Manifestácia zla v 20. storočí

Prvá svetová vojna

V 20. storočí sa prejavili extrémne ničivé sily, ktoré vyvolali erupciu zla po celom svete. (Text tejto sekcie je voľným prekladom z knihy Brány meonu od Jozefa Kariku.) 28. júna 1914 bol spáchaný atentát na rakúsko-uhorského následníka Františka Ferdinanda. S atentátom súvisela organizácia Čierna ruka. Čierna ruka je temným saturnským symbolom a patrí k satanským a najrúhavejším znameniam vôbec. Tento atentát spustil dovtedy najväčší vojenský konflikt. Pravdepodobne ak by sa tento atentát nestal, niečo iné by spustilo vojenskú mašinériu. Ako keby vojna visela vo vzduchu. Dodnes nie je jasné kto je za Veľkú vojnu zodpovedný a prečo vlastne vypukla v tak obrovskom rozsahu. Behom dvoch týždňov sa lokálna balkánska kríza zmenila v celosvetový konflikt. Bolo by prehnané tvrdiť, že sarajevský atentát bol priamou príčinou vojny v rokoch 1914 - 1918. V iných a za normálnych okolností by táto udalosť nemohla vyvolať tak veľké následky. Podľa okultného poznania v astrálnom svete bola vojna už dávno. A časom sa astrálne deje prejavia v hmotnom svete. Podľa náuky o duchoch času sa vláda duchov času mení v určitých časových úsekoch. Podľa nej od r. 1917 do r. 1989 mal vládnuť Mars.

Ešte si pripomeňme slová Gustava Meyrinka: "V ruských a ázijských okultistických školách nepanuje žiadna pochybnosť o tom, že všetky tie strašné udalosti od r. 1914 nie sú dielom ľudí, ale je treba ich pripisovať vplyvom istých - neškolenému oku priemerného človeka neviditeľných - démonických bytostí".


Nacizmus

V roku 1935 napísal Adolf Hitler báseň:

V nevľúdnych nociach často chodím
Na tichú lúčku k Wotanovmu dubu
Nadviazať spojenectvo s mocnosťami temna
Čarovným kúzlom svojím runový nápis tvorí Luna
A všetci čo cez deň plní nestydatosti sú
Magickou formulou malí sa stávajú!

Hitler čerpal svoje rozhodnutia z vnútorného inšpiratívneho zdroja, pričom boli často v rozpore s návrhmi generálov, ale až do r. 1942 sa ukazovali ako správnejšie. Albert Speer, architekt a minister výzbroje Tretej ríše vo svojej norimberskej výpovedi o zmenách Hitlerových pracovných metód behom vojny povedal: "Zatiaľčo predtým ho sústavne napadali neustále úplne nové postupy, ktorými sa dostával zo zdanlivo slepých uličiek, od r. 1942 ho tento dar úplne opustil." Sám Hitler svoj postup pri rozhodovaní vyjadril slovami: "Keď začne hovoriť vnútorný hlas, vtedy viem, nadišiel čas a začínam jednať".. Adolf Hitler Keď sa po r. 1942 vnútorný hlas odmlčal, viedlo to k sérii jeho katastrofálnych rozkazov a nesprávnych rozhodnutí. Najvyššou schopnosťou vodcov tohto druhu je schopnosť nielen interného prepínania máp realít, preskupovania vlastného vnímania sveta, ale i možnosť rozšíriť toto prepínanie na celé masy, dokázať formovať nielen svoju, ale i národnú, prípadne svetovú realitu. Zatiaľčo do r. 1942 sa takéto pôsobenie Hitlerovi vo veľkej miere darilo a desiatky miliónov jeho stúpencov sa nachádzali akoby v inom svete alebo v sne, čím viac sa blížil koniec vojny, tým viac Nemcov a ich spojencov precitalo ako zo sna do hrozivej skutočnosti. V konečnom štádiu zostali v inej realite už len jeho najvernejší a on sám. Konrad Heiden o Hitlerovi na základe vlastných pozorovaní v r. 1935 napísal: "Človek Adolf Hitler na spôsob média vytvoril ohromným vzopätím vôle druhého Hitlera. V kľude je tento druhý, aby som tak povedal, zalezený do normálneho Hitlera. V okamžikoch vzrušenia z neho potom vystupuje a zakrýva ho svojou maskou v nadživotnej veľkosti. Človek by mohol rozlišovať medzi týmito dvomi osobnosťami - Hitlerom a Vodcom. Vodca má všetky vlastnosti, ktoré možno posilniť napätím vôle. Jeho energia je veľká, rozhodnutia sú rýchle, k cudzej i vlastnej bolesti je tvrdý. Ale tento vodca žije len krátku dobu. Potom opäť zmizne a pred nami sa objaví ľudský obraz: Adolf Hitler.".

