Ježiš

Traja mágovia

V Ježišovi o ktorom hovorí Matúš sa vtelil veľký učiteľ, ktorého poznáme pod menom Zoroaster. Inkarnoval sa v 6. st. pr. Kr., ako Zarathas alebo Nazarathos v starej Chaldeji, kde mal žiakov chaldejských mudrcov a mágov a kde s ním prišli do styku najmä najmúdrejší hebrejskí tajní žiaci v čase babylonského zajatia. A celých nasledujúcich 6. storočí bolo v chaldejských tajných školách naplnených tradíciami, obradmi a kultami, ktoré pochádzali od Zoroastra, zosobneného v Zarathasovi alebo Nazarathosovi, a všetky generácie chaldejských, babylonských, asýrskych atď. tajných žiakov, ktorí žili v oných krajinách Ázie, uctievali najvyššou mierou meno tohto veľkého majstra. Očakávali túžobne budúce vtelenie svojho veľkého učiteľa a vodcu, pretože vedeli, že sa po 600 rokoch objaví znova.

A keď sa priblížil čas, kedy bola pripravená krv pre Zoroastrovo nové vtelenie, vydali sa na cestu traja múdri mágovia z východu. Vedeli, že ich povedie uctievané meno samého Zoroastra ako hviezda na ono miesto, kde sa mal Zoroaster znova vteliť. Bola to bytosť veľkého učiteľa samého, ktorá zaviedla ako hviezda oných troch mágov k rodisku Matúšovho evanjelia. Aj to sa dá doložiť zvonka, filologicky. V starých časoch bolo totiž používané slova hviezda ako mena pre ľudskú individualitu. Nielen duchovno-vedeckým bádaním, ktoré nám hovorí jasnejšie ako čokoľvek iného, že vtedy išli títo traja mágovia za hviezdou Zoroastrovou, že ich viedla tam, kde sa Zoroaster chcel znova vteliť, ale aj z používania slova hviezda pre vysoké ľudské individuality. 6. st. pr. Kr. zrástli mágovia Východu s tou individualitou, ktorá sa vtelila ako Ježiš Matúšovho evanjelia. A sám Zoroaster, tam uviedol mágov, tí sledovali jeho stopu. Lebo to bol Zoroaster, hviezda, putujúca do Palestíny, ktorá viedla a riadila mágov na ich ceste z východných chaldejských mystérií do Palestíny, kde sa Zoroaster pripravoval k svojej budúcej inkarnácii.

Toto tajomstvo o budúcom vtelení Zoroastra poznali aj v chaldejských mystériách. Ale tajomstvu o krvi hebrejského národa, ktorá by sa hodila pre novú telesnosť Zoroastra, keď by nadišiel príslušný okamih, to tajomstvo učili tí, ktorí sa k nemu povzniesli v esenských mystériách 42 stupňami. Ľudia, ktorí niečo vedeli o tajomstve Ježiša Matúšovho evanjelia, boli dvojakého druhu. Zo strany Zoroastrovej, kde bolo poukazované na individualitu, ktorá sa mala vteliť v židovskej krvi, poznali ich chaldejskí zasvätenci. Po stránke krvi, po vonkajšej stránke tela, poznali toto tajomstvo eséni. Existovala tu teda už náuka, ktorá sa vyučovala asi sto a viac rokov v esenských školách, náuka o tomto príchode Matúšovho Ježiša.