Nový zákon

Posledný súd

Posledný súd začal v 20. st. a bude pokračovať až do konca trvania Zeme a znamená vysporiadanie karmy. Po celé toto dianie bude charakteristické delenie ľudstva na časť, ktorá bude prechádzať normálnym vzostupným vývojom a časť, ktorá sa bude oneskorovať (rasu dobrých a rasu zlých) - to sa nazýva v evanjeliu posledným súdom - nie ako jednorázová udalosť, ale ako vývojový proces, ktorý sa bude stupňovať v 6. a 7. období Zeme, než prejde do pralaji.

Po nej sa objaví nové, duchovnejšie teleso - nebeský Jeruzalem Jánovej Apokalypsy či Jupiter v názve duchovnej vedy. Pokročilá časť ľudstva s imaginatívnym vedomím a plne vyvinutým duchovným ja - s preduchovnelým astrálnym telom - vystúpi na stupeň zodpovedajúci hierarchii Anjelov, oneskorená časť vytvorí kolóniu na hmotnejšej obežnici okolo Jupitera. Oneskorenie ale neznamená večné zatratenie, ale len oneskorenie vo vývoji, ktoré bude postupne vyrovnávané pomocou tých, ktorí sami vystúpili vyššie - až do vykúpenia síl zla. Vykúpený sa tak bude sám stávať postupne Vykupiteľom.