Americkí psychológovia tiež potvrdzujú: "Keď skúmate Hitlerove vzorce chovania, ako ich popisujú blízki spolupracovníci, zmocní sa vás pocit, že sa nejedná o jednu osobu, ale že dve osoby obývajú jedno telo, v ktorom sa stále striedajú. Jedna je veľmi mierna, sentimentálna a nerozhodná individualita, ktorá má málo podnikavosti a nechce nič viac, než sa baviť, robiť príjemné veci. Druhá individualita je pravý protiklad: tvrdá, rozhodná, s temer neobmedzeným zdrojom energie, ktorá vie, čo chce, a je pripravená dosiahnuť cieľ za každú cenu. Je to ten prvý Hitler, ktorý oplakáva svojho kanárika, zatiaľčo druhý kričí pri verejnom prejave: "Budú padať hlavy".

Pokiaľ nepochopíme hlbšie súvislosti tejto duality, ťažko pochopíme jeho činy. Ale k úplnému rozdvojeniu osobnosti ešte neprišlo. V takomto prípade by sme očakávali, že sa obidve osoby budú nekontrolovane striedať. To však nie je Hitlerov prípad, ten dokáže nastúpiť do role viac-menej vedome, pod kontrolou vôle. Prinajmenšom je schopný, keď to okolnosti vyžadujú, vyvolať osobu Vodcu. To je to, čo robí pri temer každom prejave. V Hitlerovom správaní sú viditeľné znaky absencie centralizujúceho a jednotiaceho osobnostného prvku. Heiden to približuje slovami: "Náznaky nevyrovnanosti boli nápadné kritickým pozorovateľom - neprirodzené striedanie temer kamenného sebaovládania a výbušného hnevu, kŕčovitý krok pri prehliadkach a akoby omámená rozvrátená chôdza doma po záhrade. Dokáže plakať, kedy chce, i smiať sa, kedy chce, dokáže si hrať na dojatého a vyrábať výbuchy hnevu."

Zdvojené SS, ktoré nachádzame i v mene posla Nového aeonu Aiwassa je tvorené zdvojenou runou Sig, ktorej význam je Slnko. Germánska Sig je nem. Sieg - víťazstvo, je to runa víťazstva svetla, slnečnej sily, zapaľujúceho blesku. Je runou bojovníka, víťaza. Číselná hodnota Sig - runy je 11. "Mojím číslom je 11, ako všetky čísla tých, ktorí patria k nám." deklaruje Nuit v Knihe zákona. Prečo sa táto runa slnečnej sily stala zástavou šírenia teroru slnečného démona Sorata? Každá runa má svoje démonium a človek egoistický, nízkych myšlienok sa ľahko vydáva nebezpečiu, že prepadne tomuto démoniu. Bol Hitler bábkou v rukách Sorata?

