Nový zákon

Antikrist
Čas čísla 666
Zviera so siedmimi hlavami
Čierna mágia

Čas čísla 666

Zahĺbajme sa do nasledujúcich stavov nášho pozemského vývoja. 172. stavom tvaru je sama Zem. Tri stavy ukončila už predtým. Teraz je vo štvrtom z týchto stavov. Počítame, že sa nachádzame v štvrtej životnej ríši. Nachádzame sa vo štvrtom stave tvaru (formy). Koľko sme prekonali podružných (nižších) stavov? Prvý, druhý, tretí a štvrtý. Posledným z nich bol atlantský čas. Ten je ukončený. Prekonali sme štyri stavy a teraz sme v piatom. Z tohto piateho stavu sme zasa prekonali štyri podružné nižšie stavy. Koľko sme prekonali ešte nižších stavov? Prvý, druhý, tretí a štvrtý. Posledným z nich bola grécko - rímska epocha atď. Teraz sme v piatom. Priamo pred naším terajším vývojovým stavom sme absolvovali 344 stavov. Týchto 344 absolvovaných stavov sa v reči Apokalyptika označuje ako číslo vývoja. Opýtajme sa: "Aké je číslo vývoja, nášho vývoja?" Odpoveď znie: "Číslom nášho vývoja je 344". Číta sa to nie v zmysle desatinnej sústavy, ale sedmičkovej sústavy.

Tri stavy (zo siedmich stavov tvaru), potom štyri stavy (z najbližších menších siedmich) a štyri stavy (zo siedmich ďalších, ešte menších). To znamená číslo 344. Nesmieme ich čítať jednoducho ako iné čísla, ale obsahuje vedľa seba napísaný počet stavov, ako sme ich prešli. Teraz si predstavme: Až sa Zem preduchovní a bude sa vyvíjať vo svojich ďalších stavoch, prejde vždy novými a novými stupňami. A raz musí nastať čas, keď bude absolvovať: z prvého druhu stavov 6, z druhého tiež 6 a z tretieho tiež 6 stavov. Zrovna tak, ako vládne teraz číslo vývoja 344, tak raz v budúcnosti, až dokončíme vývoj v 6 stavov tvaru, v 6 hlavných rasách, a v 6 kultúrach, potom bude platiť číslo 666 - čítané jednotlivo. Toto je správny spôsob apokalyptikovho písania. Raz teda nadíde čas, kedy bude číslo 666 číslom vývoja. To sa stane až vo veľmi ďalekej budúcnosti, ale táto budúcnosť sa už pripravuje v našej dobe. Dnes žijeme vo štvrtom, hlavnom stave, tri z nich sme prešli. Až uplynie doba, načrtnutá siedmimi pečaťami, po vojne všetkých proti všetkým, potom budeme mať za sebou šesť z tohto stredného druhu. Než teda zaznie prvá trúba, budeme mať za sebou šesť hlavných rás, a keď potom vojdeme do času zvukov trúb a keď uplynie čas, naznačený prvými šiestimi trúbami, potom sme prežili vývoj 66.

Do tejto doby bude mať ľudstvo čas, pripraviť sa na hroznú chvíľu, ktorá príde ešte oveľa neskôr, - totiž vtedy, keď sa dosiahne nielen 66, ale 666 stavov. Všetko budúce sa pripravuje už teraz. Doba, ktorá nastane, až zaznie siedma trúba, uvidí, že ľudia, ktorí tým, že sa uzatvorili voči Kristovmu princípu, dosiahnu vysokého stupňa zlomyseľnosti, vlohy klesnúť do priepasti. Až do tejto doby sa budú títo ľudia starať o to, aby, než nastane chvíľa 666, zostúpili veľmi hlboko do zla, do priepasti. Ešte dlhú dobu bude možné, aby sa ľudia, mohli obrátiť, aby sa vrátili k svojmu vývoju, a mohli potom ešte prijať Kristov princíp. Ale prvý zárodok zostupu bude už vytvorený. A tí, ktorí u tohto založenia zostanú, nebudú potom už môcť, až nastane ona vzdialená budúcnosť, naznačená nie 466, ale 666, premeniť toto založenie vo vlohy dobré. Stihne ich strašný osud. Vidíme teda, že s týmto číslom šesť, či už vystupuje jednotlivo alebo dvojnásobne alebo trojnásobne, je pre vývoj ľudstva spojené niečo neblahého. Žijeme v piatom hlavnom a v piatom podružnom období. Po vojne všetkých proti všetkým dospejeme do šiesteho obdobia.

