Kresťanstvo

Kresťanská viera

Medzi učeníkmi boli menej nadaní pre rozvoj jasnozrivej sily. K nim patril napríklad Tomáš. O Tomášovi sa v evanjeliu dočítame, že prvýkrát nebol pri tom, keď učeníci videli Pána, a on sám hovorí, žeby musel najskôr vložiť ruky do jeho rán, že by musel najprv prežiť telesný dotyk so Zmŕtvychvstalým. Potom prišlo k pokusu pomôcť mu, aby aj on sa stal schopným vidieť duchovné skutočnosti. Prišlo k tomu v zmysle slov:

"A po ôsmich dňoch opäť učeníci jeho boli vnútri, a Tomáš s nimi. Prišiel Ježiš, a dvere boli zatvorené, a stál uprostred a povedal: Mier buď s vami. Potom povedal Tomášovi: Vlož sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a vpusť ju v bok môj, a nebuď neveriaci, ale spoznaj silu viery."
(20,26 - 27)

A niečo uvidíš, keď sa nespoľahneš iba na to, čo tvoj zrak vníma zvonku, ale keď sa prestúpiš vnútornou silou. Táto vnútorná sila, ktorá má vychádzať z palestínskej udalosti, tá sa nazýva "viera". To je vnútorná jasnozrivá sila. Prenikni sa touto vnútornou silou, potom už nebudeš musieť považovať za skutočné len to, čo vidíš navonok, lebo blahoslavení sú tí, ktorí majú možnosť vedieť o tom, čo vonku nevidia!

Tak evanjelium poukazuje na plnú skutočnosť a pravdu zmŕtvychvstania i na to, že len ten môže zmŕtvychvstanie plne spoznať, kto sa najprv vybaví vnútornou silou, ktorá ho uschopní nazerať do duchovna.