Historikovi, spisovateľovi a novinárovi Fritzovi Gerlichovi, ktorý po osobnom stretnutí s Hitlerom usiloval o zastavenie jeho nástupu k moci a neskoršie zahynul v koncentračnom tábore (podľa vlastného vyjadrenia sa Hitlerovi pozeral do očí a to, čo uvidel, bolo príšerné), sú pripisované slová o povahe Hitlerovej osoby: "Prenikol do nás. Nie je to človek. Študoval ľudí, aby vyzeral ako človek. Ale jediné, čo našiel, je náš strach a nenávisť. A teraz sa všetci ženieme za obludou, od ktorej by sme mali utekať." Gregor Strasser v dobe svojej spolupráce s Hitlerom prichádza k záveru: "Hitler sa vyznačuje čímsi akoby z iného sveta. Hitler žije bez akéhokoľvek puta k nejakej ľudskej bytosti." V priebehu norimberského procesu, odpovedal Speer na otázku ohľadne tajomstva Hitlerovej sugestívnej moci: "Za svojej činnosti architekta som si všimol, že akokoľvek dlhé zotrvanie v jeho prítomnosti u mňa vyvoláva únavu, vyčerpanie a pocit prázdnoty. Schopnosť samostatnej práce bola paralyzovaná." Bol Hitler individuom ovládnutym démonickým komplexom Sorata? Sorat rozkladá jadro ľudskej osobnosti - Ja. Meyrink približuje povahu jeho služobníkov:"Chcú zničiť večné vedomie individuality, čo je najvyšší statok, ku ktorému môže človek dospieť. Učia síce záhube, ale dobre poznajú moc pravdy, a preto všetky slová, ktoré volia, sú pravdivé, ale každá veta z nich zostavená je lož." Štyri ženy okolo Hitlera spáchali samovraždu - Eva Braunová, Renata Müllerová, Geli Raubalová a Adeline Mitfordová. Jeden zo známych výrokov Hitlera hovorí: "Poženiem to až na samotný okraj priepasti". Speer o jeho plánoch s nemeckým ľudom sa vyjadril: "Pokúšal sa vrhnúť ho do priepasti." Nacisti oživili charakteristický prvok starovekého sveta - znovuzrodením fenoménu otrokárstva. Podobne ako v stalinistickom Rusku cestou GULAGu, i v Tretej ríši bolo na prácu v koncentračných táboroch nazhromaždených milióny otrokov, ktorých doslova vražedné vykorisťovanie dalo vzniknúť obrovskému hospodárskemu impériu.

Hitler prežil prinajmenšom 42 pokusov o atentát, pričom toto číslo vypovedá len o riadne zdokumentovaných prípadoch. Odhaduje sa, že ich počet je vyšší. Pri sledovaní priebehu týchto pokusov a zarážajúcich zhôd okolností, ktoré často zabránili úspešnému prevedeniu atentátu, sa zmocňuje i skeptického pozorovateľa zvláštne tušenie vyššej moci stojacej za týmto dianím. Napr. si spomeňme na neúspešného atentátnika, ktorému sa behom jedného vystúpenia v berlínskom Paláci športu podarilo nepozorovane umiestniť bombu na rečnícku tribúnu, presne na miesto, kde Hitler predniesol dlhý prejav. Ešte predtým, než stihol bombu odistiť, musel ísť na toaletu. Tam sa však neúmyselne zatvoril a až do konca vystúpenia sa nemohol dostať von. Oveľa tajomnejší je neúspešný pokus armádnych dôstojníkov, pri ktorom bomba umiestnená Clausom von Stauffenbergom vybuchla len dva metre od Hitlera. Navzdory tomu, že bola miestnosť úplne zdemolovaná, Hitler vyviazol takmer bez zranení. Na pravom lakti mal menšiu krvnú podliatinu, na ľavej ruke drobné odreniny kože, a aj keď mu praskli obidva ušné bubienky, mal len dočasné problémy so sluchom. Najhoršie boli zranenia jeho nôh kam mu vnikli drevené úlomky. Hitler ešte v ten deň privítal osobne Mussoliniho. Bomba vybuchla o 12:44 hodín a Hitler bol chvíľu považovaný za mŕtveho. O 14:30 hodín sa takmer zotavený stretol s Mussolinim. V súvislosti s atentátom Joseph Goebbels, minister pre propagandu vyhlásil: "Führera chráni božská ruka." Akoby nad ním stála nejaká vyššia moc, ktorá ho chránila.

