Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Striedanie Archanjelov

Michael berie svoju silu zo Slnka
Orifiel zo                            Saturnu
Anael z                               Venuše
Zachariel z                         Jupitera
Rafael z                             Merkúra
Samael z                            Marsu
Gabriel z                            Mesiaca

V novembri 1879 bolo panstvo Gabriela vystriedané panstvom Michaelovým. Od tohto obdobia nabral ezoterický život iný smer. Ezoterický život od 16. storočia až do novembra roku 1879 prebiehal inak ako ezoterický život v našej dobe. Vtedy sa všetok okultný život odohrával v najväčšej tichosti a skrytosti pred vonkajším svetom a vo všetkej odlúčenosti až do roku 1879 vyzrieval pod vedením vznešenej duchovnej bytosti, Archanjela Gabriela. Pod jeho vedením dozrieval duchovný život vo všetkej tichosti, dobre strážený a skrytý ako dieťa v materskom lone. A v novembri roku 1879 sa potom na astrálnej pláni odohralo niečo podobné ako narodenie. To, čo zvoľna dozrievalo od 16. storočia, smelo byť teraz slobodne vynesené do sveta, aj keď len pre menšinu ľudí. Vláda Gabrielova bola vystriedaná vládou iného Archanjela, pod ktorého vedením sa teraz nachádzame, Archanjela Michaela. Michael je žiariace Slnko, ktoré necháva lúče ezoterickej múdrosti dopadať na malý hlúčik ľudí. Pod vládou Gabriela zostávala táto múdrosť v skrytosti a vo vonkajšom živote sa rozvíjal materializmus. Materializmus by sme však nemali považovať za niečo zlé, pretože je súčasťou božského plánu stvorenia a má v celku vesmíru svoj účel a svoje určenie. Teraz však pod Michaelovým žiarivým vedením nadišla doba, kedy má jasne zasvietiť ezoterické Slnko. Lebo temné sily materializmu získavajú prevahu.

Je hriechom proti Duchu Svätému, ak sa človek bráni proti spirituálnej múdrosti. Gabriel prispôsobil, vyvinul a pretvoril ľudské mozgy tak, aby teraz ľudia mohli prijať vyššiu vedu, ktorá má a musí pod Michaelovou vládou prísť do sveta. Gabriel pracoval počas svojej vlády na vytvorení nového orgánu v ľudskom mozgu tak, že usmerňoval a riadil ľudské narodenia. Nie náhodou bol tým, kto zvestoval Panne Márii narodenie Spasiteľa. Tento orgán, ktorý je prepožičaný až od Gabrielovej vlády, dáva človeku možnosť rozumieť duchovným pravdám. Nachádza sa v prednej dutine čelnej nad koreňom nosa. Fyzicky nie je priamo vnímateľný, ale keby niekto mohol preskúmať mŕtvolu z dnešnej doby a mŕtvolu napríklad z 13. storočia, našiel by na uvedenom mieste rozdiely vo výstavbe mozgu a v mozgových závitoch. Archanjel Gabriel tento orgán človeku pomaly pripravoval, aby bol schopný prijať posolstvo Archanjela Michaela. Človek 15. st. by pre dnešnú antroposofiu nemal porozumenie. Úlohou Archanjela Michaela je od jeho ujatia sa vlády podnecovať ľudí k používaniu novo získaného orgánu. Kto ho nepoužíva, necháva ho zaniknúť. Taký človek sa potom dostáva do vplyvu Michaelovho protivníka zvaného Mamon alebo Belzebub. Je to boh prekážok, ktorý chce ľudstvu zabrániť v ďalšom vývoji. Takže ak do takto premenených a pripravených mozgov - žiadny mozog, ani mozog toho najjednoduchšieho človeka, už nie je taký ako predtým - nevplynie žiadny spirituálny obsah, potom táto Gabrielom pripravená časť mozgu vyschne. Za vlády Gabriela bola duchovná veda udržiavaná v tajnosti, je to Anjel tajomstva. Za vlády Michaela má táto veda vplynúť na verejnosť. Je to Anjel zjavenia.

