Človek

Vývoj človeka v rôznych epochách

Kultúrne epochy

terajšieho piateho poatlantského obdobia:

1) Staroindická - 7 227 pr. Kr. - 5 067 pr. Kr.
2) Staroperzská - 5 067 pr. Kr. - 2 907 pr. Kr.
3) Egyptsko - chaldejsko - babylonská - 2 907 pr. Kr. - 747 pr. Kr.
4) Grécko - rímska - 747 pr. Kr - 1 413 po Kr.
5) Anglosasko - germánska - 1 413 po Kr. - 3 573 po Kr.
6) Slovanská - 3 573 po Kr. - 5 733 po Kr.
7) Americká - 5 733 po Kr. - 7 893 po Kr.