Známy je Hitlerov výrok z r. 1938: "Nikdy sa nedozviete moje skutočné zámery. Ani moji najbližší spolupracovníci, ktorí sú presvedčení, že ich poznajú, ich nikdy neodhalia." Jeho ďalším obľúbeným citátom bolo: "Vojna je otcom všetkého." V oficiálnom prejave na zjazde NSDAP v r. 1938 hovorí: "Náš kult znie výhradne: pestovanie a rozvíjanie prírodného, a tým tiež božieho zámyslu." Vyhlásil: "Bol som vybraný božou prozreteľnosťou, aby som splnil dejinnú úlohu a ja ju splním." Spomeňme ešte Hitlerovo poetické vyznanie, že chodí utvárať spojenectvo s mocnosťami temna, jeho prehlásenie: "Aby bolo vyhladené zlo židovstva, majú byť Nemci ochotní spolčiť sa i s diablom"., alebo "Nacionálno socialistická teória spočíva vo využití všetkých síl, nech už prichádzajú odkiaľkoľvek." Obľúbeným slovom vodcu SS Heinricha Himmlera bolo - "Bez milosti." Heinrich Himmler V rámci svojich teórií rozvoja árijskej rasy plánoval vyhladiť 30 miliónov Rusov. Skrze neho preniklo na svet zlo možno ešte priepastnejšie ako zlo Hitlerovo. Ukážkou pôsobenia zla boli zverstvá jednotiek SS a vyhladzovacích táborov, ktorých výstavbu i chod projektoval práve Himmler. Náplňou čiernej práce jednotiek SS bola v prvej rade vyhladzovacia činnosť. Skrze SS vybuchla erupcia démonických síl. Vrchný veliteľ SS na západnej Ukrajine Friedrich Jeckeln vymyslel a s úspechom uplatňoval efektívnu metódu hromadného zabíjania (neskôr značne rozšírenú), ktorú nazval Sardinenpackung (balenie sardiniek). Obete si museli ľahnúť tvárou k zemi jedna vedľa druhej a boli zastrelené do hlavy. Potom vrahovia donútili ďalšie osoby položiť sa na krvácajúce mŕtvoly a vytvoriť novú vrstvu. V snahe zaplniť čo najefektívnejšie jamu vrahovia úplne ignorovali strach a hrôzu svojich obetí. Vraždili i deti. Do konca vojny bolo v rámci nacistickej vyhladzovacej politiky zavraždených asi 1,5 milióna detí. Bolo zvykom mučiť a upaľovať. Súčasníci tohto démonického besnenia postrehli neľudskú, cudziu inteligenciu a povahu (duchov IGIGI), stojacich v pozadí činnosti oddielov SS. Očití svedkovia ukrutností vykonaných oddielmi SS na Slovensku, vo vtedajšej tlači z r. 1945 vyzývajú: "musí sa oznámiť celému svetu, že to neboli ľudia, kto to tu spáchal." Nacisti sa nechávali inšpirovať v mnohom ruskými postupmi. Metódy, ktoré vypracoval Lenin a systematizoval Stalin pripomínajú nacistické metódy. V tomto ohľade sa Rudolf Höss, poverený vybudovaním tábora v Osvienčimi a neskoršie jeho veliteľ, vyjadril výstižne: "Velenie bezpečnosti doručilo veliteľom táborov podrobnú dokumentáciu o ruských koncentračných táboroch." Zdôrazňovala sa v nich najviac skutočnosť, že Rusi vyhladzovali celé populácie tým, že ich používali na nútené práce. Znakom špeciálnych oddielov SS bol tradičný saturnský symbol - lebka. Guido Knopp o Himmlerovi hovorí: "Jeho cieľom bolo vychovať chladného a obetavého surovca." Hitler a Himmler Svojim mužom kázal statočnosť a mravnosť s rozkazmi k násiliu a masovému vraždeniu. Krutosť ako cnosť, bezcitnú vraždu ako silu. Ešte i dnes môžeme pocítiť neľudskosť pri čítaní Himmlerovho proslovu z r. 1943 veliteľom družstiev SS. Z neho možno získať predstavu o nesmiernej zvrátenosti tohto zla, keď ho postavíme