Nový zákon

Antikrist
Čas čísla 666
Zviera so siedmimi hlavami
Čierna mágia

Číslo 666

Toto číslo 666 sa vždy písalo tajuplným spôsobom. V mystériách v ktorých autor Apokalypsy obdržal zasvätenie, sa písalo 400 200 6 60. Číslo 666 je tak skryté. Malo zostať uchované ako tajomstvo tým, že tu bolo vložené 200 a všetko prehodené, čím bol vytvorený tajomný závoj. V písme zasvätencov je istá zásada, ktorá spočíva v tom, vyjadrovať písmená príslušnými číslami. V 19. st. chceli určití ľudia odhaliť tajomstvo čísla 666. Len si nepresne osvojili to, čomu bolo ezoterne vyučované po celé veky. Videli, že keď sa dosadia za tieto čísla hebrejské písmená, vyjde slovo "Nero". Usúdili teda, že 666 znamená "Nero". Lenže číslo 666 sa musí najskôr napísať ako 400+200+6+60, potom vyjde to, o čo ide. Potom sa napíše 400 ako hebrejské thav, 200 ako reš, 6 ako wau a 60 ako sámech. Tieto 4 písmená vyjadrujú tieto 4 čísla. Tu si môžeme predstaviť, čo vlastne znamená číslo 666. Znamená princíp, ktorý vedie človeka k úplnému zatvrdnutiu vo vonkajšom fyzickom živote, takže človek odmieta to, čo ho činí schopným, aby odložil svoju nižšiu prirodzenosť a povzniesol sa k vyššiemu bytiu. Týmito štyrmi písmenami sú vyjadrené štyri základy, ktoré boli človeku dané ako telo fyzické, éterické, astrálne a nižšie ja, než sa toto ja pozdvihne na vyšší stupeň - tomu sa hovorí duchovné znovuzrodenie, osvietenie, spása.

Preto môže apokalyptik povedať: "Tu je múdrosť!" Lebo v tom je múdrosť: Kto tomu rozumie, uvažuj o čísle 666!" A teraz si to prečítame. Číta sa to samozrejme obrátene (sprava doľava).

   400     200      6       60 
   thav     reš      wau      sámech 
   t      r              s   


K tomu ešte doplníme samohlásky, a potom máme "Sorat". Sorat je meno slnečného démona, protivníka Baránkovho, Antikrista. A každá takáto bytosť sa označovala nielen jej menom, ale tiež určitým znamením, symbolom. Sorat mal toto znamenie:

Symbol Sorata

Silná čiara,
zahnutá naspäť
a vpredu má dva
zahnuté rohy
Na jednej strane je veľký, mohutný obraz, naplňujúcí blaženosťou, je to obraz bytia budúceho človeka, ktorý pochopil poslanie našej doby na Zemi, ktorý prijal Kristovho ducha a tým mohol udržať krok s nutným preduchovnením našej Zeme. Je to nádherný obraz ľudí, ktorým sa zvyčajne v ezoterickom kresťanstve hovorí vykúpenie. Na druhej strane druhý obraz priepasti, do ktorej padlo ľudstvo, ktoré nebolo schopné prijať Kristovho ducha, ktoré uviazlo v hmote. Ľudstvo, ktoré sa doslova vylúčilo z budúceho postupného preduchovňujúceho vývoja a ide v ústrety strašnému osudu. Keď hľadí na nás z priepasti zviera so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, zvedené inou strašnou bytosťou, dvojrohým zvieraťom, tu v nás tento obraz vzbudzuje hrôzu a hocikto by sa mohol spýtať: "Nepočína si Prozreteľnosť tvrdo a nemúdro, keď určitý počet ľudí vedie v ústrety tak strašnému osudu, že zatracuje niektorých ľudí do priepasti zla"? A mohla by sa vynoriť otázka: "nepristalo by lepšie múdrej Prozreteľnosti, keby tento strašný osud vopred odvrátila"? Je neobyčajne múdre, že sa Prozreteľnosť starala o to, aby sa tento strašný osud mohol ako možnosť vznášať nad určitým počtom ľudí. Lebo keby bolo nemožné, aby sa človek dostal do priepasti zla, nemohol by tiež dosiahnuť to, čomu na jednej strane hovoríme láska a na druhej strane sloboda. Lebo pre okultistu je sloboda neoddeliteľne spojená s pojmom láska. Keby toto klesnutie do zla nebolo možné, nebola by u človeka možná ani láska, ani sloboda. Človek, ktorý by nemal možnosť z vlastného slobodného rozhodnutia voliť dobro alebo aj zlo, bol by vedený k dobru, ktorého má dosiahnuť, ako na špagátiku. Bol by bytosťou, ktorej nebolo dané si vybrať, aby volila dobro na základe úplného, jasného chcenia, zo slobodnej lásky. Človek, ktorý by nemohol nasledovať netvora s dvomi rohmi, nemohol by ani na základe vlastnej lásky nasledovať Boha. Bolo teda úmyslom múdrej Prozreteľnosti, dať ľudstvu, vyvíjajúcemu sa v našej planetárnej sústave, možnosť slobody. A túto možnosť slobody nebolo možné poskytnúť za žiadnej inej podmienky, ako tým, že človek sám slobodne volí medzi dobrom a zlom.

