Nový zákon

Sedem trúb

"Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán." (Ján 11,8) Tým sa myslia Kristovi vyznávači. Budú týraní zanikajúcimi mocnosťami. Čo však bude týrané, sú len zanikajúce články ľudskej prirodzenosti, nad ktorými títo Kristovi vyznávači vo svojej pravej bytosti zvíťazia. Duchovne Sodoma a Egypt je symbolom pre život zotrvávajúci vo vonkajšku a Kristovým podnetom sa nemeniaci. V nižšom ja je Kristus všade ukrižovaný. Kde nižšie ja zvíťazí, tam zostáva všetko mŕtve. Ľudia pokrývajú ako mŕtvoly námestia miest. Tí, ktorí prekonajú a ukrižovaného Krista prebudia, budú počuť trúbu siedmeho anjela: "Kráľovstvo tohoto sveta sa stalo kráľovstvom nášho Pána a jeho Pomazaného a bude kraľovať na veky vekov." (Ján 11,15) V pozeraní na tieto udalosti sa obnovuje pre zasvätenca starý boj nižšej a vyššej prirodzenosti. Lebo všetko, čo bolo treba zažiť človeku zasväcovanému, musí sa opakovať v tom, kto putuje cestami kresťanskými.

Ako bol kedysi Osiris ohrozovaný zlým Tyfónom, tak i teraz musí byť porazený veľký drak, starý had. "Veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli." (Ján 12,9) Žena ľudská duša rodí nižšie poznanie, ktoré je mocou protivnou, ak sa nevystupňuje k múdrosti. Človek musí týmto nižším poznaním prejsť. V apokalypse sa objavuje toto nižšie poznanie ako starý had. V každej mystickej múdrosti bol had vždy symbolom poznania. Týmto hadom, týmto poznaním môže byť človek zvedený, keď nezrodí v sebe Syna Božieho, ktorý rozšliapne hadovi hlavu. Z toho sa dá vyčítať, čím chcelo byť kresťanstvo. Chcelo byť novým druhom zasvätenia. Novou formou sa malo dosiahnuť toho, čoho sa dosahovalo v mystériách. Lebo i v nich sa mal premôcť had. Lenže sa to nemalo diať ako skôr.

Namiesto mnohých mystérií malo nastúpiť jedno, prapôvodné mystérium, kresťanské. Ježiš, v ktorom sa Logos stal telom, mal byť zasväcovateľom celého ľudstva. A toto ľudstvo sa malo stať jeho vlastným zborom mystov. Všetkým znie posolstvo: kto má uši, aby počul, nech si ide vypočuť jeho tajomstvo. U každého človeka má byť rozhodujúci hlas srdca. Nemá sa ten či onen privádzať do mysterijného chrámu, ale ku všetkým sa má hovoriť slovom. Niekto ho potom bude schopný počuť slabšie, iný silnejšie. Daimóniovi, anjelovi vo vlastnej hrudi človeka, bude dané do rúk, ako ďaleko môže byť tento človek zasvätený. Mysterijným chrámom je celý svet. Nielen tí sa majú stať blaženými, ktorí v mysterijných chrámoch vidia to, čo im dáva istotu pre večnosť, ale: "blažení sú tí, ktorí nevidia a predsa veria." (Ján 20,29) Aj keby spočiatku tápali v tme, snáď k nim svetlo predsa len raz príde. Cesta má byť otvorená pre každého. Názorne sa potom ďalej v Zjavení popisujú nebezpečia, ktoré môžu hroziť od antikristovstva, a ako potom musí kresťanstvo zvíťaziť. Je mystériom Zjavenia Jána, že mystériá už nemajú byť uzavreté. "Potom mi povedal: „Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo čas je blízko!" (Ján 22,10) Mystériá boli staré cirkvi, ktorú má nahradiť nová, Kristova cirkev. Kresťanstvo vyšlo z mystérií. Mystérium jednotlivcov sa v ňom stáva mystériom univerzálnym. Udalosťami v Palestíne boli verejne zjavené tajomstvá starých mystérií. Odhalilo sa tým, čo sa predtým v mystériách zahaľovalo. Novým tajomstvom je teraz to, čo bolo vložené do svetového vývoja zjavením Krista. Starý zasvätenec prežíval v duchovnom svete, že vývoj ukazuje ešte na skrytého Krista, kresťanský zasvätenec sa dozvedá o skrytých účinkoch Krista zjavného.

Po zaznení siedmej trúby naša Zem pominie, stratí svoju fyzickú substancialitu a premení sa v astrálne nebeské teleso. Potom bude ľudstvu vštiepená láska, sila lásky. Lebo poslaním Zeme je, aby vliala ľudstvu túto silu lásky. Po období siedmich pečatí, ktoré môže zasvätenec vidieť v astrálnom svete, nastane obdobie symbolizované zvukmi siedmich trúb, ktoré môže človek vnímať len na základe vlastného duchovného sveta, kde zaznieva harmónia sfér. Ako človek vidí na astrálnej úrovni svet v obrazoch, symboloch, tak vníma svet dévachanu v inšpirujúcej hudbe, a v dévachane je tiež vrchol toho, čo sa odhalí po veľkej vojne všetkých proti všetkým. Kultúra so siedmimi stupňami reprezentovaná siedmimi trúbami, je hranicou nášho fyzického pozemského vývoja. Po nej dospeje Zem k cieľu svojho fyzického vývoja. Príde k premene všetkých vecí a bytostí na našej Zemi. Už v období pečatí ponesú ľudia vo svojich tvárach svoje dobro a zlo a v období trúb, budú vyjadrovať dobro a zlo v ešte väčšej miere. Všetka hmota ponesie znamenie ducha. V období trúb nebude nič, čo by sa dalo nejako skrývať.

Tu nebude ani možné, rečou skrývať to, čo bude v duši. Myšlienka už nebude nemou myšlienkou, ktorú možno skryť. Keď bude duša myslieť, potom bude tiež dávať zaznievať svojím myšlienkam navonok. Siedme obdobie trúb bude výrazom zostúpivšieho sveta nebeského. Zem sa premení v astrálne teleso. Fyzická podstata zmizne, tá jej časť, ktorá do tej doby našla možnosť, aby sa preduchovnila, prejde do ducha, nadobudne astrálnu podstatu. Všetky bytosti Zeme, ktoré až dosiaľ nachádzali možnosť vo svojej hmotnej podobe vyjadrovať dobrotu, ušľachtilosť, krásu - ktoré vo svojej tvári ponesú odtlačok Krista, ktoré vo svojich slovách budú prejavovať Krista, budú mať moc rozpustiť svoju fyzickú hmotu, ako vlažná voda rozpúšťa soľ. Všetko fyzické prejde do astrálnej svetovej gule. To, čo až dosiaľ nedospelo tak ďaleko, aby sa vo svojej hmotnej podobe stalo prejavom dobroty atď., to nebude mať silu hmotu rozpustiť, to zostane v hmotnosti. To si podrží hmotnú podobu. Na tomto stupni pozemského vývoja vstúpia do duchovna čisté postavy, ktoré budú žiť v astrálnom svete a ktoré zo seba vylúčia inú hmotnú guľu, ktorá bude obsahovať bytosti, ktoré nebudú spôsobilé k vzostupu, pretože nedokážu prekonať hmotu.

Čo privedie dobré bytosti k schopnosti rozpúšťať hmotu? Sila lásky získaná Kristovým princípom. Čím viac sa duša stane vrelejšia láskou, tým účinnejšie bude môcť pôsobiť na hmotu, preduchovní celú Zem, zastralizuje ju a premení v astrálne teleso.