Michael prostredníctvom tohto nového orgánu vštepí človeku posolstvo antroposofie, a to nie priamo, ale tak, že svoju múdrosť nechá cez veľkú bielu lóžu vstúpiť do éterických tiel ľudí a odtiaľ ju človek musí sebavedome nechať vplynúť do príslušného orgánu. Tí, ktorí pracujú na tom, aby boli vnímaví voči jeho posolstvu, sú ochotní náležitým spôsobom spolupracovať na vývoji ľudstva a Zeme. A tento vznešený, ideálny cieľ by si mal ezoterik vo všetkej skromnosti, ale tiež so všetkou rozhodnosťou neustále pripomínať a viac a viac si uvedomovať svoju vznešenú, zodpovednú úlohu.

Tí druhí, ktorí svoj orgán nepoužívajú, tým spôsobujú, že usychá, každý orgán, ktorý sa nepoužíva, degeneruje. Vyhýbajú sa tým práci, ktorú majú vykonať. Táto práca bude napriek tomu vykonaná, o to sa Archanjel Michael postará - ale inak, než by ju vykonali títo ľudia. Vždy, keď sa človek vyhne nejakej práci, je duchovný svet povolaný vykonať ju. Až Zem prejde do stavu Jupitera, bude už musieť byť splnená úloha, ktorá bola daná v tejto vývojovej etape. Premietnime si ten veľkolepý obraz budúcnosti, aký sa naskytne, až Zem dozreje k jupiterskému stavu. Ľuďmi, ktorí náležite pracovali, bude čiastočne uplne zduchovnelá a títo ľudia budú žiť v nádhernom raji. Avšak kvôli ľuďom, ktorí svoj orgán nechajú uschnúť, tiež časť Zeme stvrdne a ľudia, ktorí na ňom budú žiť, nebudú tých druhých vnímať; oni tu pre nich nebudú. Nebudú zrelí k tomu, aby samostatne prešli do jupiterského stavu, a preto budú prenesení v lone duchovných bytostí, na nich sa potom ukáže, ako je to ťažké, keď človek nešiel s vývojom. Človek má len túto etapu vo vývoji Zeme na to, aby sa rozvinul k slobode a skrze ňu k láske. Silu k tejto práci máme čerpať zo svojich meditácií. Skôr či neskôr spoznáme duchovné svety, ktoré nás obklopujú, a to vďaka svojej meditácii. Vždy by sme však mali pamätať na to, že sa to má diať v náležitom zmýšľaní: nie zo zvedavosti, ktorej tak radi hovoríme "túžba po poznaní", ale preto, aby sme pomohli ľudstvu v jeho pokroku k slobode a láske.

Žiarivé panstvo Michaelovo bude opäť vystriedané temnou, strašnou epochou, ktorá sa začne v 23 st. Už dnes nastúpil súčasne s Michaelom vládu jeden temný boh, boh Mamon. Mamon nie je pre okultizmus len bohom peňazí. Je oveľa skôr vodcom všetkých nízkych, čiernych síl. A jeho vojská nenapadajú len ľudské duše, ale aj fyzické telá ľudí, aby ich skazili. Dnes sa hovorí o baciloch preto, že nadobudli zvláštnej podoby. A v budúcnosti sa desivým spôsobom rozmnožia. Až sa priblíži onen čierny vek, bude hrôzyplne zúriť bratský spor a bratovražedná vojna a úbohé ľudské telá budú strašne hynúť, napadnuté chorobami a nákazami. Znamenie hriechu bude pre každého viditeľne vtlačené ľudským telám. Vtedy bude mať vládu iný Archanjel, Orifiel. Orifiel musí prísť, aby ľudí vyburcoval, aby ich hroznými mukami vyburcoval k ich pravému určeniu. A aby sa to mohlo stať náležitým spôsobom, musí byť už dnes pripravovaný malý hlúčik ľudí, aby potom v čiernej epoche, mohol šíriť ezoterický život a viesť ľudstvo.