Vieme, že dnes je doba, kedy sa medzi ľuďmi rozšíril materializmus. Videli sme, ako sa počas stáročí ľudia stávali čoraz viac materialistickejšími, ale tento materializmus je taký, že je stále sa možné obrátiť. Materialistický človek má dnes ešte čas na obrátenie. Preto sa ale aj v našej prítomnosti musí rozšíriť spirituálny svetový názor, ktorý privedie malú hŕstku ľudí k spirituálnemu poňatiu sveta. Tí, ktorí založia prvý zárodok veľkého bratského zväzku v šiestom období, ktoré bude nasledovať po našom, spôsobia prvé odštiepenie ľudí. Tí, ktorí tvrdošijne zotrvali v materializme, aj tí, ktorí prijmú spirituálny názor a ako malá hŕstka vytvoria bratský zväzok, vyvstanú už v šiestom období nášho veku. Táto jedna šestka sa už pre mnohých ľudí môže stať osudnou, ale nie s konečnou platnosťou, pretože obrátenie bude aj potom ešte možné. Ľudia však prejdú vojnou všetkých proti všetkým. Prejde päť období, opäť nastúpi číslo šesť. Potom znova prídu lákavé zvody a pokušenia, aby materialistické vlohy boli naďalej rozvíjané a prenesené do doby zvukov trúb. A keď uplynie 6 veľkých a 6 ďalších menších období, po 66, potom už budú v ľudstvu veľmi povážlivé vlohy, ktoré už nebude možné naprávať tak ľahko ako dnes. Vidíme, že v ľudstve stále mocnejšie pôsobí svet zlých sklonov, a že sa stále zreteľnejšie navzájom odlišujú ľudia dobrí od zlých, v zmysle apokalyptikovho popisu.

Posledné veľké rozdelenie ľudstva nastane, až sa naplní číslo šesť nielen pre kratšie, ale aj dlhšie vývojové obdobie. A to sa stane, až naša Zem absolvuje svojich šesť životných ríší čiže šesť okruhov a v siedmom okruhu opäť šesť stavov tvaru (formy). Až Zem dokončí tento vývoj, potom sa vystupňujú sklony ľudstva k zlu v strašnej podobe. Zlo potom vystúpi u ľudí, ktorí zostali zlými, len zlo, so strašne ničivou silou. Zostup ku zlu sa vytvára postupne. Ľudstvo má príležitosť v najbližšej dobe podľahnúť zvodom zla predovšetkým v onom období, ktoré bude nasledovať po našom, pred veľkou vojnou. V čase, keď Zem prejde do duchovného stavu, máme čo robiť s dvoma možnosťami. Až sa Zem zase spojí so Slnkom, budú tí, ktorí prijali Kristov princíp, zrelí k tomu, aby splynuli so silami Zeme, ktoré sa spoja so Slnkom. Z toho budú vylúčení tí, ktorí majú sklon ku zlu, pretože tí budú takými, ako keby odmietli spojiť sa so silami Slnka. Tí sa budú protiviť splynutiu so Slnkom.

Preto Apokalyptik označuje onú mocnosť, onú bytosť, ktorá vedie ľudí k zduchovneniu tak, aby sa mohli spojiť so Slnkom, v pravom zmysle Kristom a Baránkom. Kristova bytosť sa označuje za génia Slnka, ktorý sa spája so Zemou a stáva sa aj géniom Zeme. Počal ním byť už od udalosti na Golgote. Ale existuje tu aj princíp tomuto Baránkovi nepriateľský (odporca), je tu aj slnečný démon, tak zvané démonium Slnka, ktoré pôsobí v zlých silách ľudí, odpudzujúc silu Baránkovu. A pôsobí tak, že určitá časť ľudského rodu bude vylúčená z vývoja, vedúceho k Slnku. To sú sily Slnku sa protiviace. Zároveň sú to ony sily, ktoré majú vlohy, aby boli z nášho vývoja úplne vylúčené - až uplynie 666 vývojových stavov. Potom budú s konečnou platnosťou hodení do priepasti. Môžeme teda povedať: v čase, keď sa Zem spojí so Slnkom, bude vylúčené nielen to, čo je symbolizované ako zviera so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi, ale aj to, čo bude nadané silami, ktoré odporujú Slnku. Tomu všetkému je dané zmiznúť v priepasti, až bude naplnený vývoj 666.