Starý zákon

Melchisedech

Jedna do dejín hebrejského národa zasahujúca osoba mala éterické telo praotca Sema. Máme čo robiť s veľmi vysokou osobnosťou, ktorá mala prísť dolu, aby hovorila k hebrejského národu odpovedajúcim spôsobom a aby mu dala silu k zvláštnemu poslaniu. Vysoká osobnosť musela prijať éterické telo samého Sema, aby mohla dať úplne určitý impulz starohebrejskému národu. Táto individualita, táto osobnosť je tá istá, ktorú nájdete v biblických dejinách pod názvom Melchisedech.

To je osobnosť, ktorá si privlastnila Semovo éterické telo, aby potom dala impulz Abrahámovi. Teda to, čo bolo obsiahnuté v osobnosti Sema sa rozmnožilo tým, že v tom bola vtelená avatarská bytosť, to bolo votkané všetkým ostatným éterickým telám príslušníkov hebrejského národa a vlastné éterické telo Semovo bolo uchované v duchovnom svete, aby ho neskôr mohol niesť Melchisedech, ktorý mal dať hebrejskému národu skrz Abraháma dôležitý impulz.