Poznanie

Vývoj myslenia
Vývoj cítenia
Vývoj chcenia

Vývoj chcenia

Ako sa cítenie vyvíja obrazmi, tak sa chcenie vyvíja znameniami okultného písma. Tým najhlbším v skrytej sile je toto chcenie. Toto chcenie sa stáva akoby kostrou, ktorú človek týmto chcením vtlačí do vonkajšieho sveta. V knihe od Rudolfa Steinera - Okultné pečate a znamenia - sú uvedené stĺpy a pečate: tie sú na to, aby sa školilo chcenie. Tým, že zásady týchto okultných pečatí a stĺpov vysvetlíme, podáme ich význam pre zasvätenie. Tu každá pečať predstavuje to, čo môžeme nájsť v "Apokalypse" alebo v "Tajnom zjavení Jána". Každé znamenie má na človeka mohutný a podnetný účinok. Tu na prvom znamení nájdeme ľudskú postavu, nohy sú akoby z tekutej mosadze, z úst vychádza ohnivý meč. Ostatné tu nebude popisované. Kto sa do tejto pečate zahĺbi, uvidí, že mu práve táto pečať, najmä týmto kontrastom, poskytuje niečo nádherné. Duchovnou vedou sme vedení späť i do stavov Zeme, kedy Zem bola v ohnivo tekutom stave a že - to v protiklade k materialistickej vede - už tu bol človek. Človek sám bol vtedy utváraný z ohnivo tekutej masy. Tento počiatok Zeme nám znázorňujú ohnivo tekuté kovové nohy. Neskorší budúci stav je nám predstavený z úst vychádzajúcim ohnivým mečom, ktorý sa objavuje vo všetkých mýtoch.

Hrtan bude mať v budúcnosti inú funkciu. Bude rozmnožovacím orgánom človeka. Hrtan, ktorý dnes zo seba vydáva slová duše, vezme neskôr na seba rozmnožovanie. Reč je ohnivým princípom a ohnivý princíp reči sa stane princípom tvorivým, preto ten meč v ústach. Tento ohnivý meč je vo vnútornom vzťahu k silám sveta. Ak sa zahĺbi človek do jeho obrazu, posilní to jeho silu vôle. To všetko môže byť len tak povedané. Kto to robí, dozvie sa to. Nebude potom len tušiť, myslieť a cítiť, ale svojimi silami vôle do vecí prenikne. To je cesta okultným písmom.

Môžeme teda celkom konkrétne stanoviť, akým spôsobom sa má vyvíjať myslenie, cítenie, a chcenie. Ak prebudíme sily, driemajúce v človeku, potom sa stanú myslenie, cítenie a chcenie úplne určitými orgánmi, ktoré sa dnes nazývajú božskými očami, duchovným zrakom. Z nich sa stanú duchovné oči, ktoré nám ukážu svet plynúceho duchovného svetla a jeho farieb a duchovné sily za naším fyzickým svetom. Školené sily vôle sa stanú duchovnými ušami. Ak je človek uvedený do vyššieho duchovného sveta, tak je uvedený sluchom. Tak vidíme, že princíp zasvätenia spočíva v tom, že sa pozdvihnú určité sily, ktoré driemu vo vnútri človeka, takže tieto sily uvedú človeka do duchovného sveta, ktorý ho obklopuje. Čo to je, čo tieto sily z človeka vyzdvihuje? Kedysi existoval v človeku zmyslový orgán, neurčitý orgán v jeho zmyslovom tele, ktorý obklopovalo svetlo. Svetlo z neho urobilo oko, takže človek mohol okolo seba vidieť zrakom farby a tvary. Tak vzniklo oko. V človeku driemu neznáme a nepoznané orgány, ktoré nechce uznať. Okrem sveta svetla a farieb sú však okolo nás i iné svety. Tak ako sa u slepca prebudilo oko k videniu, tak pri jasnovidectve a jasnosluchu sú vytvárané duchovné oči a uši, takže človek môže nazerať do okolitého duchovného sveta.

Dnes nadobudol človek sebavedomie v sebe samom. Stal sa takým, že je schopný všetko vzťahovať na seba. Ale tým, že vyvíja duchovné oči a uši, že nasleduje princíp zasvätenia, ponára sa opäť do vonkajšieho sveta. Svoje vyššie Ja nachádza v tomto svete. Nesmieme hovoriť, že nachádzame božskosť a duchovnosť v sebe. To je nesprávny výraz. "Poznaj seba samého!" je starý výrok. Ale musíme ho brať tak, ako starý Adam poznal svoju ženu. Tú oplodnil. Tak je to tiež s orgánmi. Oplodni seba samého, nechaj sa oplodniť svetom. Tak je to, čoho má človek dosiahnuť , vývojom v ňom driemajúcich síl. V nás spočíva sila Slnka, ale oko božskú bytosť nevytvára, netvorí Slnko, ale vidí ho, keď bolo samo stvorené. To je cesta, ako môžeme vyvíjať vyššie sily a stále hlbšie vnikať do sveta. Potom sa nám už nejaví vonkajší svet ako niečo, čo nám prekáža a nás obmedzuje, ale ako to, čo nám predvádza naozajstnú, pravú a duchovnú skutočnosť. Potom sa vytvorí súzvuk k sile, ktorá chce neustále vpred. Vytvorí sa harmónia medzi človekom a svetom. Tým prekonáme nižšie ja, ktoré nahliada do zmyslového sveta. Dosiahneme vyššieho Ja človeka, ktoré je rozšírené v celom vesmíre.