Dnes má takmer nezmeniteľnú náklonnosť pre zostup do priepasti iba ten, kto sa už dnes nejako zaplieta do chápadiel dvojrohého zvieraťa, veľkého zvodcu k umeniu čiernej mágie. A aj takým ľuďom, ktorí dnes prepadli umeniu čiernej mágie, je daná v budúcnosti ešte raz možnosť, aby sa obrátili. V ľuďoch (a tých je zatiaľ väčšina), ktorí vôbec nemajú príležitosť, aby mohli nejakému umeniu čiernej mágie prepadnúť, je určitá vloha k trvalému zlu. V budúcnosti však bude možnosť obrátiť sa a prikloniť sa zasa k dobru oveľa väčšia, ako nutkanie bezpodmienečne nasledovať zlo.

Číslo 666 poukazuje na zviera s dvomi rohmi. Sú povedané pozoruhodné slová: "Tu je múdrosť! Kto tomu rozumie, spočítaj číslo tej šelmy. Je to číslo človeka." Je to zjavný rozpor, jeden z tých mnohých rozporov, ktoré možno nájsť v každom okultnom spise. Môžete si byť istí, že úvaha, ktorá prebieha tak hladko, že v nej nemôžeme obyčajným ľudským rozumom nájsť rozpor, určite nestojí na okultnom základe. Čo sa vo svete vyvíja, nie je tak plytké ako to, čo ľudský rozum, vníma bez akéhokoľvek rozporu. Nesmie nás zarážať, keď sa stretávame v Apokalypse so zdanlivým rozporom: "Kto má rozum, spočítaj číslo tej šelmy. Je to číslo človeka".

Uvažujme o tom, čím sa človeku umožňuje, aby bol zvedený dvojrohým zvieraťom. Poukázali sme na to, že človek od stredu atlantskej doby tak povedané zaspal vyšší duchovný vývoj. Touto dobou spánku je dnešná doba. Ale bola potrebná. Keby nenastala, nikdy by neprišlo to, čo nazývame v dnešnom zmysle rozumom. Ľudia pred našou dobou rozum nemali, konali na podklade iných impulzov. Ich obrazy ich pudili k činom bez uvažovania. Tento starý dar jasnozrenia človek stratil, vymenil ho za rozum a tým zostúpil do hmoty. Tým mu bol utkaný závoj pred duchovným svetom, ale tak si zároveň vydobyl rozum. Rozum môže byť značnou brzdou spirituálneho vývoja. Nakoniec nebude nič iného, čo by človeka skutočne zdržiavalo od poznania Kristovho princípu, než tento - na scestie zvádzajúci rozum. A keby tí, ktorí nakoniec prepadnú dvojrohému zvieraťu, mohli sa pozrieť späť na to, čo ich vlastne oklamalo, povedali by: "Náchylnosť vedúca k priepasti, prišla síce až neskôr, ale to, čo mi zatemnilo Kristov princíp - to bol rozum." Ten, kto má tento rozum, nech premýšľa o čísle šelmy! Lebo práve tým, že sa človek stal človekom, tzn. že bol nadaný týmto rozumovým ja, tým môže prepadnúť zvieraťu 666. Číslo zvieraťa je totiž zároveň číslom človeka. A že je číslom človeka, to nemôže nahliadnuť nikto iný ako ten, kto má rozum. Je to číslo onoho človeka, ktorý sa nechal zviesť svojim rozumom!