Svety

Duchovný svet - devachan

Devachanický svet je práve tak rozmanitý a členitý ako náš fyzický svet. Ako rozoznávame v našom fyzickom svete pevné útvary (pevniny), ako pevnú krajinu oblieva vodný živel, ako je tu vzduch a iné ďalšie jemnejšie stavy, práve s takýmto členením sa stretávame v devachane, v duchovnej ríši. Skutočnosti, ktoré možno nájsť v devachane, boli primerane pomerom na Zemi nazvané podobnými menami. Po prvé je tu oblasť, ktorú možno porovnať s pevnými fyzickými oblasťami, to sú pevniny v dévachane. Všetko, čo je na Zemi fyzické, tam nachádzame ako duchovné bytosti. Predstavme si napr. fyzického človeka. Pozorovaný devachanickým jasnozrením zdá sa nám takto: postava, ktorú vnímajú fyzické zmysly, mizne, naproti tomu sa začína objavovať žiarenie tam, kde u fyzického človeka nič nie je. Okolo človeka sa objavuje akási žiara a jas, uprostred, kde je fyzické telo, zostáva prázdny priestor, akýsi vybratý negativ. Zviera a človek takto pozorovaní, sa nám javia v negatívnom obraze, krv sa javí zelenkastá (v doplnkovej farbe). Všetky útvary, ktoré sú tu na Zemi fyzické, sú na úrovni devachanu akoby vo svojich prvotných obrazoch.

Druhou oblasťou nie však ohraničenou akoby druhým stupňom, je oblasť devachanických morí, alebo oceánov. Neprúdi v nich voda, ale zvláštne substancie, ktorá pravidelnými prúdmi prenikajú oblasť devachanu, jej farbu možno porovnať s mladými broskyňovými kvetmi na jar. Je to tekutý život, ktorý preniká celým devachanom. Čo sa tu na Zemi delí na jednotlivých ľudí a živočíchov, to je v devachane akýmsi vodným živlom.

Tretiu oblasť možno najlepšie charakterizovať, keď hovoríme, že je v nej vonkajším spôsobom obsiahnuté všetko, čo tu na Zemi žije vo vnútri bytostí ako city, radosť a bolesť. Vo fyzickom svete sa napr. odohráva bitka. Delá, pušky atď. - to všetko patrí na fyzickú úroveň. Avšak vo vnútri bytostí fyzickej úrovne sú skryté city pomsty, bolesti, vášne, dve vojská stoja proti sebe naplnené nepriateľskými vášňami. Predstavme si celý tento obraz pretvorený vo vonkajšie javy, potom dostaneme obraz, ako sa nám bude javiť na úrovni devachanu. Budeme tu vnímať všetko, čo sa dolu na bojisku odohráva, ako keby sa vybíjala strašná búrka. To je atmosféra, vzdušný okruh devachanu. Ako našu Zem obklopuje vzdušný obal, tak aj v devachane je akoby atmosféra rozprestreté všetko, čo sa tu na fyzickej úrovni vybíja ako city - jedno či tu na Zemi dosiahnu vonkajšieho prejavu alebo nie.

Štvrtá oblasť devachanu obsahuje prvotnú formu, prazáklad všetkého pôvodného, čo na Zemi bolo uskutočnené. Väčšina vnútorných dejov má svoj podnet zvonku. Kvetina alebo zviera nám pôsobí radosť, bez kvetov alebo bez zvieraťa by sme túto radosť nepociťovali. Sú však aj také deje, ktorých podnet neprichádza zvonku. Nová myšlienka, umelecké dielo, nový stroj, prináša do sveta niečo nové, čo tu ešte nebolo, vo všetkých týchto odboroch vznikajú pôvodné výtvory. Ľudstvo by neurobilo pokrok, keby sa vo svete neobjavovalo niečo nové. Ide o to, aby vo vnútri vzniklo niečo originálne a pôvodné. I pre najmenej významné originálne skutky sú už v devachane vzory, tu už má všetko svoju akúsi predlohu. Čo človek vykoná vo fyzickom svete ako niečo originálne, je vo svete devachanickom uložené už pred narodením tohto človeka.

V devachane sa teda stretávame so štyrmi oblasťami, ktorých protiľahlými obrazy na fyzickej úrovni sú zem, voda, vzduch a oheň. Pevniny ako pevná kôra devachanu (ale v duchovnom zmysle) morské oblasti, ktoré zodpovedajú našim vodným oblastiam, potom vzdušná oblasť, obsahujúca prúdenie vášňí a pod, v ktorej sa vyskytujú krásne, ale tiež búrlivé zjavy. Nakoniec štvrtá (ohnivá) oblasť, ktorá všetko preniká, svet pravzorov (predobrazov). Všetko, čo ako impulzy vôle a originálne myšlienky vykonali vo fyzickom svete bytosti, ktoré sa opäť vracajú do tohto sveta, to všetko musí duša prežiť, to všetko ju musí preniknúť, aby si v devachane nazhromaždila novú silu pre budúci život. Všetky sklony, povahové vlastnosti u človeka, myšlienky, žiaria nielen do astrálneho sveta, ale tiež do sveta devachanského. Naše myšlienky dávajú neustále vznikať formám, ktoré devachanský svet prenikajú rôznymi substanciami a esenciami. Na všetky štyri oblasti devachanského sveta, kontinentálnu, oceánsku, atmosferickú a na oblasť originálnych nápadov vykonávajú myšlienky a city neustály vplyv.

V duchovnom svete neexistuje kľud, zotrvanie na jednom mieste, ale bolo by nesprávne predpokladať v ňom nekľud. Tam, kde sú duchovné pravzory tvorivými bytosťami, sa síce nevyskytuje to, čo by sme mohli nazvať kľudom na jednom mieste, ale vládne tam kľud, ktorý je duchovnej povahy a ktorý je zľúčiteľný s činnou pohyblivosťou. Dal by sa prirovnať ku kľudnému uspokojeniu a blaženému rozpoloženiu ducha, ktoré sa prejavujú v činnosti, nie v nečinnosti.