Ďalšie témy

Čítanie evanjelia
Obetovanie
Premieňanie
Prijímanie

Obrad posvätenia človeka ako stretnutie s Kristom

Vnútorný priebeh Obradu posvätenia človeka má 4 hlavné časti:

evanjelium
obetovanie
premieňanie
prijímanie (zjednocovanie)

Tieto časti sú vždy vedené pokrižovaním a uzavreté požehnaním "Kristus vo vás!". Celú bohoslužbu otvárajú úvodné slová pred stupňami oltára a modlitba príslušného obdobia cirkevného roku (epištola), záver potom tvorí opakovanie epištoly a záverečné slová.

Z toho plynie celková stavba Obradu:

úvod - epištola
štyri hlavné časti
epištola - záver

Obrad teda prebieha v štyroch hlavných častiach - v čítaní evanjelia (zvestovaní), v obetovaní, v premieňaní (transubstanciácii) a v prijímaní alebo zjednocovaní (Večeri Pána).