Svety

Priepustnosť astrálneho sveta

Človek by mohol ľahko podľahnúť pokušeniu uveriť, že sociálny život na astrálnej úrovni je podobný životu na fyzickej úrovni. Ale spolužitie na astrálnej úrovni sa odlišuje podstatne od spolupôsobenia na fyzickej úrovni. Je mohutný rozdiel medzi fyzickým svetom a vyššími svetmi, a tento rozdiel sa zväčšuje tým viac, čím vyššie stúpame. Predovšetkým je v astrálnom svete určitá zvláštnosť, ktorú nemožno nájsť na fyzickej úrovni. To je priepustnosť, preniknuteľnosť látky astrálnej úrovne. Zákonom fyzického sveta je nepreniknuteľnosť, je nemožné, aby ste sa postavili na to isté miesto, kde už stojí niekto iný. V astrálnom svete to tak nie je, - tam platí zákon priepustnosti. A je úplne možné - je to dokonca zákon - že sa bytosti prenikajú a do priestoru, kde už je nejaká bytosť, vnikne iná. Na jednom a tom istom mieste astrálneho sveta môžu byť dve, štyri bytosti i sto bytostí. Má to za následok to, že na astrálnej úrovni je logika spolužitia úplne iná ako na fyzickej úrovni. Môžeme použiť tento príklad:

Pomyslime si, že by sa jedno mesto rozhodlo postaviť na určitom mieste kostol. Potom sa nevyhnutne musia kompetentní najprv poradiť, ako sa má tento kostol postaviť, aké prípravy je pre to treba vykonať a tak ďalej. Teraz si predstavme, že sa v meste vytvoria dve strany. Jedna strana chce na tomto mieste postaviť kostol určitej podoby s istým staviteľom a tak ďalej, druhá strana chce iný kostol s iným staviteľom. Na fyzickej úrovni by nemohli obe strany uskutočniť svoj úmysel. Tu je nutné, skôr ako sa vôbec niečo začne, aby jedna strana zvíťazila, a aby sa dohodlo, akú podobu má kostol mať. Veď vieme, že veľká časť ľudského sociálneho života plynie v takýchto poradách a vzájomných rokovaniach, skôr než sa niečo vykoná, že sa musia ľudia dohodnúť o tom, čo sa má vlastne diať. Ale strana, ktorá zostane v menšine, nepovie len tak: nemala som pravdu, ale bude ďalej myslieť, že pravdu mala. Vo fyzickom svete ide o diskusiu o predstavách, ktoré musia byť rozhodnuté čisto vnútri fyzického sveta, pretože je nemožné vykonať na jednom a tom istom mieste dva plány.

Úplne inak je tomu v astrálnom svete. Tu by bolo možné, aby sa na jednom a tom istom mieste, povedzme, postavili dva kostoly. To sa skutočne deje v astrálnom svete neustále a je to v astrálnom svete to jedine správne. Tam sa tak nedohaduje o veci ako vo fyzickom svete. Nekonajú sa tam také rokovania a nie je tam snaha dosiahnuť väčšinu pre určitú vec, vôbec to tam ani nie je nutné. Keď sa zíde 45 ľudí a z nich má štyridsať nejaký názor a ostatní iný, tu sa prejavuje veľa krát vzájomná neznášanlivosť pre svoje rozličné názory, ale to nie je vôbec také zlé, pretože veci zvonka ihneď na seba narážajú. Žiadna strana sa nesnaží hneď tam stavať svoj kostol bez ohľadu na druhú, pretože na fyzickej úrovni môže zostať myšlienka duševným majetkom, môže tam zostať. Na astrálnej úrovni to nie je tak jednoduché. Keď sa pojme myšlienka, je už v istom ohľade tiež tu. Takže teda, keď taká astrálna bytosť má určitú myšlienku, vystrie táto bytosť hneď príslušné tykadlá, ktoré majú tvar tejto myšlienky, a iná bytosť vystrie svoje tykadlá, obe sa teraz vzájomne preniknú a sú v tom istom priestore ako novo utvorená bytosť.

