Temné bytosti

Ahriman

Ahriman - kresťanský satan. Rudolf Steiner hovorí: "Je to duchovná bytosť najvyššej inteligencie, so sklerotizovanou, skostnatelou postavou, protiklad Lucifera. Ahriman využíva egoistické myslenie človeka. Chce byť majiteľom inteligencie v ľudských hlavách. Ahriman rozdrtí človeka svojou geniálnou logikou. Ahrimanský duch sa nemôže inkarnovať, ale inkorporovať - dočasne môže preniknúť do ľudskej duše a ľudského tela. Keď je vedomie človeka skalené - potom brilantný duch ahrimanskej inteligencie je silnejší než to, čo je v jednotlivcovi. Keď sú vhodné telá, aby mohlo byť podkopané vedomie, potom vystúpi inkorporovaný Ahriman, ktorý môže pôsobiť ako spisovateľ. Spisovateľom je Ahriman a ľudia to zamieňajú s ľudským dielom!" V človeku zosilňuje cieľavedomosť, a urputnú snaživosť zameranú na cieľ za každú cenu. Tak môžu byť práve ľudia úspešní v politickom a spoločenskom živote práve v područí satanskej bytosti, ktorá rozhoduje za nich. David Sulík píše: "Ovplyvňuje myšlienkový svet človeka tým spôsobom, aby človek svet okolo seba, prírodu, Ahriman vesmír vnímal len ako neživú strnulú hmotu, aby nevidel duchovné bytosti za každou rastlinou, za každým prírodným alebo kozmickým javom. Ľuďom vštepuje predstavu, že naozajstným svetom a prírodou je len to, čo sa dá vidieť fyzickým zrakom, čo sa dá fyzický zmerať a zvážiť. Satan je spolupôvodcom filosofického materializmu, ktorý sa stal oficiálnym svetonázorom dnešnej vedy. Ak sa pozrieme na jeho globálnu úlohu vo vývoji ľudstva, tak vidíme, že ľudia museli byť s ním konfrontovaní, aby boli schopní plne využívať a spoznávať fyzický svet, prostredníctvom vedy a techniky. Preto aj tento stupeň je nevyhnutný pre celistvý vývoj ľudského ducha. Jeho vplyv je väčší na západe. Takou modelovou krajinou, doslova centrom satana na Zemi je v súčasnosti USA, ktorá je silno pod jeho vplyvom. Je to krajina ktorej hlavné znaky sú obrovský technický rozmach, honba a vyzdvihovanie peňazí a úspechu, slepý obdiv k materialistickej vede. Amerika si budúcnosť dokáže predstaviť len ako neustále zdokonaľovanie techniky a genetiky, kde geneticky upravení ľudia budú žiť vo veľkých kupolách na Marse a jesť tabletky. To je pre nich znamením pokroku. Týmto pohľadom sú zafarbené aj náboženstva a ideológie pochádzajúce z Ameriky. Amerika je pôvodcom takých exotických materialistických náboženstiev, ktoré neuznávajú dušu a ducha, ale len telo a spasenie si predstavujú ako vytvorenie večného fyzického tela, napr. Jehovisti, Mormoni, Adventisti, Scientologisti atď, ale spadá pod to aj, až náboženské uctievanie mimozemských civilizácii. Tak vzniká akési satanské duchovno, charakteristické pre určitý druh dnes často prezentovanej pop-ezoteriky, kde ľudia si jednoducho nedokážu predstaviť evolúciu ľudstva ako periodický jav, kde jednotlivé anjelské hierarchie v priebehu miliónov rokov sa podieľajú na vytváraní fyzických a duševných tiel ľudí tak, aby vo vhodnom momente boli najrozvinutejšie schránky schopné prijať zárodky ducha, ale vytvárajú si v podstate materialistické predstavy, že všetko ľudstvo a rasy vznikli ako genetické experimenty nejakých mimozemských civilizácii. Satan je tak aj inšpirátorom UFO náboženstva."


