Poznanie

Možno predvídať okultne zemetrasenia?

Možno si položiť otázku: Keby sa katastrofy dali predvídať, prečo by potom nebolo možné varovať ľudí nenápadne vopred? Otázka sa v podstate skladá z dvoch častí. Prvá časť znie: môžu byť zemetrasenia istým spôsobom predvídané z okultnej súvislosti, ktorá môže byť prehliadnutá? Táto otázka musí byť zodpovedaná tak, že sa povie, že poznanie takých vecí patrí vôbec k najhlbším poznaniam okultného vedenia. Jednotlivá udalosť súvisí s príčinami ďaleko presahujúcimi Zem, pre takúto udalosť je v podstate správne, že aj pre jednotlivé veci možno uviesť časový údaj. Okultista by rozhodne mal mať možnosť urobiť taký časový údaj. Avšak druhá otázka je, či sa také oznámenia môžu robiť? Musíme totiž uvážiť, že tieto veci súvisia práve s karmou ľudstva a že tieto veci, aj keby sa im napríklad mohlo jednotlivo zabrániť, potom by sa museli vyskytnúť na inom mieste a v inej podobe.

Predpovedaním by sa na skutočnosti nič nezmenilo. A uvážte, ako strašne by sa zasiahlo do karmy celej Zeme, keby proti takýmto udalostiam zakročili ľudia. Došlo by k strašnej reakcii a tá by nastala tak silno, že len vo vzácnych výnimočných prípadoch by človek, ktorý by bol hlbokým zasvätencom, mohol pre seba alebo pre svojich najbližších použiť svojho poznania, keby predvídal katastrofu zemetrasenia. Musel by úplne samozrejme vedome zájsť. Tieto veci totiž, ktoré spočívajú tisícročia a milióny rokov v karme ľudstva, nedajú sa paralyzovať opatreniami, ktoré spadajú do krátkej periódy ľudstva. Ale patrí k tomu ešte niečo iného.

Je nesmierne ťažké vedieť niečo o vnútri Zeme. Oveľa ľahšie je vedieť niečo o astrálnom svete, devachanskom svete, dokonca o najvzdialenejších planétach, ako o zemskom vnútri. Niečo vedieť o zemskom vnútri patrí k najťažším veciam okultizmu. Do tejto oblasti patria tiež veci, ktoré súvisia s týmito katastrofami. A predovšetkým si musíme uvedomiť, že jasnovidectvo nie je niečo, pri čom sa niekto posadí, uvedie sa do zvláštneho stavu a potom môže povedať, čo sa deje v celom svete až hore do najvyšších svetov. Tak to nie je. Sú prekážky zrenia. Nie je to tak, že iba rozhodnutím presadiť sa do potrebného stavu sa ihneď roztvoria všetky svety. Aj tu musí dotyčný ísť najskôr k určitým veciam a skúmať ich, a tento prieskum, o ktorý sa tu jedná, patrí k najťažším veciam, pretože sa tu stavajú do cesty prekážky.

Jednou z hlavných prekážok pre okultné bádanie v tejto oblasti je súčasný spôsob materialistického uskutočňovania vonkajšej vedy. Všetko, čo je dnes nakopené ako množstvo ilúzií a omylov v materialistickej vede, všetky tie nedôstojné prieskumy, ktoré sa robia a ktoré nielen k ničomu nevedú, ale vlastne vychádzajú z márnomyseľnosti a ctižiadosti ľudí, to sú veci, ktoré vo svojich účinkoch vo vyšších svetoch a v prieskumoch v týchto vyšších svetoch o takých javoch výklad priamo znemožňujú, alebo aspoň sťažujú. Výhľad je práve tým zamlžený, že tu na Zemi pracuje materialistické bádanie. Nech príde najprv doba, kedy sa duchovná veda viac rozšíri a kedy pod jej vplyvom bude zmetená materialistická povera nášho sveta! Práve nezmyselné kombinovanie a stavanie hypotéz, pri čom sa potom nafantazíruje do vnútra Zeme všetko možné - to všetko nech je zmetené a potom uvidíte: Až sa raz duchovná veda zapojí sama ako osud do karmy ľudstva, až nájde prostriedky a cesty k uchváteniu duší a touto cestou bude môcť premôcť odporujúce sily a materialistickú poveru, až bude môcť byť prebádané to, čo súvisí s najhorším nepriateľom ľudstva, ktorý púta ľudský pohľad na zmyslový svet, potom uvidíte, že potom sa naskytne aj príležitosť pôsobiť i navonok na karmu ľudstva tým, že hrôza takýchto udalostí sa zmierni: Hľadajte v materialistickej povere ľudí dôvody, prečo musia zasvätenci mlčať o tých udalostiach, ktoré súvisia s veľkou karmou ľudstva.

U vedeckého bádania sa tak často objavuje samoľúbosť a ctižiadosť, pretože jednotlivec hľadá len niečo pre svoju vlastnú osobu. Keď to všetko zhrniete, potom uvidíte, ako mocná je sila, ktorá sa rozširuje proti výhľadu do toho sveta, ktorý sa skrývá za vonkajšími zmyslovými javmi. Až keď ľudstvo odstráni túto hmlu, potom nastane doba, kedy, pokiaľ sa týka istých prírodných javov, ktoré vychádzajú od nepriateľov ľudstva a hlboko zasahujú do ľudského života, bude môcť byť ľudstvu na istom stupni poskytnutá nesmierna pomoc. Až do tej doby táto možnosť nie je.

Tajomná súvislosť medzi zemskými katastrofami a karmou ľudstva je teda preskúmateľná. Ale tu tu práve dôvody, že dnes môže preniknúť do sveta len to najobyčajnejšie z týchto najhlbších tajomstiev. Nechajte najskôr preniknúť do ľudstva pomocou duchovnej vedy poznanie o tom, že je možné, že jeho činy súvisia s prírodnými udalosťami, potom nastane doba, kedy ľudstvo práve z tohto poznania nadobudne porozumenie, že tieto veci môžu byť zodpovedané, ako sa to požaduje. Táto doba nastane. Pretože duchovná veda môže prežiť rôzne osudy. Môže to byť dokonca tak, že jej vplyv môže byť ochromený, že jej vplyv zostane obmedzený len na najužší okruh. Ale ak si urobí cestu ľudstvom, vžije sa do karmy ľudstva, potom nastane tiež možnosť, že bude môcť ľudstvo zapôsobiť na svoju karmu.