Tak sa neustále prenikajú najrôznejšie názory, myšlienky a pocity. V astrálnom svete sa môže prenikať to najprotikladnejšie. A my musíme povedať: Keď vo fyzickom svete vládne rozpor o bodoch, o ktorých sme hovorili, v astrálnom svete zavládne okamžite rozpor. Lebo bytosť astrálneho sveta nemôže v sebe zadržať myšlienky, myšlienky sa okamžite stávajú činmi. Nestavajú sa tam síce také kostoly, ako ich máme na fyzickej úrovni, ale dajme tomu, že bytosť astrálneho sveta by chcela niečo uskutočniť, a iná bytosť by to chcela zmariť. Diskutovať sa tu nedá, ale platí tu zásada: vec sa musí osvedčiť! Keď sú teraz oboje tykadlá naozaj v tom istom priestore, potom spolu začnú bojovať a myšlienka, ktorá je plodnejšia, ktorá teda má právo - to je tá, ktorá môže obstáť - druhú zničiť a presadiť sa. Takže tu neustále máme boj najrôznejších názorov, myšlienok a pocitov. Na astrálnej úrovni sa musí každý názor stať činom. Tu sa nedohaduje, tu sa nechajú názory bojovať, a ten, ktorý je plodnejší, vypudí ten druhý. Je to svet, ktorý je nebezpečnejší, a mnohé z toho, čo sa hovorí o nebezpečnosti astrálneho sveta, súvisí s tým, čo bolo práve povedané. Teda tam sa všetko stáva činom. A názory, ktoré tu sú, musia spolu bojovať, nie diskutovať.

Vo fyzickom svete človek chce bežne zničiť druhého, ktorý má iný názor, alebo ho pokladá za blázna. V astrálnom svete to tak nie je. Tu povie nejaká bytosť: ja sa nestarám o iné názory! Tu vládne skutočná tolerancia. Ak je nejaký názor plodnejší, vypudí tie druhé. Ostatné názory sa nechajú rovnako tak existovať ako vlastné, pretože sa veci musia porovnať bojom. Kto sa postupne vžíva do duchovného sveta, musí sa naučiť riadiť sa zvyklosťami duchovného sveta, a jednou časťou duchovného sveta je astrálny svet. Takže v človeku, ktorý sa vžije do duchovného sveta, v určitom vzťahu zaujmú miesto i zvyklosti bytostí duchovného sveta. A to je tiež správne. Náš fyzický svet sa má stále viac stávať odrazom duchovného sveta, a my budeme vnášať stale viac harmónie do svojho sveta, keď si povieme jedno: život vo fyzickom svete má prebiehať ako život v astrálnom svete. Nemôžeme síce na jednom mieste stavať dva kostoly, ale kde sú rozličné názory, necháme si ich vzájomne preniknúť vo vzťahu k ich plodnosti vo svete. Názory, ktoré sú najplodnejšie, už zvíťazia, ako je tomu aj v astrálnom svete.

Tak môžu v ramci spirituálnych svetových prúdení charakterové zvláštnosti astrálneho sveta priamo zasahovať do fyzického sveta To bude veľká oblasť výchovy, ktorú bude musieť spracovať duchovno-vedecké hnutie: stále viac vytvárať obraz astrálneho sveta na fyzickej urovni. Nech to akokoľvek šokuje ľudí, ktorí poznajú len fyzickú úroveň, a len podľa toho si vedia predstavovať, že môže byť zastúpený len jeden názor a že všetci, ktorí majú iné názory, musia byť hlupáci, tak sa bude stále viac stávať pre príslušníkov spirituálneho svetonázoru samozrejmým, že vládne absolútna vnútorná tolerancia názorov, tolerancia, ktorá sa nejaví ako dôsledok nejakého kázania, ale ako niečo, čo zaujme miesto v našej duši.