Lucifer

Lucifer - kresťanský diabol pôsobí tak, že uznáva len duchovnosť a hmotu má za niečo podradné. Rudolf Steiner hovorí: "Lucifer je duchovná bytosť mimozemského svetla, nádherná bytosť. Pre ich vplyv je typické fanatické snívanie a blúznenie mimo realitu. Lucifer ( Svetlonos–Zornička) je monumentálna svetelná bytosť, nositeľ svetla." Jeho poľom pôsobnosti je všeobecná astralita ľudstva, svet túžob, pocitov, vášní a chcenia. Oproti Satanovi, ktorý pôsobí na človeka akoby z vonka, Lucifer sa prejavuje z vnútra, z duše človeka, ako spaľujúca túžba a vášeň. Pôsobí na astrálne telo človeka a ťahá ho von smerom k duchovným svetom. Odtrháva astralitu človeka od Zeme, tak aby nemusela mať nič do činenia s hmotou. Hmotu totiž považuje za máju, za niečo menejcenné. Podľa Lucifera najlepšie by bolo pre človeka sa vôbec nevteľovať, ideálom je pre neho nevyvinutý zárodok, ktorý sa ako v sladkom spánku nevedomia vznáša kdesi v duchovnej ríši. Lucifer je duch minulosti, stále núti obracať zrak človeka k detskému veku ľudstva, veku nevinnosti, ale aj nezrelosti. Väčší vplyv má na východe. Lucifer tak vo väčšej Lucifer alebo menšej miere zafarbuje charakter východných náboženstiev. Hinduizmus a budhizmus sú príkladmi takýchto náboženstiev, kde uctievaní sú svätci a jogíni, ktorí sa v samote venujú meditáciám, alebo asketickému životu v snahe vymaniť sa z utrpenia na Zemi. Zem je ponímaná nie ako miesto ktoré treba zveľaďovať, ale ako miesto utrpenia a kolotoč reikarnácií je braný ako nutné zlo. Úctu si zasluhuje všetko duchovné a ako zrkadlový protiklad Ameriky sú ideálom nie peniaze, nie praktickosť, nie kariéra, ale chudoba, askéza, duchovnosť nezávislosť od všetkého hmotného aj duševného. Hmotný svet si nezasluhuje snahu o nejaké zlepšenia, čo vidno aj na pasívnom prístupe k práci a organizácii sociálneho života, ľahostajnosti k vonkajšiemu svetu, čo vedie k zjavnej vonkajšej chudobe a zaostalosti (India, Bangladéš). Svet ako celok takto môžeme pozorovať z duchovného hľadiska ako jeden organizmus, kde jeden pól je Amerika a druhým Ázia a stred ako vyváženie týchto extrémov sa nachádza v Európe. Preto Európa a špeciálne stredná Európa je tým miestom kde dochádza k vyváženiu týchto dvoch síl v harmónii. Účelom duchovného vývoja človeka je nie potlačiť Satana alebo Lucifera, oni sú dve strany váh, ale postaviť sa do stredu medzi nich a zjednať silou svojho JA medzi nimi rovnováhu. Východné náboženstva potláčajú Satana, čím dochádza k vyzdvihovaniu Lucifera. Keď to zhrnieme tak môžeme tvrdiť že osudom človeka je balansovať, vyvažovať tieto dva póly. Účelom je nie zatracovať jeden stav, alebo druhý, ale nájsť rovnovážny stav medzi nimi. Lucifer priniesol človeku možnosť rozvíjať vo svojom vedomí slobodnú činnosť, zároveň však i možnosť omylu a zla. Vyvoláva vášne a omyly.

