Pokiaľ chcete prispieť na prevádzku webu, môžete zaslať podporu na účet:
IBAN: SK5009000000000175976988
BIC: GIBASKBX


"Antroposofia je vo všetkých jednotlivostiach usilovaním, aby bol svet preniknutý Kristom."
                                                                          Rudolf Steiner 11.6.1922


Antroposofia vyrástla z kresťanskej pôdy. Nie len pohľad na Krista, ale naplnenie sa Kristom - to je kresťanstvo, o ktorom hovorí. Sformuloval ju Rudolf Steiner.

O tom, k čomu antroposofia chce viesť, hovorí: "Antroposofia je cesta poznania, ktorá chce priviesť duchovné v človeku k duchovnému vo svete."

Má pripravovať to, čo má v budúcnosti na Zemi nastať. U nej nejde o to uznávať súhrn článkov viery, ale stavať do popredia hodnotu ľudskej individuality. Vedie k sociálnemu životu, ktorý spočíva na ľudskej vzájomnosti založenej na dôvere, ktorú jedna osobnosť vkladá do druhej.

Antroposofické hnutie predstavuje vyliatie duchovných síl a právd z vyšších svetov dolu. Neznamená iba osvojovanie si poznatkov, znamená sebavýchovu v najvyššom zmysle. Pre antroposofiu je dôležitý pojem - vývoj.

Šírka jej rámca zahŕňa mnoho oblastí ľudskej činnosti, od spirituality, kristológie, pedagogiky, filosofie, biológie a lekárstva až po oblasť sociálnu, poľnohospodársku, umeleckú... Dnes sa uplatňuje viditeľne svojimi praktickými výsledkami. Z jej impulzov vyšla waldorfská pedagogika, liečebná pedagogika, camphill, antroposofická medicína, antroposofické liečivá a kozmetika, bio - dynamické metódy v poľnohospodárstve. Z antroposofického poznania ďalej vychádza chirofonetika, eurytmia, bothmerova gymnastika, rytmické masáže, psychofonetika, antroposofické banky, škola odhalenia hlasu, organická architektúra... Rudolf Steiner inšpiroval zakladateľov Obce kresťanov. Z antroposofických myšlienok čerpe Ústav pre výskum prúdenia.

Rudolf Steiner: Princíp slobody a slobodná škola
zostavil a úvodnú esej napísal Johannes Mosmann
preložil Andrej Szolgay
mäkká väzba, 152 strán, slovenský jazyk, rok 2016, obálka a obsah (PDF), kapitola na ukážku (PDF)
cena 10 EUR

Publikáciu je možné objednať TU