Ďalšie témy

Podstata rytmickych masáží

Rytmické masáže

V roku 1921 založila Ita Wegmanová kliniku v Arlesheime (Švajčiarsku). Po príchode MUDr. Margarethe Hauschkovej do nemocice dostala táto za úlohu vypracovať metodiku rytmických masáží. Je to jedna z liečebných metód antroposofickej medicíny, ovplyvňujúca vyššie články človeka. Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby bol každý záujemca o štúdium rytmických masáží oboznámený s učením Rudolfa Steinera a mal vyššie zdravotnícke vzdelanie. Rytmické masáže nie sú obyčajným technickým prevedením hmatov, ale predovšetkým umením.

V rámci svojej lekárskej činnosti a rozvíjania lekárstva rozšíreného o duchovno-vedecké poznatky začala dr. Wegmanová v dvadsiatych rokoch 20. storočia udeľovať špeciálne pokyny na rozpracovanie oblasti masáží podľa nových princípov. V Klinicko-terapeutickom inštitúte v Arlesheime sa vtedy konali kurzy pre zdravotné sestry, ktoré inauguroval ešte Rudolf Steiner samotný, tie však mohli byť zahájené až po jeho smrti. Tieto kurzy spájali všetkých pomocníkov lekára, zvlášť potom samozrejme sestry, k spoločnej výučbe v praktických, teoretických a tiež umeleckých predmetoch, pričom ako učitelia pôsobili členovia lekárskeho kolégia kliniky. Dr. Hauschkovej pripadla okrem iného oblasť masáží. Do roku 1940 potom bola počas dvanásťročnej spolupráce dr. Wegmanovej asistentkou. V rámci tejto výučby boli vypracované základy nového spôsobu masáží. V roku 1940 sa dr. Hauschková vrátila do Nemecka a po vojne začala týmto masážam vyučovať v kurzoch, počas ďalších tridsiatich rokov tejto činnosti ich tiež ďalej rozvíjala. Dostali názov rytmické masáže podľa dr. Ity Wegmanovej, pretože bolo nutné náležite ich označiť podľa podstaty aj pôvodu. Od roku 1962 pôsobí v Nemecku vlastné vzdelávacie centrum v podobe Školy pre umeleckú terapiu a masáže v Bollu u Göppingenu.

Východisko tvorila klasická švédska masáž, v ktorej bola pani dr. Wegmanová sama vyškolená. Čisté základné hmaty tejto masáže sa ukázali byť ako najvhodnejšie k tomu, aby boli premenené podľa nových poznatkov. Na začiatku práce prišla dr. Wegmanová do spomínaného vzdelávacieho kurzu a dala svoje pokyny. Ukázala špeciálne aplikácie, na ktoré kládla dôraz. Keďže hmaty často prevádzala na dr. Hauschkovej, tá mohla jej zámery nielen počuť, ale aj cítiť, čo je u tejto metódy ošetrovania, ktorá je založená na špeciálnych kvalitách hmatov, obzvlášť dôležité. Antropologické základy, nakoľko pripadajú do úvahy pre masáže, boli v kurzoch pre zdravotné sestry podrobne preberané, pretože bez nich nie je hlbšie porozumenie možné.

Tak vtedy vznikli dodnes platné základné formy, to znamená zákonitý priebeh jednotlivých hmatov, pre rôzne telesné oblasti. Tieto základné formy možno používať ako také, alebo sa dajú individuálne obmieňať pre špeciálne ošetrenie. Tým do metódy vstupuje umelecký prvok, pretože tento pochod je možné porovnať iba s hudobným javom variácie motívov. Základné formy sú porovnateľné s motívmi, jednotlivé cielené ošetrenie potom s variáciou motívu. Pre lepšie porozumenie by sme tiež mohli použiť goetheanistický pojem prafenomén a jeho obmeny.

Ďalším charakteristickým znakom je zdôraznenie rytmického prvku, ďalej používanie hmatov so sacou kvalitou miesto obvyklej kvality tlakovej. Nasávanie tekutín slúži predovšetkým na podnietenie vztlakových síl, ktoré musia pôsobiť v každom živom kolobehu, aby ho dvíhali z tiaže. Keď telo tvorivých síl čiže éterické telo, povoláva látky k životu, pozdvihuje zároveň biologický proces z tiaže, zo silového poľa Zeme a otvára ho kozmickým vplyvom. Sacia tendencia hmatov by teda vychádzala v ústrety pôsobeniu éterického tela. Nakoniec spomeňme ešte zavedenie lemniskáty a jej obmien, lemniskáta sa osvedčila ako mimoriadne účinná pohybová forma na harmonizáciu a zoskupovanie biologických silových účinkov. V začiatočníckych kurzoch sa učia základným formám a až neskôr si človek môže osvojiť voľnejšie používanie týchto foriem. Všetko, čo súvisí s liečením,

Viac v knihe: Rytmické masáže podľa dr. Ity Wegmanovej.