Táto preniknuteľnosť je veľmi dôležitou a podstatnou vlastnosťou astrálneho sveta. Žiadna bytosť astrálneho sveta nevyvinie taký pojem pravdy, ako ho poznáme vo fyzickom svete. Bytosti astrálneho sveta vnímajú to, čo je vo fyzickom diskusiou a podobne, úplne neplodné. Pre nich tiež platí Goetheho výrok:
Len čo je plodné, je pravdivé!
Pravdu nemusíme poznávať teoretickými úvahami, ale ich užitočnosťou, spôsobom, ako sa môže uplatniť. Bytosť astrálneho sveta sa teda nebude nikdy prieť s inou bytosťou, ako to robia ľudia, ale taká bytosť povie iné: Dobre, rob si svoje, ja budem tiež robiť svoje. Ono už vyjde najavo, ktorá idea je užitočnejšia, ktorá idea zapudí tú druhú.

Ak sa do vpravíme do takého spôsobu myslenia, získali sme už niečo na praktickom poznaní. Nesmieme myslieť, že sa vývoj človeka smerom do duchovného sveta deje búrlivo, veď sa deje vnútorne, intímne. A ak môžeme na to dbať a niečo si osvojiť z toho, čo teraz bolo charakterizované ako zvláštnosť astrálneho sveta, potom sa dostaneme bližšie k tomu, že budeme považovať pocity, aké majú astrálne bytosti, za svoje vlastné ako vzorové pocity. Ak sa budeme riadiť charakterom astrálneho sveta, budeme mať nádej, že sa pozvoľna vžijeme do duchovného sveta. Tak nám duchovné svety pozvoľna vzídu. To je to, čo sa pritom preukáže ako plodné pre ľudí.

Treba upozorniť na to, že astrálny svet sa predsa len ostrejšie odlišuje od vyšších svetov, povedzme od devachanského sveta. Veď je pravda, že astrálny svet je tam, kde je aj náš fyzický svet. Preniká náš fyzický svet a všetko, o čom sme hovorili, je stále okolo nás v tom istom priestore, kde sú aj fyzické skutočnosti a fyzické bytosti. Tu však je aj devachanský svet. Líšia sa tým, že devachanský svet prežívame iným stavom vedomia ako astrálny. Teraz by ste mohli ľahko uveriť: tu je fyzický svet, je preniknutý astrálnym svetom, devachanským a tak ďalej. Nie je to tak jednoduché.

Ak chceme popísať vyššie svety presnejšie, tak si musíme ujasniť, že je predsa len ešte iný rozdiel medzi astrálnym svetom a devachanským svetom. Náš astrálny svet je v istom vzťahu dvojaký svet, zatiaľ čo devachanský svet je istým spôsobom jednoduchý. Sú akosi dva astrálne svety, a rozlišujú sa tým spôsobom, že jeden je takpovediac astrálnym svetom dobra, druhý astrálnym svetom zla, zatiaľ čo u devachanského sveta by ešte bolo nesprávne, označiť tento rozdiel tak príkrym spôsobom. Musíme teda povedať, keď pozorujeme svety zhora dole: devachanský, astrálny, fyzický svet. Potom nepozorujeme ešte celok našich svetov, ale musíme pozorovať ešte hlbšie svety než fyzický. Existuje ešte spodný astrálny svet, ležiaci pod naším fyzickým svetom. Prakticky sa tieto dva svety prenikajú, dobrý hore a zlý dole. Tak prechádzajú najrôznejšie prúdenia k bytostiam astrálneho sveta. Pri tom musíme rozlišovať, že prúdenie dobrých a zlých vlastností vychádzajú od ľudí k astrálnym bytostiam. Dobré prúdenia, idú k dobrej bytosti, a zlé prúdenia idú k príslušnej zlej bytosti astrálneho sveta. A ak vezmeme celok všetkých dobrých a zlých bytostí astrálneho sveta, máme istým spôsobom dva astrálne svety. Ak pozorujeme devachanský svet, uvidíme, že u neho tomu tak nie je. V astrálnom svete teda väzia dva svety, ktoré sa vzájomne prenikajú a ktoré majú k človeku vzťah rovnakým spôsobom. Tieto dva svety je nutné od seba odlišovať predovšetkým vo vzťahu k spôsobu ich vzniku.