Steiner hovorí: "Ahrimanské a luciferské bytosti majú svoju úlohu vo svetovom poriadku. Nie je možné ich odstrániť. Správne je ak sú v rovnováhe vo svojich podnetoch na človeka a na iné bytosti. Správne pôsobenie určitého druhu síl alebo bytostí nezjednáme tak, že ich odstránime, ale tým, že si k nim vytvoríme správny vzťah. Aj keď sa tieto bytosti vo svojom pôsobení určitým spôsobom stavajú proti všeobecnému svetovému poriadku, nemali by sme ich označiť preto za zlé a škodlivé bytosti. Ahrimanské a luciferské bytosti vedú vo vesmíre boj o bytosť človeka. Oheň je dobrý, keď pôsobí za dobrých okolností, je zlý, ak pôsobí za zlých okolností, sám o sebe nie je ani dobrý ani zlý. Tak je tomu aj s temnými bytosťami. Účinky duchovných temných bytostí môžeme označovať ako dobré a zlé, nie samotné bytosti."


Asura

Steiner ich označuje ako duchov egoizmu. Asura Zvádzajú k zavrhnutiahodnému egoizmu. Všetko zlé má svoju silu od týchto duchovných bytostí. Nepriateľské mocnosti temnoty. Asurovia sú vyvinutejšími bytosťami ako luciferské a ahrimanské mocnosti. Ich pôsobenie nastalo až v novoveku. Asurovia začali pôsobiť na dušu človeka až vtedy, keď začal rozvíjať vedomé, samostatné ja. Pristupujú s nenávisťou proti vývoju ľudského Ja, na ktorom môžu spôsobiť nevratné zmeny a poškodiť ho.


Sorat - 666

Sorat je bytosťou, ktorá nepatrí k nášmu vývoju - nepochádza z vývoja ľudstva. Pôsobí však skrz Lucifera, Ahrimana a Asura. Sorat je bytosťou pôsobiacou za číslom 666, antikristom. Je slnečný démon, nepriateľský princíp Baránkov, ktorý pôsobí v zlých silách ľudí. Toto číslo 666 sa vždy písalo tajuplným spôsobom. V mystériách v ktorých autor Apokalypsy obdržal zasvätenie, sa písalo 400 200 6 60. Číslo 666 je tak skryté. Malo zostať uchované ako tajomstvo tým, že tu bolo vložené 200 a všetko prehodené, čím bol vytvorený tajomný závoj. V písme zasvätencov je istá zásada, ktorá spočíva v tom, vyjadrovať písmená príslušnými číslami. V 19. st. chceli určití ľudia odhaliť tajomstvo čísla 666. Len si nepresne osvojili to, čomu bolo ezoterne vyučované po celé veky. Videli, že keď sa dosadia za tieto čísla hebrejské písmená, výjde slovo "Nero". Usúdili teda, že 666 znamená "Nero". Lenže číslo 666 sa musí najskôr napísať ako 400+200+6+60, potom výjde to, o čo ide. Potom sa napíše 400 ako hebrejské thav, 200 ako reš, 6 ako wau a 60 ako sámech. Tieto 4 písmená vyjadrujú tieto 4 čísla. Tu si môžeme predstaviť, čo vlastne znamená číslo 666. Znamená princíp, ktorý vedie človeka k úplnému zatvrdnutiu vo vonkajšom fyzickom živote, takže človek odmieta to, čo ho činí schopným, aby odložil svoju nižšiu prirodzenosť a povzniesol sa k vyššiemu bytiu. Týmito štyrmi písmenami sú vyjadrené štyri základy, ktoré boli človeku dané ako telo fyzické, éterické, astrálne a nižšie ja, než sa toto ja pozdvihne na vyšší stupeň - tomu sa hovorí duchovné znovuzrodenie, osvietenie, spása. A teraz si to môžeme prečítať. Číta sa to samozrejme obrátene. Preto môže apokalyptik povedať: "Tu je múdrosť!" Lebo v tom je múdrosť: "Kto tomu rozumie, uvažuj o čísle 666!". A teraz si to prečítame. Číta sa to samozrejme obrátene (sprava doľava).

   400     200      6       60 
   thav     reš      wau      sámech 
   t      r              s   

K tomu ešte doplníme samohlásky, a potom máme "Sorat." Sorat je meno slnečného démona, protivníka Baránkovho. A každá takáto bytosť sa označovala nielen jej menom, ale tiež určitým znamením, symbolom. Sorat mal toto znamenie:

Symbol Sorata

Silná čiara, zahnutá naspäť a vpredu má dva zahnuté rohy.


