Ďalšie témy

Umŕtvovanie potravín v človeku a ich znovuožitie

Antroposofický pohľad na výživu

nepozná žiadne nariadenia a zákazy. Antroposofia iba konštatuje, aký vplyv majú na človeka jednotlivé potraviny, aký vplyv má rastlinná a aký živočíšna strava, akú rolu hrajú jednotlivé zložky výživy: bielkoviny, sacharidy, tuky, minerálne látky atď. Každý sa potom musí slobodne rozhodnúť sám, akú stravu zvolí. V antroposofii sa kladie dôraz na kultúru stolovania, významné miesto má zostavenie jedálničku a úprava potravín. Tepelná úprava nie je na rozdiel od niektorých iných smerov vo výžive človeka považovaná za nezdravé umŕtvovanie, ale za pokračovanie teplom podmieneného procesu zrenia rastlín a tepelne upravená rastlina tak má svoje nezastupiteľné miesto vedľa surovej rastlinnej potravy.

Veľmi dôležitý je pôvod potravín. Syntetické agrochemikálie, ktoré sú produktom petrochemického priemyslu, majú opačný účinok než étericky utvárajúce sily, ktoré sú nutné pre život každého organizmu. Naopak biologicko - dynamické preparáty sú zdrojom týchto síl. Antroposofická náuka o výžive je však dynamická. To znamená, že človek je nazeraný ako meniaca sa bytosť, ktorá má vzhľadom k výžive iné potreby a možnosti v mladosti a iné v starobe.

Človek ako individuálna bytosť má tiež individuálne potreby a individuálne schopnosti zažívania. Každý musí sám vyskúšať a neustále overovať, čo si jeho organizmus žiada a čo znesie. Nemá zmysel sa riadiť nejakými tabuľkami. V centre antroposofickej náuky o človeku stojí ľudské ja; alkohol a iné drogy sú potom jedmi podmaňujúce si práve toto ja.