naviac do vzťahu s faktami, že Himmler bol inak považovaný za veľmi láskavého človeka, za ktorého ho označovala jeho dcéra Gudrun. Udeľoval rôzne zdravotné rady svojmu okoliu, bol nadšený pre buddhistické idey: "Musíme byť slušní, čestní, verní a priateľskí voči príslušníkom našej vlastnej krvi, ale inak voči nikomu. Ako sa vedie Rusom, Čechom, to je mi úplne jedno. Či žijú iné národy v blahobyte alebo zomierajú hladom, ma zaujíma len do tej miery, či ich potrebujeme ako otrokov pre našu kultúru, inak ma to nezaujíma ani trochu. Keď pri budovaní protitankového priekopu zahynie 10 000 ruských žien, ma zaujíma len potiaľ, či je priekop hotový pre Nemecko. My Nemci, ktorí ako jediní na svete máme správny postoj k zvieratám, zaujmeme správny postoj tiež k týmto ľudským zvieratám, lebo je zločinom voči našej vlastnej krvi robiť si o ne starosti." Práve aspekt neľudskosti, s akou Himmler a jeho verní pristupovali k vyhladzovaniu miliónov obetí, bol pre vyšetrovateľov v Norimbergu i neskorších historikov najviac strašný. Počas norimberského procesu sa dalo podľa psychológov vyčítať z reakcií obvinených nacistov, že akoby sa prebudili behom procesu do bežnej reality, pričom svoju angažovanosť vo veciach Tretej ríše vnímali len nejasným, snovým spôsobom. Albert Speer počas procesu potvrdzuje: "Ani Hitler, ani ľudia okolo neho nevedeli nič o tom, aký je život v okolitom svete, pretože sa od skutočnosti úplne odtrhli." Speer pri svojom popise účinku, aký na neho mala prvá Hitlerova reč, ktorej bol svedkom, hovorí ako bol pohnutý do vytrženia, cítil sa akoby opitý alebo ako sa nachádzal v zmenenom stave vedomia a potreboval sa ísť prejsť do okolitých lesov Berlína, aby absorvoval, čo sa mu stalo. Popisoval zážitok transcedencie, extatický stav, v ktorom sa človek cíti mimo seba samého, zmätený vyššou silou, ktorú môže alebo nemusí spájať s najvyššími duchovnými princípmi. Od toho dňa patril Hitlerovi a zdieľal s ním jeho sféru všemohúcnosti a sily, takže celú nacistickú éru popisoval ako snovú. Esesáci neboli kriminálnici, sadisti. Boli to vzdelaní ľudia svojej doby. Výsledky inteligenčných testov vykonaných v Norimbergu dokazujú vysoko nadpriemernú inteligenciu mnohých nacistických vodcov. Možno časť mala sadistické sklony, ale väčšina určite nie. Ako keby sa dostali pod vplyv nejakej temnej moci, ktorá ich ovládla a oni konali to, čo by v normálnom ľudskom stave vedomia konať nemohli. Nacistickí vodcovia, vykonávatelia a z veľkej miery i civilné obyvateľstvo sa pod vplyvom démona, ktorý ich masovo posadol nachádzali v celkom inej mape reality nez zbytok západného civilizovaného sveta, v mape, v rámci ktorej bolo ich konanie úplne jasné, opodstatnené a logické. Pri pohľade zvonka však vykazovalo znaky šialenosti, nevysvetliteľnej zvrátenosti. Filosofovia, sociológovia, nevedia vysvetliť prečo holocaust? Je nepochopiteľný pre západnú civilizáciu. SS bolo chápané ako očistná sila, ktorá našla svoj výraz v symbolike svätého grálu. Hasler interpretuje ornament čierneho Slnka, dominujúci v centrálnom sále Wewelsburgu, takto: "Čierne Slnko bolo podľa toho svätým grálom SS a čierne svetlo otvorením, zasvätením symboliky pre novú, začínajúcu epochu."