Ľudstvo sa dnes nachádza na rozcestí: buď sa vedome obráti k duchu, alebo sa bude prepadať do podľudskosti manipulovaného, temného vedomia. Dve prvé šelmy Zjavenia Jána, Lucifer a Ahriman umožňujú tretej najhroznejšej šelme s dvomi rohmi, aby sa zmocnila tých, ktorí sa poddali prvým dvom. Soratovi nejde o podrobenie, ale o zničenie ľudského Ja. Mnoho súčasných udalostí v našom svete ukazuje činy, ktoré smerujú nielen k prospechu či k ovládnutiu iných, ale k samoúčelnému ničeniu. Vziať znamenie šelmy na svoje čelo znamená stratu ľudskosti, ľudského Ja, ktoré je potom temným Ne-Ja. Proti tejto šelme pomôže len láska, pochopenie iných, nasledovanie Krista.

V Zjavení Jána sa píše: "Potom som videl inú šelmu vystupujúcu zo zeme, a mala dva rohy ako Baránok." Sú to ony dva rohy načrtnuté vyššie. V mysterijnej reči bolo bežným zvykom, užívať slová mnohoznačne, aby sa nezasväteným sťažovalo pochopenie veci. Čo tu apokalyptik popisuje slovami: "Mala dva rohy ako Baránok", to je znamením slnečného démona, ktoré sa v mysterijnej reči vyjadruje slovom "Sorat". Keď dosadíme miesto jednotlivých písmen ich číselnú hodnotu, je toto znamenie vyjadrené štyrmi číslami: 400+200+6+60. Tieto čísla podávajú číslo 666 veľmi zastrene. Ľudia sami nemôžu byť protivníkmi Krista. Týmto protivníkom je slnečné démonium: "Sorat", ktorý sa môže priblížiť k človeku a strhnúť ho s veškerou silou do priepasti. K ľuďom sa blíži bytosť, ktorá má obrovskú moc! Je písané - ten, kto má rozum, nech premýšľa o čísle šelmy! Lebo práve tým, že sa človek stal človekom, to znamená bol nadaný rozumovým ja, tým môže prepadnúť zvieraťu 666. Číslo zvieraťa je totiž číslom človeka. A že je číslom človeka, to nemôže nahliadnuť nikto iný než ten, kto má rozum. Je to číslo onoho človeka, ktorý sa nechal zviesť svojim rozumom! Dnes najviac ohrození Soratom sú tí, ktorí vedome usmrcujú život spôsobovaním bolesti a v tomto spôsobovaní bolesti pociťujú určitú rozkoš.

František Bardon píše: "V slnečnej a marsovskej sfére sú negatívne inteligencie najnebezpečnejšie, aké naše kozmické poradie má. K ich rozsahu patrí vražda, lúpež, požiary, zničenie atď."


Čierna mágia

Antroposofia spomína čiernu mágiu v súvislosti s mesačnými silami s ktorými mágovia pracujú. "Tým, že s nimi mág pracuje sa dostáva do spojenia s elementárnymi bytosťami. Človek sa používaním týchto mesačných síl dostáva do oblasti, kde sú elementárne bytosti, ktoré vstúpili do služby mesačných síl, pripravené k styku s ľuďmi. Čierna mágia A tu potom vznikajú centrá čiernej mágie, kde mágovia spolupracujú s mesačnými silami, s duchmi, ktorí sa postavili do služieb zlých síl mesačných. Tým, že sa v posledných stáročiach veľa pracovalo týmto smerom, bola v Zemi vytvorená nebezpečná atmosféra. A táto nebezpečná atmosféra je tu. Okolo sa to hemží a víri mnohými takýmito silami, vychádzajúcimi zo spojenia ľudskej činnosti s mesačnými igredienciami a s mesačnou dynamikou, zo spojenia s elementárnymi bytosťami, ktoré stoja v službách neprístojných mesačných síl."