Pôvod zla

Sú rôzne náhľady na pôvod zla. Omraam Mikhael Aivanhov o pôvode zla hovorí: "Existuje večný Princíp, ktorý je zdrojom všetkých stvorení. A keď tento večný Princíp dal Elohimom za úlohu vytvoriť - všímajme si tu len Zem - Zem, bolo nevyhnutné, aby sa tu a tam nachádzali nejaké pozostatky, elementy, ktoré by neboli ani usporiadané, ani použité a ktoré by narúšali harmóniu celku. Tieto materiály, energie, ktoré pre Stvoriteľa alebo pre Archanjelov nepredstavujú zlo, sú pre ľudí, ktorí nevedia ako ich používať, škodlivé. V každom dome je aj miesto pre odpad. Keď bola stvorená Zem, bolo potrebné niekde zhromaždiť nevyužité materiály. Preto má i Zem svoje odpadkové koše, je to Omraam Mikhael Aivanhov temný kužel, ktorý sa nachádza za ňou, jej tieň. Svet temnôt uchováva odpadkové koše, do ktorých sa zbierajú nečistoty. Prečo existujú bytosti, ktoré v tejto oblasti hľadajú šťastie? Rovnako ako existujú chudobní ľudia, ktorí musia hľadať v popolniciach zbytky potravín či staré topánky, rovnako tak existujú v psychickom svete chudáci, ktorí nemajú možnosť jesť hore, v reštauráciách u Anjelov, u Boha. Nemajú dosť peňazí (týmito peniazmi sú samozrejme myslené kvality a cnosti), aby si mohli nakupovať čistú a svetelnú potravu a musia chodiť jesť do pekelných reštaurácií, kde sa nachádzajú všetky nečistoty a padnuté bytosti. V tejto oblasti zla, neorganizovaných síl môžeme ale tiež nájsť mnoho dobrých vecí. Keby sme dokázali pracovať tak, ako Zem transformuje všetky nečistoty, vybrali by sme z tejto oblasti sily, ktorými by sa mohli živiť i Anjeli. Veď ľuďom sa podarilo vynájsť chemické procesy i k dezinfikovaniu znečistenej vody. Dobro je večný, tvorivý, všemocný princíp, je to sám Boh, aj keď sa Boh v skutočnosti nachádza nad dobrom. V kabale je dobro a zlo predstavené ako dva prejavy jednej sily, ktorá je im nadradená. Dobro je manifestáciou Boha a zlo je odpadom dobra, niečím, čo nemohlo nájsť svoje miesto vo vesmírnej harmónii. Zlo teda nemožno prirovnávať k dobru. Nemá večnosť, moc, bohatstvo, aké má dobro. Zlo je to, čo zostáva, keď všetko dobro bolo vylúhované. Je teda zákonité, že tam, kde je dobro, je tiež zlo, pretože zlo je to, čo zostáva z dobra. Zlo nemôže existovať samo o sebe, nemá nezávislú existenciu, závisí na dobre, je z neho zrodené, dobro ho stvorilo. Dobro nie je ešte Bohom, je jeho prejavom, ale nie je to Boh. Boh sa nachádza nad dobrom a zlom. Dobro a zlo sú bratom a sestrou, ale nie sú otcom."


Z hľadiska kabaly Halevi píše: "Pôvod zla leží v oddelení berijatického sveta od Acilut. Tu opúšťajú stvorené bytosti prítomnosť Božiu, a tým začína nedokonalosť. Táto nedokonalosť vzrastá, čím je stvorenie ďalej od sveta dokonalého, od priameho svetla EJN SOF. Z'ev ben Shimon Halevi Ďalším dôsledkom oddelenia je, že zlo má stále pevnejšiu pôdu s každým uskutočneným nižším svetom, pretože jeho obyvateľov púta stále väčší počet zákonov a väčšia spletitosť. Existujú dva rozdielne druhy zla: jedno je kozmické a slúži nutnej mechanickej funkcii vylučovania odpadu, druhé zlo je vedomé a je nazerané ako skúšobný fenomén alebo uplatňovanie svojvôle. Zlo začína stvorením. Korení v prvom oddelení od nemenného a večného."


Rudolf Steiner osvetľuje príčinu existencie temných bytostí: "Bytosti, ktoré sa správne vyvíjajú, sú pre určité úlohy v kozme veľmi málo vhodné. Na ich miesto musia nastúpiť pre tieto úlohy iné bytosti, o ktorých by sme mohli povedať, že zostali vo vývoji pozadu, pretože sa ďalšieho vývoja zriekli. Preto, aby bol nastolený úplný poriadok, celá zákonitosť pozemského vývoja - tak sú povolaní k úlohám i bytosti, ktoré sa neprejavujú svetlom, ale temnotou. V istom zmysle bolo zastavenie sa vo vývoji bytostí, ktorých činnosť nám priniesla a prináša veľa nepríjemností, obeťou. Oneskorili sa vo vývoji, aby nám mohli prepožičiavať určité vlastnosti, ale aj možnosť omylu a zla, čím sme však aj dostali možnosť sa dostať nad tento omyl a zlo. Na druhej strane tým, že nejdú s vývojom klesnú a stávajú sa tými najhoršími." Aj v tom, čo by sme mohli nazvať pôvodom zla, vykonávajú tieto bytosti len vôľu Božstva. Tým, že sa činia služobníkmi zla, vykonávajú len vôľu Božstva, ktoré chce okľukou cez zlo vyvinúť silné dobro. Keďže vyššie bytosti nie sú slobodné, vykonávajú vôľu Božstva. Človeku bola daná možnosť rozvinúť slobodnú vôľu a to je možné len vo svete, kde sme nútení si vyberať minimálne medzi dvoma alternatívami - dobrom a zlom. Ďalej hovorí: "Človek sa stáva silným, pokiaľ musí namáhať svoje svaly. A práve tak musí dobro, pokiaľ sa má vystupňovať v svätosť, prekonať zlo, ktoré sa mu stavia do cesty. Zlo má za úlohu priviesť ľudstvo na vyšší stupeň." Pre dobro ľudstva boli isté sily odvelené. Tieto sily neboli najskôr zlé, obetovali sa tým, že sa postavili vývoju do cesty ako prekážky. Môžeme ich nazývať božstvami prekážok, ktoré boli vývojovej dráhe postavené do cesty. Tieto bytosti boli podporovateľmi ľudského vývoja tým, že pôsobili proti normálnemu vývoju. Ale boli vlastne výrobcami zla, pretože išli proti prúdu a tým vznikalo časom zlo.