Čierne Slnko

Motív čierneho Slnka z Wevelsburgu

Nacisti využívali biologický odpad, napr. kože na kabelky atď. Chápanie ľudského rozumu presahujú i pokusy na väzňoch, ktoré neboli len záležitosťou neslávne známeho doktora Mengeleho. Praktikovalo ich približne 350 doktorov SS v mnohých táboroch. Pri pokusoch spojených s odoberaním častí tiel - napr. kusy holennej kosti, partie svalov na boku, lýtku, alebo odobraté i celé boky, ramenné kĺby, celá horná končatina s lopatkou, kde tieto časti boli nahrádzané kovovými nástavcami alebo nenahradené a sledovalo sa ako si organizmus pomôže. Nedávali obetiam žiadne utišujúce prostriedky, aby sa mohol lepšie sledovať priebeh ochorenia, aby nebol ničím ovplyvňovaný. Ďalším do umelo vyrezaných rán boli vstrekované bacily. Ďalší boli za živa zmrazovaní za účelom zistenia akú veľkú zimu človek vydrží, než zomrie. Pokusy skúmajúce reakcie na zmeny tlaku vzduchu, pri ktorých zomierali v strašných bolestiach atď. Masové splyňovanie v koncentračných táboroch je možné chápať ako vytváranie gigantických vĺn životnej energie vyživujúce démonské inteligencie. Toto konanie nemuselo byť samozrejme vedomé. Každý démon je projektantom svojej vlastnej mapy reality, do ktorej svoje obete uzatvára. Byť ovládnutý démonom znamená byť uväzneným na príslušnej mape. Splyňovanie bolo saturnským, nekrvavým spôsobom zabíjania, pri ktorom na rozdiel od marsického, krvavého zabíjania nedochádza k viditeľným zraneniam. Keď bol v Norimbergu vypočúvaný kapitán SS Josef Kramer, zaslúžilý vyhladzovač z Osvienčimi a ďalších táborov, ktorý si vyslúžil prezývku netvor z Belsenu, na otázku na jeho pocity pri postupnom splyňovaní osemdesiatich židovských žien v auguste 1943 odpovedal: "Pri prevádzaní zmienených procedúr som nemal žiadne pocity, lebo som dostal rozkaz týchto osemdesiat väzňov zabiť. Takto som bol vycvičený." Typický saturnský postoj na rozdiel od marsického vášnivého spojeného s intenzívnymi pocitmi. Človek bol len materiál na prácu a biologický odpad. Behom norimberského procesu Fritz Wiedemann, jeden z Hitlerových pobočníkov na otázku - "Čo bolo zmyslom Hitlerovej politiky?" - odpovedal: "Bojovať." Ku koncu vojny vydal Hitler rozkazy k spáleniu zeme - Nemecka. Podľa Speera si vedome prial zničiť nemecký ľud a rozvrátiť posledné základy jeho existencie. Nacisti pootvorili bránu, skrze ktorú sa do kolektívneho nevedomia vliali z vonkajších psychických sfér predovšetkým uránske a plutonické obsahy. Zvrhnutie dvoch atómových bômb na japonské mestá bolo symbolickým potvrdením ich prieniku. Prvá z týchto bômb bola uránová, druhá plutóniová. Jozef Karika píše o tom, že magickou cestou bol získaný popis plutónskeho démona Brugela: "Nadobúda podobu gigantického atómového hríbu."

Nicholas Goodrick-Clarke dospieva k záveru: "Nacistická ideológia je v podstate založená na prastarých náboženských archetypoch útlaku a spasenia, démonov a spasiteľov. Posolstvo nacizmu je takto jednoduché - zbaviť sa zlých a nastoliť vládu dobrých. Až na to, že títo dobrí a zlí sú projekciami vlastného Tieňa. Nacizmus chce potlačiť všetko, čo potláča a ťaží vlastné Ja. Pretože Ja v sebe má hlboko narušený dysfunkčný vzťah k vonkajšiemu svetu, ide v tomto ohľade o vraždu Tieňa. Ja nemôže strpieť Tieň. Preto môže Tieň len zlikvidovať. Lenže v tomto prípade je toto premietnuté na ľudí - do Židov, boľševikov, komunistov, atď. Nezvládané vnútorné sily prenikajú navonok, do korešpondujúcich kultúrnych, myšlienkových a umeleckých prúdov alebo do spoločenských skupín, kde je možné s nimi bojovať - prehlásiť ich za nepriateľov a začať ich vyhladzovať."

Z tejto inej, cudzej, neľudskej reality pochádzali i samotné vyhladzovacie postupy a technológie využívané v nacistických koncentračných táboroch. Správy o nich boli prijímané ako nemožné. Pre západného človeka bolo nepochopiteľné, že by sa mohli diať takéto veci, takže sa tomu vzpieral a odmietal to prijať. Napr. v apríli 1944 sa vrátili na Slovensko dvaja deportovaní Židia, Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, ktorí utiekli z Osvienčimu, a priniesli šokujúce správy, podložené štatistikami, nákresmi a číslami, o fungovaní tejto továrne na smrť. Správa sa dostala do neutrálneho zahraničia aj do krajín antihitlerovskej koalície, ale svojou obludnosťou vyvolávala pochybnosti o svojej hodnovernosti, a preto bola zverejnená pomerne neskoro. Taktiež v slovenskej dobovej tlači je možné nájsť relatívne presné zmienky o niektorých prebiehajúcich vyhladzovacích praktikách, ale vzhľadom k ich absurdnosti, sú označované za nevydarené, príliš prehnané výpady nepriateľskej propagandy alebo za žarty. Keď spojenecké vojská postupovali z východu a zo západu Európy do Berlína, nachádzali ich jednotky po ceste tábory hrôzy. Generál Dwight Eisenhower prikázal vojenským kameramanom, nech zdokumentujú tieto neuveriteľné zverstvá. Preto máme dosť obrazových materiálov z koncentračných táborov.


