Tieň

Švajčiarsky psychológ Carl Gustav Jung prišiel s pojmom Tieň, ktorý v jeho chápaní predstavuje menejcennú časť ľudskej osobnosti. Bežne o ňom hovoríme ako o druhom ja - Alter Ego. Ak Tieň potláčame, spôsobujeme si nesmiernu bolesť. Človek by ho mal prijať. Tieň stretávame vo vnútornej symbolickej podobe, v nevedomom materiáli, napr. nejaká postava vo sne stelesňuje jednu alebo viac duševných vlastností snívajúceho. Vo vonkajšej podobe sa sústreďuje v konkrétnej osobe z nášho okolia, na ktorú prenášame svoje skryté vlastnosti. Je protikladom Ja.Carl Gustav Jung Nachádzajú sa v nej potlačené a skryté osobné aj kolektívne prvky duše. Každý má svoj Tieň, a čím je nevedomejší, tým väčšmi ohrozuje našu psychickú rovnováhu. Dôležité je, aby sme ho rozpoznali, prijali a aby sa stal súčasťou nášho myslenia a konania. Je temnou časťou našej duše. Obsahom Tieňa sú málo hodnotné charakterové črty, danosti konať zlo, škodlivé detské prejavy, opakované omyly, egoistické postoje, impulzívne, nekontrolované slová a činy - po ich uvedomení zväčša povieme "To som nebol ja", slabosti, barbarské túžby, stavy posadnutosti, zločiny, všetko, za čo sa hanbíme, čo nechceme o sebe vedieť. Všetky tieto črty sa v nevedomí spájajú do relatívne samostatnej osobnosti Tieňa, ktorý sa správa protikladne k tendenciám vedomia. Uznať Tieň znamená uznať nižšiu časť svojej osobnosti.


Jung už v r. 1918 v nevedomí nemeckých pacientov konštatoval zvláštne poruchy, ktoré nebolo možné pripísať ich osobnej psychológii: "U každého z mojich nemeckých pacientov bolo možné konštatovať nejakú poruchu kolektívneho nevedomia. Archetypy, ktoré som mohol pozorovať, vyjadrovali primitívnosť, násilnosť a krutosť. V článku, ktorý som vtedy uverejnil, som vyjadril domnienku, že sebou v nekľudnom spánku hádže plavá beštia a že nemožno vylúčiť výbuch." Po prvej svetovej vojne sa ohlasovala v individuálnych snoch nemcov vo forme kolektívnych, mytologických symbolov primitívnosť, násilnosť, skrátka všetky sily temna. Keď sa takéto symboly objavujú u veľkého počtu individuí a nie sú pochopené, pôsobia v podvedomí, začnú tieto individuá sústreďovať, a tak vzniká masa. Pozri Manifestácia zla v 20. storočí. Jej vodca sa skoro nájde v jedincovi, ktorý má najmenej sily k odporu, najmenšie vedomie zodpovednosti a vinou svojej menejcennosti vykazuje najsilnejšiu vôľu k moci. Povahu tohoto vplyvu vystihol Hermann Göring, keď sa pri jednej príležitosti vyjadril: "Nemám žiadne svedomie. Moje svedomie je Adolf Hitler."


Apoštol Pavol hovorí o svojom Tieni, Apoštol Pavol keď píše, že je v ňom túžba robiť dobro, ale v živote ho nekoná. Je v ňom akási sila, ktorá mu v tom bráni. Je v ňom boj medzi dobrom a zlom: "Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čo nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Ep. sv. Pavla Rimanom 7, 19-20. Sv. Terézia z Avily píše, že diabol ju niekedy naplnil takou urážlivosťou a nevrlosťou, že by bola schopná každého roztrhať; v tom stave by nedokázala nič iné.


Človek sa zjednodušene povedané skladá z nižšieho a vyššieho ja. Omraam Mikhael Aivanhov hovorí: "Zlo je veľmi dobre vyzbrojené, má neuveriteľný arzenál, pred ktorým sme bezmocní - je treba v tomto nerovnom boji žiadať Boha, aby sa stal naším spojencom. Mali by sme vedieť, že zlo má toľko zdrojov, znalostí a moci, že ho nikdy nemôžeme premôcť sami. Iba Nebo, čo je božská stránka v nás má k tomu všetky schopnosti, nič mu nechýba, ale kto sme my, aby sme sa odvážili vzdorovať silám zla?" Preto by sme si mali byť vedomí, že nižšie ja v nás nemôžeme zničiť. Len Boh v nás ho môže prinútiť, aby Ho poslúchalo. Nižšie ja sa nemôže nikdy zlepšiť, môže iba zmiznúť a prenechať miesto vyššiemu ja. Tieň je časťou nižšieho ja.


Aivanhov ďalej hovorí: "Ľudia si myslia, že môžu premeniť zlo v dobro, ale to nejde. Buď je zlo alebo dobro. Zlo nie je večné, môže byť dokonca úplne zmenené, transformované, ale to je vecou vesmírnej Inteligencie, kedy sa to stane. Zatiaľ zlo plní svoju prácu tým, že nám dáva lekcie, ale ľudia nerozoznávajú hru vesmírnych síl. Väčšinou si predstavujú, že zlo i dobro musia existovať večne a bojovať proti sebe. Myslia si, že zlo je rovnako mocné ako Boh. Dobro sa nemôže stať zlom, a ani zlo dobrom. Každé z nich si večne uchováva svoju vlastnú prirodzenosť. Ak existuje zlo, je to preto, že mu Boh dal toto právo, keď však povie, aby zmizlo, potom zlo zmizne. Len dobro je večné, zlo je pomíjajúce, ale my ľudia nemáme moc, aby sme ho zničili. Túto moc má len Boh. Preto do seba musíme prijať božské, aby skrz nás pracovalo a prejavovalo sa. Ono má za úlohu nahradiť zlo dobrom. Žiadne cvičenie, metóda nikdy nezlepší naše nižšie ja, pretože jeho korene sú hlboko v podzemnom svete, kde je v spojení s veľmi nízkymi bytosťami a silami, ktoré ho živia, podporujú a inšpirujú. Preto je egocentrické a zlé. Žiadnym úsilím nemôžeme premeniť nižšie ja. Treba len nechať vyššie ja, nech pohltí nižšie ja. Vyššie ja je spojené s Nebom a má svoje korene v jemných oblastiach." Keď nižšie ja zomrie, začne v nás žiť iná bytosť. Naše pravé JA nie je ani nižšie ani vyššie ja. Sme ešte niečím iným. Apoštol Pavol hovorí: "Žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus". Galaťanom 2, 20. Z kresťanského hľadiska je vyšším ja v nás, Kristus v nás. Nikdy nemôžeme sami premeniť svoju nižšiu prirodzenosť. Môžeme vykonať akúkoľvek prácu, vynaložiť mnoho úsilia, neuspejeme. My len môžeme dať svojej božskej prirodzenosti možnosť, aby pohltila a nechala zmiznúť nižšie ja. Mali by sme si byť vedomí, že nižšie ja v nás nemôžeme zničiť. Len Boh v nás ho môže prinútiť, aby Ho poslúchalo. Nižšie ja sa nemôže nikdy zlepšiť, môže iba zmiznúť a prenechať miesto vyššiemu ja.


Rudolf Steiner o sklone ku zlu: "Neexistuje žiadny zločin vo svete, ku ktorému by každý človek nemal vo svojom podvedomí sklon. Či v tom a onom prípade sklon ku zlu vedie k zlému činu, to závisí na úplne iných pomeroch, než od tohoto sklonu."

Neskrýva sa v každom z nás Himmler, Mengele?