Poznanie

Nepredpojatá otvorenosť
Nová úloha sympatie a antipatie
Nový vzťah k slasti a bolesti
Usporiadané myslenie
Zákony krásy a dobra
Význam kladenia otázok
Jednanie z večnej podstaty vecí

Nepredpojatá otvorenosť k ľudskému životu a svetu

je prvou vlastnosťou, ktorú musí rozvinúť človek, ktorý chce dospieť k vlastnému zreniu vyšších skutočností. Kto k nejakej skutočnosti sveta už predom pristupuje s úsudkom, ktorý si prináša zo svojho doterajšieho života sa s takýmto úsudkom uzatvára pred účinkom, ktorým by táto skutočnosť mohla na neho pôsobiť. Kto vkročil na cestu učenia, musí byť každým okamžikom schopný stať sa prázdnou nádobou, do ktorej môže vprúdiť cudzí svet. Chvíľami poznania sú len také okamžiky, v ktorých mlčí každú úsudok, každá kritika vychádzajúca z nás. Nezáleží napr. vôbec na tom, keď sa stretneme s nejakým človekom, či sme múdrejší ako on. Aj najnerozumnejšie dieťa má čo zjaviť najvyššiemu mudrcovi. A keď pristúpi mudrc k dieťaťu so svojím sebamúdrejším úsudkom, vsúva sa jeho múdrosť ako zakalené sklo pred to, čo by mu dieťa malo zjaviť.

K tejto otvorenosti pre zjavenia cudzieho sveta patrí úplné vnútorné oprostenie od seba samého. Keď chce niekto vstúpiť na cestu vyššieho poznania, musí sa cvičiť v tom, aby v ktorejkoľvek chvíli dokázal vyradiť sám seba so všetkými svojimi predsudkami. Pokiaľ sa sám vyraďuje, môže sa niečo iného do neho vlievať. Iba vysoké stupne takejto nesebeckej otvorenosti dávajú človeku schopnosť vnímať vyššie duchovné skutočnosti, ktorými je obklopený. Túto schopnosť je možné cieľavedome rozvíjať. Pokúsme sa napr. zdržať každého úsudku o ľuďoch vo svojom okolí. Najlepšie je takéto cvičenie prevádzať na ľuďoch, ktorí nám sú odporní. Potlačme všetkou mocou tento svoj odpor a nechajme na seba nepredpojato pôsobiť všetko, čo robia. Alebo keď sa ocitneme v okolí, ktoré nás tlačí k nejakému úsudku, potlačme ho a vystavme sa nezaujato dojmom. Dovoľme veciam a udalostiam, aby viac prehovárali k nám, než aby sme my hovorili o nich. A prenesme to tiež na svet svojich myšlienok. Potlačme v sebe to, čo vytvára určitú myšlienku a dovoľme iba tomu, čo je vonku mimo nás, aby určovalo naše myšlienky. Cvičenia nesebeckej duchovnej otvorenosti prinášajú silu videnia duchovných skutočností. Človek sa nimi stáva vnímavým pre všetko, čo ho obklopuje.