Leninizmus a stalinizmus

Lenin bol posadnutý násilím, čo srší z jeho spisov ktoré sú plné vojenských metafor: stav obliehania, železné kruhy, oceľové pásy, pochody, tábory. Prevládajú slová vyjadrujúce násilnú činnosť: zapáliť, podnietiť, vrhnúť sa, zastreliť, zmocniť sa, zaútočiť, pripútať, donútiť, zlikvidovať.

Bola založená Všeruská mimoriadna komisia pre boj s kontrarevolúciou a saborážami, skrátene Čeka, ktorá má na svedomí krvavé orgie. Všade, kde čekisti v službách revolúcie likvidovali tzv. nepriateľa, dochádzalo k strašným krutostiam.

V sumerštine znamená slovo KUTULU Pán priepasti (KUTU - priepasť, podsvetie, LU - pán, významná osoba.) Používa sa pre označenie entít, ktorých psychickej štruktúre chýba Ja, ktoré činí človeka človekom. Sú to bývalé ľudské bytosti, ktoré svojou vnútornou deformáciou prekročily sféru ľudstva a vstúpili do neľudských rozmerov vedomia. Nebol Lenin jedným z KUTULU? Vladimí Iljič Lenin Bytostí, ktoré slúžia ako extrémne mocné kanály pre príliv temných síl do našej reality? V r. 1918 Lenin vydal dekrét vyzývajúci všetky štátne zložky, aby očistili Rusko od všetkých odrôd hmyzu. Tým hmyzom boli ľudia. Lenin opustil osobnú vinu. Človek bol vinný tým, že patril k určitej triede. Začal vyhladzovať celé triedy na základe povolania alebo pôvodu.

Temné entity sa prejavujú snahou o preprogramovanie štruktúry nášho mikrokozmu podľa vlastného, pre bežné ľudské vedomie cudzieho programu. Ak je otvorená brána osobnej psýchy, má to za následok postupné inkorporovanie sa démonskej bytosti do astrálnej sféry obete - aktivizáciou démonického komplexu v nevedomí a jeho stále dominantnejší vplyv. Štruktúra duševného sveta sa deformuje podľa magnetických siločiar programu takejto entity.

Stalin prevzal moc od Lenina a bol pri novej vlne procesov, popráv a masového napĺňania GULAGu, ktorá vyústila do vlny Veľkého teroru v rokoch 1936 - 1938. Pre neho žiť znamenalo likvidovať nepriateľov. Kde už bolo odstránené domnelé zlo, vyrastali diktátorovi noví nepriatelia. Stalin a teror sú synonymá. Mao-Ce-Tung a Stalin Ani historici nedokážu uspokojivo vysvetliť prečo k takým čistkám vlastne prišlo.

lja Erenburg v novinách Krasnaja Zvezda publikoval výzvu sovietskym vojakom, ktorá končila slovami čistej invokácie marsických obsahov: "Zabi Nemca - tak sa modlí tvoja matka" alebo na inom mieste: "Zbavte nemecké ženy ich hrdosti a vezmite si ich ako právoplatnú korisť. Zabíjajte, zabíjajte, statoční vojaci." Táto propaganda mala určite dopad na masové znásilňovanie páchané Červenou armádou pri jej postupe na nemcami zabranom území v rokoch 1944 - 1945. Stalin rozpútal v rokoch 1945-1953 nové peklo.