Keď ale temné mocnosti zúria najstrašnejšie, vtedy tiež zažiari to najjasnejšie svetlo. Orifiel vykonával svoju vládu v čase, keď sa na Zemi zjavil Kristus. Vtedy panovali na Zemi zlé mocnosti skazy a úpadku. Orifiel býva nazývaný Anjelom hnevu, ktorý pevnou rukou očisťuje ľudstvo. Vtedy, keď bolo na Zemi najtemnejšie, sa zjavil Kristus ako záchranca ľudstva. Sto osem rokov po Kristovom zjavení sa Orifielova vláda skončila a Orifiela vystriedal Anael. Potom nasledoval Zachariel, potom Rafael. V období renesancie vládol Samael, od 16. storočia až do novembra 1879 Gabriel. Potom nastúpil vládu Michael a v 23 storočí prevezme vedenie opäť Orifiel, strašný Anjel hnevu. A ako kedysi zasvieti aj potom duchovné svetlo jasne a žiarivo, aj keď v inej podobe ako vtedy.

Kto v sebe dnes pod Michaelovou vládou cíti popud zúčastňovať sa duchovného života, je povolaný slúžiť Archanjelovi Michaelovi a pod jeho vedením sa učiť, aby bol raz zrelý k náležitej službe strašnému Orifielovi. Od tých, ktorí sa chcú zasvätiť vyššiemu životu, sa žiada obeť. Človek má prijímať duchovný život a usilovať o prebudenie len za toho predpokladu, ak chce za to sám seba, svoju vôľu, všetko používať len v službe ľudstvu. Počas Orifielovej vlády bude hŕstka ľudí, ktorá je k tomu dnes pripravovaná, slúžiť bohu Orifielovi, aby bolo ľudstvo zachránené. Keby v tej epoche chceli duchovné vedenie prevziať ľudia, ktorí by neboli pripravení, keby chceli obstáť vo všetkých búrkach a vzdorovať zástupom Mamonovým, nemohli by náležitým spôsobom slúžiť Archanjelovi Orifielovi a ľudstvo by nebolo vyzdvihnuté zo svojej biedy. Aby sa tak však stalo, malý hlúčik ľudí v dnešnej dobe so všetkou vážnosťou na sebe pracuje, aby potom mohli náležite splniť svoje úlohy.

Zem sa v tomto období nachádza pod vplyvom saturnských síl Zeme, to znamená síl, ktoré si Zem uchovala zo starého Saturnu, na ktorom boli utvorené prvopočiatky našich orgánov. (Úloha Saturnu spočívala v tom, aby sa vyvinuli prvé zárodky našich fyzických a zmyslových orgánov.)

Zem sa periodicky nachádza pod vplyvom síl planét, rôznych vznešených duchovných bytostí. V 23 storočí nastúpi svoju vládu Orifiel. Až sa potom pozemské saturnské sily spoja so silami dnešného Saturnu, bude to na Zemi ešte oveľa horšie. Príšerné zvrhlosti, ktoré už dnes vidíme v sexuálnych záležitostiach, dosiahnu ešte oveľa väčšej miery. Nemohli by vôbec existovať, keby Saturn neovládal Zem.

Zmyslové veci budú stále viac vystupovať do popredia. Aby bolo možné proti nim bojovať, až nastane čas, k tomu je nutné mať vyškolených ľudí. Antroposofia je povolaná k tomu, aby vzdelávala a mohla tak vybojovať tento boj. Michael potrebuje zástupy pomocníkov, ktorí na fyzickej pláni vybojujú to, čo on na astrálnej pláni už premohol.