Navigácia


RSS: Waldorf / SulíkÚvod

Šťastní ľudia

Ku čomu by sa mali sociálne veci vzťahovať? Aký sociálny systém je schopný zabezpečiť slobodný rozvoj jednotlivca?

Všetko existuje najskôr ako idea a až keď veľká časť spoločnosti príslušné idey prijme, je možné ich realizovať na fyzickej úrovni. To, čo nie je v nás, nie je možné spoločensky uskutočniť. Stránka si dáva za úlohu svojou troškou prispieť k zmene vedomia, aby týmto spôsobom mohlo prísť k pozitívnym zmenám v našej spoločnosti.


Základný príjem

Sociálne pomery sa musia zmeniť, ak chceme dosiahnuť možnosť prežívania dôstojného a slobodného života. Jednou z možností je nepodmienený základný príjem.


Práca ako dar

V minulosti sa predávali ľudia. Dnes sa predáva ľudská práca, čo je stále stav nehodný človeka. Treba vytvoriť také sociálne podmienky, ktoré zabezpečia, aby človek daroval svoju prácu spoločnosti.

Práca ako dar

Len vtedy bude zabezpečená dôstojnosť človeka, ak prácu slobodne daruje spoločnosti.


Z čoho žijeme?

Treba si ujasniť, že celospoločensky nežijeme z našich peňazí, ale z našej schopnosti opätovne produkovať službu.


Sociálny zákon

Zdravie celku spolupracujúcich ľudí je o to väčšie, o čo menej si jednotlivec nárokuje výsledky svojej práce pre seba, to znamená, čím viac týchto výsledkov odovzdá svojim spolupracovníkom a čím viac sú jeho potreby uspokojované nie z jeho vlastnej práce, ale z práce druhých.


Kategórie


Linky