Čína, Japonsko, Kambodža

Nechcem tu písať veľmi o konkrétnych zverstvách, ktoré boli páchané. Vymykajú sa ľudskej predstavivosti. Pcheng Pchaj, šéf jedného z prvých čínskych sovietov poriadal verejné procesy s kontrarevolucionármi. Ľud sa ich zúčastňoval a výkrikmi zabi podnecovali Červené gardy k tomu, aby postupne sekali obeť na kúsky. Tie niekedy opekali a jedli alebo dávali jesť rodinným príslušníkom obete pred ešte žijúcim mučedníkom. Organizovali sa mítingy, kde rečník hovoril pred radou kolov s nabodnutými čerstvo odťatými hlavami. Poprava Čína sa zmenila na jedno veľké bojisko, kde proti sebe bojovali armády Mao-Ce-tunga, Čankajška, nezávislé ozbrojené skupiny. Rozsah zverstiev je nepopísateľný. Možno povedať, že v Číne nastala vláda démona Marsu. O dimenziách, v ktorých sa pohybovala Maova myseľ svedčí jeho výrok: "Možno stratíme viac ako 300 miliónov ľudí. No a čo? Vojna je vojna."

V r. 1937 zaútočilo Japonsko na Čínu. Aj keď sa Japonci všeobecne chovali zversky, v Nankingu, meste, ktoré dobyli, rozpútali orgie krutosti, ktoré sa zapísali do dejín svojou beštialitou. Behom šiestich týždňov tu bolo diabolskými spôsobmi umučených a popravených 260 000 až 350 000 civilistov. Mučenie, ktoré Japonci prevádzali na obyvateľoch Nankingu, prakticky presahuje limity ľudského chápania. Možno sa opýtať - pripustili by títo japonskí vojaci pred vojnou to, že by boli schopní páchať takéto ohavnosti? Domnievam sa, že väčšina určite nie. Akoby boli niečím zhypnotizovaní a pod vplyvom toho páchali veci, ktoré by v normálnom stave vedomia robiť nemohli. Vyšetrovania po japonskej kapitulácii ukázali, že v ich koncentračných táboroch sa odohrávali podobné zverstvá ako v táboroch nacistických či ruských. Japonci podobne ako nacisti prevádzali pokusy na ľuďoch, ktoré uskutočňovala Jednotka 731. Tiež neprejavovali žiaden súcit so svojimi obeťami. V svedectve, ktoré poskytol doktor Ueda Yataro, zapojený do experimentovania s morom, čítame: "Smrť maruty pre mňa nebola dôležitá, dôležitá bola pre mňa čerstvá krv získaná z neho. Získať už iba 10 decilitrov krvi bolo mojou rozkošou a poslaním. Bolesť maruty nestála vôbec za žiadnu pozornosť." Tak ako doktori SS boli schopní bezcitne týrať a zabíjať svoje obete bez pocitov akejkoľvek viny.

Pol Pot v Kambodži zdôvodňoval svoje rozhodnutia tým, že mu ich prikazoval Angkar. Všetko sa dialo z rozkazu strany - označovanej slovom Angkar. Vraždy, mučenie, zverstvá - to všetko bolo Hory kostí v Kambodži vykonávané preto, že Angkar si to tak praje alebo Angkar to vyžaduje. Známy kambodžský maliar Phy Chan Than vytvoril obraz Angkar, ktorý stranu tohto mena zachytáva ako boha, voči ktorému žili ľudia behom Pol Potovej éry v úctivej hrôze. Podľa Thana Angkar pohlcoval silu ľudu, aby vystaval moc režimu. Táto charakteristika je typická pre všetky marsické božstvá uctievané v staroveku krvavými obeťami (napr. Aztékovia a ich boh Huitzilopochtli), ktoré sa v 20. storočí prejavili v podobe červených ideológií vyžadujúcich si svoje miliónové obete. Than entitu Angkar zobrazuje ako boha s mohutnými krídlami, pretože Angkar vždy číhal ako upír, aby ulovil ľudí. V mnohých rukách drží kusy hospodárskeho náradia, ako lopatu, sekeru, nôž, tyč apod., ktoré sa behom Pol Potovho režimu stali nástrojmi masových vrážd. Jazyk tlamy s upírskymi zubami, ktoré boli ústami strany rozhodujúcimi o živote a smrti, pije krv a silu ľudí rozdrtených Angkarom. Pod jeho trónom sa rozlieva more krvi a sĺz kambodžského ľudu.