Starý zákon

Praotec Semitov - Sem

V starohebrejskom popise je vedená veľká časť ľudstva po Noemovi troma otcami: Semom, Chamom a Jafetom. Hebrejské písomníctvo, ktoré hovorí o Semovi, jednom synovi Noeho, zvádza celý kmeň Semitov na Sema ako praotca. Tí, ktorí môžu takú vec najrôznejším spôsobom prebádať okultne, vedia o tomto Semovi toto: Pre takú osobnosť, ktorá má byť praotcom celého kmeňa, musí byť už od narodenia postarané, aby práve ona mohla byť týmto praotcom. Čím je postarané o to, aby taká osobnosť, ako tu Sem, mohol byť praotcom celého národa alebo kmeňového spoločenstva? U Sema sa to stalo tým, že dostal úplne zvláštne prispôsobené éterické telo. Človek vtedy, keď sa narodí do tohto sveta, obklopí svoju osobnosť svojim éterickým telom vedľa ostatných článkov ľudskej bytosti. Pre takého prapredka musí byť pripravené špeciálne éterické telo, ktoré je súčasne vzorovým éterickým telom pre všetkých potomkov, ktorí túto osobnosť v generáciách nasledujú. Takže u takej praindividuality máme typické éterické telo, akési vzorové éterické telo, a potom tá vec pokračuje pokrvným príbuzenstvom generáciami tak, že sú istým spôsobom éterické telá všetkých potomkov, ktorí patria k tomu istému kmeňu, obrazy éterického tela predka. Tak vo všetkých éterických telách semitského národa bolo votkané niečo ako obraz éterického tela Sema.

Ak sa pozrieme na tohto Sema presnejšie, zistíme, že jeho éterické telo dostalo svoju pravzorovú podobu tým, že sa do jeho éterického tela votkal avatar - i keď nie tak vysoký avatar, aby sme ho mohli porovnať s istými inými avatarskými bytosťami, ale aj tak sa do jeho éterického tela ponorila vysoká avatarská bytosť, ktorá však nebola spojená s astrálnym telom a tiež nie so Semovým ja, ale akosi sa votkal do Semovho éterického tela. A môžeme práve na tomto príklade študovať, aký to má význam, keď sa avatarská bytosť zúčastňuje na zložení človeka. Aký potom to má vôbec zmysel, že človek, ktorý ako Sem, má takú úlohu, byť praotcom celého národa, dostane do svojho tela akoby votkanú avatarskú bytosť? Má to ten zmysel, že zakaždým, keď je avatarská bytosť votkaná do telesného človeka, niektorý článok - alebo aj viac článkov - tejto ľudskej bytosti sa môže zmnohonásobiť, môže byť rozštiepený.

Následkom skutočnosti, že bola avatarská bytosť votkaná do éterického tela Semovho, naskytla sa možnosť, aby vznikali tie isté obrazy originálu, a tieto nespočetné obrazy mohli byť votkané všetkým ľuďom, ktorí nasledovali praotca v generačnom slede. Takže zostup avatarskej bytosti má medzi iným i ten zmysel, že prispieva k zmnohonásobeniu jedného alebo viacerých článkov dotknutej bytosti, ktorá je oduševnená avatarom. Z toho môžeme vidieť, že v Semovi bolo obzvlášť cenné éterické telo, pravzorové telo, ktoré bolo pripravené a potom votkané Semovi vysokým avatarom, takže potom mohlo v mnohých verných vyobrazeniach zostúpiť na všetkých tých, ktorí mali byť s týmto predkom pokrvne príbuzní.

Jestvuje spirituálna ekonómia, spočívajúca v tom, že niečo, čo je zvlášť cenné, zostane zachované a prenáša sa do budúcnosti. Znovu sa vteľuje nielen ja, ale môže sa znova vteliť aj astrálne a éterické telo. Nielenže vznikli nespočetné obrazy Semovho éterického tela, bolo tiež vlastné éterické Semovo telo uchované v duchovnom svete, lebo toto éterické telo mohlo byť neskôr použité pri poslaní hebrejského národa. V tomto éterickom tele boli vyjadrené všetky zvláštnosti hebrejského národa. Keď niekedy malo nastať pre starý hebrejský národ niečo obzvlášť dôležité, mala byť na niekoho prenesená osobitná úloha, zvláštne poslanie, potom to mohlo byť na individualitu, ktorá v sebe niesla éterické telo praotca.

Toto rozmnoženie článkov a ich prenášanie na druhých je zvlášť dôležité objavením sa Krista na Zemi.