Ježiš

Dvaja Ježišovia

U Matúšovho Ježiša Ježišov rodokmeň vychádza od Dávidovho syna Šalamúna - šalamúnska línia.

Matúš 1, 6-16
Jesse splodil kráľa Dávida; kráľ Dávid splodil Šalamúna z tej, ktorá bola Uriášova. Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiáša, Abiáš splodil Azu, Aza splodil Jozafata, Jozafat splodil Joráma, Jorám splodil Oziáša. Oziáš splodil Joatáma, Joatám splodil Achasa, Achas splodil Ezechiáša. Ezechiáš splodil syna Manassesa, Manasses splodil Amona, Amon splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov o čase presídlenia do Babylonu. A po presídlení do Babylona splodil Jekoniáš Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela, Zorobábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora. Azor splodil Sádocha, Sádoch splodil Achima, Achim splodil Eliúda. Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jakoba. Jakob splodil Jozefa, muža Márie z ktorej sa narodil Ježiš, zvaný Kristus.

U Lukášovho Ježiša Ježišov rodokmeň vychádza od Dávidovho syna Nátana - nátanská línia.

Lukáš 3, 23-31
A on Ježiš, začínajúc kázať mal tak asi tridsať rokov, súc - ako sa myslelo - synom Jozefovým, ktorý bol Héliho, ktorý bol Matatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Jannov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Matatiášov, ktorý bol Ámosov, ktorý bol Nahúmov, ktorý bol Esliho, ktorý bol Naggeho, ktorý bol Mahatov, ktorý bol Matatiášov, ktorý bol Semeiho, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Johannov, ktorý bol Résov, ktorý bol Zorobábelov, ktorý bol Salatielov, ktorý bol Nériho, ktorý bol Melchiho, ktorý bol Addiho, ktorý bol Kosamov, ktorý bol Elmodamov, ktorý bol Érov, ktorý bol Joseho, ktorý bol Eliezerov, ktorý bol Jorimov, ktorý bol Matatov, ktorý bol Léviho, ktorý bol Simeonov, ktorý bol Júdov, ktorý bol Jozefov, ktorý bol Jonamov, ktorý bol Elijakimov, ktorý bol Meleov, ktorý bol Menamov, ktorý bol Matatov, ktorý bol Nátanov, ktorý bol Dávidov.