zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Zatiaľ čo u tých, ktorí prijali Kristov princíp, bude pohlavnosť zasa prekonaná, - tí, ktorí sa zatvrdili, tí si uchovajú šesťrohú pohlavnosť a objavia sa vo svojej celistvosti ako zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ku ktorým bol položený zárodok v atlantskej dobe. Tieto hlavy a rohy sa premenia prijatím Kristovho impulzu. Kto však Krista odmietne, tomu zostanú zachované a znova sa objaví v dobe, ktorá je naznačená vyliatím čaší hnevu a rozštiepením Zeme na dve časti. V jednej sa objavia Kristovskí ľudia v bielom rúchu ako vyvolení, už v čase pečatí, - a v druhej časti sa objavia ľudia v podobe zvieraťa so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Potom sa tiež objaví iné zviera s dvomi rohmi, symbolizované číslom 666.

Po významných udalostiach vyznačených otvorením siedmich pečatí a zvukom siedmich trúb, prejde Zem do zduchovnelého stavu so všetkými bytosťami. Vyňatí z toho budú len tí, ktorí odmietali prijať Kristov princíp, pričom toto odmietanie si musíme predstavovať ako energický, zlomyseľný a neinteligentný duchovný odpor. Až Zem nadobudne svoju astrálnu, duchovnú formu, nebudú môcť však ani tieto bytosti žiť v hrubohmotnej, zemitej látke, ale aj ony prejdú v dobe, ktorá bude nasledovať po zvukoch trúb, v dobe, ktorú sme charakterizovali vyliatím čaší hnevu, do astrálnej formy. Ale ich poklesnutá prirodzenosť, to, čím sa stali, pretože neprijali Kristov princíp, to všetko sa vyjaví v astrálnej úrovni hlavne tým, že budú mať zvieraciu formu, ktorú sme opísali ako zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi.

Prečo sa volá ten či onen orgán fyzického tela zrovna rohom? Prečo označujeme fyzické orgány a ich zvyšky v astrálnej úrovni, až sa Zem stane astrálnou, ako rohy? Je ľahko pochopiteľné, že ľudia, ktorí neprijali Kristov princíp, musia sa opäť zvrhnúť do stavu, v ktorom bol človek pred tým, ako sa mohol zúčastniť Kristovho princípu. Človek bol predtým neindividuálnou bytosťou so skupinovou dušou. Po štyri prvé obdobia atlantského veku bol vybavený skupinovými dušami, ktoré sú symbolicky zobrazované hlavami býka, leva, orla a človeka. Onu poslednú hlavu si musíme predstavovať ako hlavu napoly zvieraciu a napoly ľudskú. Musíme si teda uvedomiť, že až sa v preduchovnelej Zemi zasa objaví človek, ktorý nevyužil počas našej epochy Kristovho princípu, že sa potom objaví - pretože ničím neprispel k zlepšeniu svoje predchádzajúcej zvieracej skupinovej duševnosti - vo svojej starej forme. A to nielen v tejto podobe, ale s ďalšími tromi hlavami, ktoré si ešte privodil počas ďalších období. Po prvých štyroch obdobiach, ako nastala veľká potopa, nasledovali ešte tri ďalšie. V týchto troch obdobiach mali tí, ktorí sa neskôr naplnili Kristovým princípom, tiež určitým spôsobom možnosť, aby pribrali ďalšie tri hlavy skupinovej duše, ale oni sa pretvorili, pozdvihli zvieraciu formu človeka na vyššiu úroveň. Tí sa objavia, až bude Zem zduchovnená v zduchovnelej podobe.

Niekto by mohol niekto povedať: "Chápem, že ľudia, ktorí na sebe vôbec nepracujú, aby sa zbavili svojej podoby, aby ju pozdvihli k človečenstvu, sa znova objavia v zvieracej podobe, nechápem však, prečo sa hovorí o rohoch. Že sa hovorí o hlave, to sa dá ľahko pochopiť, prečo ale o rohoch"? Tento pojem nemožno chápať len symbolicky, ale je to skutočnosť. Keďže títo ľudia formovali svoje pudy tak, že sa pripútali k zvieracej skupinovej duševnosti, prejavia sa tieto pudy v astrálnom tele, ktoré potom ľudia nadobudnú, vo forme rohovitých výrastkov. To bude skutočná podoba človeka.

Ako príklad si môžeme vziať orgán ľudského hrtana a priedušnice. Touto priedušnicou neustále dýchate, a vydychujete vzduch. Je to činnosť vykonávaná človekom. U človeka, ktorý sa preduchovní, bude táto činnosť slúžiť duchu. Ale u človeka, ktorý sa nepriklonil a neprispôsobil Kristovmu princípu, bude slúžiť starým silám, ktoré patria siedmim hlavám. Vzduch neustále prechádza hrtanom zvonku dovnútra. Viete ale, že ho obklopuje astrálne telo človeka. Prúd vzduchu vchádzajúci dovnútra, je stále spojený s astrálnym prvkom. A až sa Zem preduchovní, ukáže sa, či dýchanie človeka bolo služobníkom Kristovho princípu, alebo či slúžilo nízkym silám, ktoré pôsobili vo svete už pred princípom Kristovým. Ak bolo dýchanie služobníkom Kristovho princípu, potom stratí formy, prispôsobené dnešnému telu. Človek potom bude mať sám moc, aby premenil všetko astrálne v zduchovnelú formu. Ak neprijme Kristov princíp, potom nebude schopný, aby to, čo je primerané dnešnej telesnej forme, z tejto telesnej formy vyslobodil. A následkom toho bude, až táto telesnosť, zmizne, až fyzický hrtan zanikne, že mu tento tvar astrálneho tela, ktorý s dychom neustále vniká do hrtana, zostane. Tento tvar zotrvá tu v podobe rohov.

Všade, kde do človeka vchádzajú a z neho vychádzajú vonkajšie astrálne sily, zostanú prispôsobené predchádzajúcej zvieracej podobe, až človek prejde do stavu astrálneho. Človek sa potom objaví s pravými astrálnymi rohmi. To budú skutočné astrálne podoby, budú sa presne zhodovať s vnikaním astrálnej podstaty do človeka za jeho pozemského života. V týchto obrazoch nie sú nám teda podávané ľubovoľné symboly, ale pravé podoby toho, čo sa raz objaví.