Ďalšie témy

Život Rudolfa Steinera
Umenie v živote Rudolfa Steinera

Rudolf Steiner - tvorca antroposofie

Rudolf Steiner

Vypracoval novú metódu poznávania. Spojil modernú vedu s jej dôkaznými metódami s obnovením cesty k duchovnému svetu tak, aby spiritulaita bola modernému človeku pochopiteľná, rozumovo uchopiteľná. Z jeho diela encyklopedickej šírky vyrástlo veľa podnetov pre rôzne obory ľudskej činnosti. Po celom svete sa zakladajú waldorfské školy. V mnohých krajinách sa presadzuje nový spôsob obrábania zeme - biodynamické poľnohospodárstvo, poskytujúce nielen zdravé potraviny, ale schopné i liečiť pôdu. Jeho dielom je i antroposofická medicína, s novým pohľadom na pôvod chorôb i podstatu zdravia spojená i s výrobou liekov nového typu. Tieto lieky vyrábajú predovšetkým firmy Weleda a Wala.

Z jeho podnetov vzišli camphillské dedinky pre mentálne postihnuté deti i dospelých. Pochádza od neho i nový pohľad na dejiny, umožňujúci nám chápať duševný život ľudí starých kultúr. I nový pohľad na podstatu a vzájomné vzťahy prírodných ríší - minerálov, rastlín. Ale Steiner priniesol i nové podnety do jednotlivých umeleckých oborov - z nich rastie napr. dnešná organická architektúra, na ich základe objavujú maliari nový význam farebných odtieňov, sochári nové výrazové možnosti plastických tvarov, hudobníci liečivé účinky intervalov i rôznych rytmov. Steiner položil i základy pre nový štýl recitácie a pre zvýraznenie hereckého gesta. A vytvoril úplne nový druh pohybového umenia - eurytmiu, (ktorá nie je ani tancom, ani pantomímou, ale niečím skutočne svojráznym). Je tiež zakladateľom idey sociálnej trojčlennosti, spôsob harmonizácie sociálneho života krajín a celého ľudstva.

Zo Steinerových spisov a jeho stenografovaných prednášok vyšlo 350 zväzkov, práce jeho nástupcov predstavujú tisíce kníh, v rôznych častiach sveta vychádzajú časopisy venované základným otázkam antroposofie i jej aplikáciám v rôznych vedných a spoločenských oboroch. Steiner odmietal, aby mu človek veril bez vlastného overenia jeho metód či praktického použitia jeho podnetov, a odmietal tiež akékoľvek zasahovanie do ľudskej slobody.

Rudolf Steiner mal už od mladosti zážitky, ktoré mu otvorili schopnosť vnímania duchovného sveta, ale na svoju činnosť sa pripravil dôkladným prírodovedeckým a filosofickým štúdiom. Antroposofia nie je náboženstvom, a je prístupná každému, nech prichádza z akejkoľvek náboženskej tradície - medzi antroposofmi je veľa Židov, buddhistov, šintoistov, taoistov i moslimov.

Ukázal, že dnešný človek môže byť hlboko zbožným kresťanom, bez toho, aby sa zaväzoval k neprehliadnutej viere v čokoľvek, a že i ako kresťan môže nazerať s najúprimnejšou úctou i k duchovnému dedičstvu starého Orientu. Vedľa toho všetkého je i autorom nových ideí pre sociálno - politické usporiadanie spoločnosti, ktoré by mohli prekonať deformácie politickej scény - keby politici boli ochotní sa nimi zaoberať. Jeho všestrannosť bola ohromujúca. Všetky jeho podnety vychádzali z nového chápania ľudskej bytosti, jej podstaty, jej osudu a jej poslania - z antroposofie - múdrosti o človeku.