Nový zákon

Efez
Smyrna
Pergam
Tyatíre
Sardy
Filadelfia
Laodicea

Sedem zborov

"Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú anjeli siedmich cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví." (Ján 1,20) Sedem svietnikov je sedem zborov. Svietniky sú siedmimi rôznymi cestami k dosiahnutiu božstva. Všetky tieto cesty sú viac menej nedokonalé. Posolstvá k siedmim duchom zvestujú Jánovi, čo má nastať v zmyslovom svete, aby sa pre kresťanstvo pripravili cesty. Čo má nastať v budúcnosti prežíva zasvätenec ako duchovný zážitok v prítomnosti.

Hovorí o sebe, že drží sedem hviezd vo svojej pravici a stojí uprostred siedmich zlatých svietnikov. Sedem hviezd nie je nič iného ako symbolom siedmich vyšších duchovných bytostí, ktoré sú vodcovia veľkých kultúrnych období. A o siedmich svietnikoch sa obzvlášť zdôrazňuje, že to sú duchovné bytosti, ktoré nemožno uvidieť v zmyslovom svete. Na ne poukazuje jasnými slovami aj jogínske zasvätenie, ale upozorňuje sa aj na to, že človek nikdy nepôsobí v zmysle vývoja, keď nenávidí vonkajšiu činnosť, keď opustí lásku k vonkajšiemu dielu (vonkajším skutkom). Efezská obec opustila lásku k práci vo vonkajšom svete. Preto je teda úplne správne v Jánovom Zjavení, keď sa píše: Nenávidíš skutky Mikulášencov. Mikulášenci" nie je nič iného, ako označenie tých ľudí, ktorí prejavujú život iba v zmyslovej hmote. V čase, na ktorý sa tento list vzťahuje, existovala sekta Mikulášencov, ktorí všetko, čo má pre človeka hodnotu, videli len vo vonkajšom, telesnom, zmyslovom živote. "To nerob", hovorí ten, ktorý inšpiruje prvý list. Ale hovorí tiež: "Ale neopúšťaj prvú lásku, pretože tým, že máš lásku k vonkajšiemu svetu, oživuješ tento vonkajší svet, pozdvihuješ ho nahor k duchovnému životu!" "Kto má uši na počúvanie, nech počúva: tomu dám jesť zo stromu života", to znamená, ten dokáže zduchovniť zmyslový svet, aby ho pozdvihol k oltáru duchovného života.

Tak vidíme, ako Jánova Apokalypsa podáva obsah zasvätenia. A hneď prvý stupeň zasvätenia, keď vidíme vnútorné pokračovanie siedmich poatlantských čias, keď ešte vidíme ducha fyzickej úrovne, ukazuje nám, že máme čo robiť so zasvätením vôle. Lebo až do našej doby môže tento obsah dodávať odvahu našej vôli, keď spoznáme, že máme počúvať inšpirátorov, ktorí nás učia, čo znamená sedem hviezd a sedem duchov Božích, keď pochopíme, že máme do budúcnosti vnášať spirituálne poznanie. Zistili sme, ako sme upozorňovali na to, že máme nasledovať onú bytosť so siedmimi duchmi Božími a so siedmimi hviezdami. A videli sme, ako je týmto spirituálnym hnutím pripravované najbližšie nasledujúce obdobie, ktoré je reprezentované zborom vo Filadelfii, čas, kedy má u všetkých tých, ktorí porozumeli výzve, vládnuť bratská láska po celej Zemi, načrtnutá v Jánovom evanjeliu. Na to bude nasledovať ešte iné, siedme obdobie, ktoré sa vyznačuje tým, že v zbore, ktoré toto obdobie predstavuje, bude postavené na jednu stranu všetko, čo je nedobré (zlé), čo je vlažné, ani horúce, ani studené, čo sa nedokázalo rozohriať pre spirituálny život a musí teda odpadnúť. A na druhú stranu budú postavení tí, ktorí slovám výzvy porozumeli a budú nasledovať toho, ktorý hovorí: "Ja som Amen", - to znamená onen "Ja Som", ktorý v sebe zjednocuje (spája) cieľ ľudskej bytosti, onen, ktorý má Kristov princíp sám v sebe.