Nový zákon

Zjavenie Jána - Apokalypsa

Vytušiť tajuplnosť tohto spisu je možné už po prečítaní prvých slov: "Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojím služobníkom, čo sa má skoro stať; a v znameniach poslal po anjelovi svojom, svojmu služobníkovi Jánovi (Ján 1,1) Čo sa tu zjavuje, je poslané v znameniach. Nesmie sa teda prijímať slovný význam ako taký, ale musí byť hľadaný hlbší, pre ktorý je znenie slov len znamením. Ján sa obracia k siedmim zborom v Ázii. Tým nemôžu byť myslené zmyslovo skutočné zbory. Lebo počet siedmich je svätým symbolickým číslom, ktoré musí byť zvolené pre svoj symbolický význam. Skutočný počet zborov by bol iný. Ako Ján k zjaveniu prichádza? "Bol som v duchu na deň Pána" (Ján 1,10) Ide teda o zjavenie, ktoré obdržal Ján v duchu. A je to zjavenie Ježiša Krista.

Ak na základe duchovnej vedy pochopíme, čo je za zmyslovým svetom, potom aj s porozumením pozeráme na to, čo bolo zvestované v Apokalypse. Je v nej obsiahnutá veľká časť kresťanských mystérií, obsahuje to najhlbšie z toho, čo nazývame ezoterickým kresťanstvom. Netreba sa diviť, že práve tomuto dokladu bolo tak málo rozumené. Od začiatku kresťanského duchovného hnutia bol nesprávne chápaný všetkými, ktorí neboli kresťanskými zasvätencami. V Jánovom zjavení máme pred sebou popis kresťanského zasvätenia.

Teraz je potrebné, aby sme poukázali na to, na aký účel bola Apokalypsa napísaná. Musel by som však veľa hovoriť, keby som chcel podrobne opísať, k čomu bola napísaná. Ale odneste si so sebou o tom aspoň náznak, vyplývajúci z jedného miesta Apokalypsy. Pisateľ Apokalypsy hovorí, že nastane čas, kedy sa vyvinie vysoký stupeň vedomia, kedy ľudia za zvýšeného vedomia budú zrieť bytosti, riadiace svet. Bytosti, charakterizované Baránkom a zjavením Syna človeka s plamenným mečom. Keby bol za udalosti Golgoty niekto z diaľky jasnovidným pohľadom pozoroval Zemi, zistil by, že v okamihu, keď vytekala krv z rán Vykupiteľa, zmenila sa celá astrálna aura Zeme. Vtedy bola Zem preniknutá silou Krista. Pôsobením tejto udalosti sa bude môcť Zem raz zasa spojiť so Slnkom. Táto sila bude rasť. Je to sila, ktorá naše éterické telo chráni pred druhou smrťou. Kristus bude čoraz viac Duchom Zeme. A kto je pravým kresťanom, ten chápe slová: "Kto je môj chlieb, šlape ma nohami", ten považuje Zem za telo Kristovo. Zem ako planetárne teleso je telom Krista, avšak ešte len na začiatku. Kristus sa ešte len stáva Duchom Zeme, a zjednotí sa s ňou úplne. Až sa Zem neskôr spojí so Slnkom, bude veľký Duch Zeme - Kristus - Duchom Slnka. Telo Zeme bude telom Krista. A ľudia musia toto telo spracovať. S touto prácou započali, keď vstúpili na Zem, spracovávali Zem svojími silami. Apokalyptik poukazuje na dobu, kedy ľudstvo dospeje zasa na stupeň, ktorý mu umožní, aby uzrelo Kristovu bytosť.